Revelation 18
Uma New Testament
1Kahudu-na lolita mala'eka toei, kuhilo wo'o-mi mala'eka kahadua-na mana'u ngkai suruga. Bohe lia baraka' -na, ngkai pehini-na humalili' dunia' mobaja. 2Mekio' mpesukui-i, na'uli': Mokero! Mokero-mi Babel, ngata to bohe toe! Ngkai wae lau rapo'ohai' seta-imi, rapo'ohai' wori' nyala anudaa', rapo'ohai' butu nyala danci to rapokarungku pai' to rapokahuku'. 3Mokero ngata Babel, apa' to Babel mpobawai manusia' humalili' dunia' mpo'inu ininu-ra to melanguhi. Batua-na ininu toe, gau' -ra to Babel to uma tumotoa. Hawe'ea magau' hi dunia' mpotuku' gau' -ra to uma tumotoa toe. Pai' padaga-padaga hi dunia' jadi' mo'ua' mpobalu' rewa-rewa to masuli' to rapokahina to Babel toe."

4Ngkai ree, ku'epe wo'o-mi libu' ngkai suruga to mpo'uli': Ee, topetuku' -ku! Palai-mokoi ngkai ngata tetu. Neo' nituku' jeko' pue' ngata toera, bona neo' -koi mpai' nalelei pesesa' to mporumpa' -ra. 5Apa' wori' lia jeko' -ra, moloju' rata hi langi'. Pai' hewa toe lau Alata'ala mpotuntu' hawe'ea jeko' -ra toe. 6Toe pai' ku'uli', babehi wo'o-hawo hi ngata toe hewa to nababehi hi tau ntani' -na. Pehawai rongkani lau-i ngkai hawe'ea gau' -na to dada'a. Porodo-ki ngata toe pesesa' to rongkani kamoso' -na ngkai pesesa' to nasesa' -raka tau ntani' -na. 7To Babel toe hewa hadua tobine to mpakancola woto-na pai' mpobabehi napa konoa-na. Toe pai' kuperapi' bona nisesa' pai' nipakasusa' -ramo hewa toe lau. Molangko lia nono-ra, ra'uli': `Aku' toi magau' bine. Bela-a tobalu, uma-a mpai' mporata kasusaa'.' 8Jadi', apa' oo rahi pekiri-ra, wae-pi rala-na ha'eo-wadi ngata Babel toei narumpa' pesesa' toi: haki', kasusaa' pai' oro'. Pai' mampu ngata toei nakoni' apu. Apa' to mpohuku' ngata toe, Alata'ala to mobaraka'."

9Magau' -magau' hi dunia' mpotuku' gau' to Babel to uma tumotoa, pai' -ra mpobabehi konoa woto-ra hewa to Babel. Jadi', karahilo-na rangahu to ulo' ngkai apu to mpomampuhi ngata Babel toe, motantangi' -ramo mpokageoi' kamokero-na. 10Menaa ngkawao-ra-wadi apa' me'eka' -ra nalelei pesesa' to mporumpa' ngata toe. Ra'uli': Mpe'ahii'! Mpe'ahii' ngata to bohe toe mai, ngata Babel to moroho! Rala-na hajaa-wadi rata-mi huku' -na."

11Ane padaga-padaga hi dunia' -hana, susa' nono-ra pai' geo' mpokageoi' kamokero-na Babel, apa' uma-pi hema to mpo'oli babalua' -ra. 12Babalua' -ra toe, wori' nyala. Ria bulawa, salaka', mata hinci pai' mutiara. Ria pohea to moluha' to rababehi ngkai bana to masuli' oli-na, bana to molei jore' pai' to mo'awu hewa mara-ntaipa. Ria rewa to rababehi ngkai kaju to mohonga, rewa to rababehi ngkai gading, pai' rewa ntani' -na to rababehi ngkai kaju to masuli' oli-na, ba ngkai ngkala, ahe' ba watu pualam. 13Ria kaju kinino' pai' rampa-rampa ntani' -na. Ria anu to mohonga, rahanga' dupa', mur pai' kemenyan. Ria anggur, lana, lunu roti pai' pae. Ria japi, bima, jara', kereta pai' tauna to rapobatua. Hawe'ea rewa toe we'i babalua' -ra, ntahawe' manusia' wo'o rapobalu'. Tapi' kamokero-na ngata Babel, uma-pi hema to me'oli. 14Toe pai' geo' -ramo padaga toera, mpokageoi' pue' ngata Babel, ra'uli': "Hawe'ea rewa to nipokahina uma-pi ria. Hawe'ea anu mohonga to nipokono, hawe'ea rewa to nipake' mpakancola woto-ni, moronto omea-mi, uma-pi ria." 15Padaga-padaga toera jadi' mo'ua' mpobalu' hawe'ea rewa toe hi to Babel. Tapi' nto'u toe mpai', menaa ngkawao-ra-damo, apa' me'eka' -ra nalelei pesesa' to mporumpa' ngata toe. Geo' -ramo pai' susa' nono-ra, 16ra'uli': Mpe'ahii'! Mpe'ahii' ngata to bohe toe mai! Biasa-ra to Babel mpohea pohea to moluha', to bula, to molei jore' pai' to mo'awu hewa mara-ntaipa. Biasa-na mowarui' -ra hante bulawa, mata hinci pai' mutiara. 17Hiaa' muu-mule' rala-na hajaa-wadi, moronto hangkani-mi ka'uaa' -ra to bohe toe!" Hawe'ea tauna to mpopali' katuwua' -ra hi tahi', lompe' to mpokeni kapal, lompe' topobago hi kapal pai' hawe'ea tauna to mpohawi' kapal toe, mokore ngkawao-ra-wadi 18mpohilo rangahu to ulo' ngkai apu to mpomampuhi ngata toe. Me'au-ra, ra'uli': "Uma mowo ngata to bohe toe mai! Uma ria ncibali-na!" 19Rapehawu' awu hi woo' -ra tanda kasusa' nono-ra. Geo' pai' me'au-ra, ra'uli': Mpe'ahii'! Mpe'ahii' ngata to bohe toe mai! Ngkai ka'uaa' to Babel pai' alaa-na hawe'ea-ta topobago hi kapal jadi' mo'ua'. Hiaa' hilo, rala-na hajaa-wadi ropu' -imi!" 20Goe' -mokoi ihi' suruga, mpokagoe' kamokero-na! Goe' -mokoi topetuku' Alata'ala, suro-suro-na pai' nabi-na! Apa' Alata'ala mpohuku' to Babel, mpehawa-kokoi kehi-ra to dada'a hi koi'.

21Oti toe, hadua mala'eka to parimuku mpo'ongko' hameha' watu to kama, meliu kabohe-na ngkai noncu, napepana' hi rala tahi', na'uli': Hewa watu toi rapetadi hi rala tahi' pai' uma-pi raruai' nculii', wae wo'o ngata Babel to bohe rakero hangkani, uma-pi mpai' rawangu nculii'. 22Moronto hangkani hawe'ea ka'uaa' -na pai' kancolaa-na. To mpokado' kasapi, toporona', topolalowe ba tompotuwui' sangkakala uma-pi mpai' raruai' hi ngata toe. To pante mpowangu tomi ba topotampa uma-pi ria. Uma-pi ria moni topomanyu. 23Uma-pi ria to mpobaa lampu. Uma-pi ria karamea hi posusaa' poncamokoa. Padaga-padaga hi ngata Babel toe, bohe hanga' -ra hi dunia'. Hante pedoti-ra, to Babel toera mpobagiu hawe'ea tauna hi dunia'. 24To Babel toe-ramo to masala' hi kampopatehi-ra hawe'ea nabi pai' topetuku' Pue' Alata'ala. To Babel toe-ramo to masala' hi kampopatehi-ra hawe'ea tauna to rapatehi hi rala dunia'."The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 17
Top of Page
Top of Page