Revelation 17
Uma New Testament
1Oti toe hadua ngkai mala'eka to pitu to ngkakamu pitu batili toe tumai hi aku', na'uli' -ka: "Mai-ko, kutudo' -koko karahuku' -na tobine to ele' rahi, to mohura hi kaworia' ue. 2Magau' -magau' hi dunia' mogau' sala' hante hi'a, pai' hawe'ea tauna to mo'oha' hi dunia' napoponginu hante ininu-na to melanguhi, batua-na: nabawai-ra mpotuku' gau' -na to uma tumotoa." 3Kanakuasai-kumi Inoha' Tomoroli', pai' mala'eka toei mpakeni-a hilou hi papada to wao'. Hi ria kuhilo-kuwo hadua tobine to mpohawi' hama'a binata. Binata to nahawi' toe molei jore', hobo' hi woto-na te'uki' lolita peruge' hi Alata'ala; woo' -na pitu pai' tonu' -na hampulu'. 4Ane tobine toei-e, pohea-na paka' to rapenasa: baju-na molei jore' pai' mo'awu mpomara-ntaipa, rarampai hante bulawa pai' mutiara pai' watu to masuli' oli-na. Mpokakamu-i hameha' sangkiri' bulawa to ihia' hante ininu to rapetagii apa' dada'a pai' merungkui. Ininu toe mpobatuai gau' -na to me'eai' pai' to uma tumotoa toe. 5Hi wingke-na te'uki' hanga' to mpowalatu kehi-na: BABEL TO BOHE: TINA HAWE'EA TO ELE' PAI' PEHUPAA' BUTU NYALA GAU' TO UMA TUMOTOA HI DUNIA' 6Kuhilo tobine toei, malangu-imi mpo'inu raa' topetuku' Pue' Ala. Batua-na, ngasa' -imi mpopatehi tauna to mpangaku' Kayesus-na Pue' -ra. Uma mowo kakonce-ku mpohilo tobine toei. 7Oti toe, na'uli' -ka mala'eka to mpopakeni-a toei: "Napa pai' konce rahi-ko? Ko'ia-tano nupaha batua-na tobine toei pai' binata to nahawi' -e? Wae-pi, kupakanoto-koko batua-na. Binata toei, woo' -na pitu pai' tonu' -na hampulu'.

8Tuwu' -i owi, tempo toi uma-ipi ria, aga mehupa' nculii' moto-i mpai' ngkai wulou'laa to uma tepetudu kanala-na. Pai' oti toe hilou rahuku' -imi duu' kahae-hae-na. Tauna to mo'oha' hi dunia' to uma te'uki' hanga' -ra hi rala Buku Katuwua' kako'ia-na dunia' rapajadi', konce-ra mpohilo binata toei. Apa' owi tuwu' -i, hiaa' tempo toi uma-ipi ria, aga mehupa' nculii' moto-i mpai'. 9Toe-mi pai' paraluu tapekiri hante kanoto-noto-na bona tapaha batua walatu-na. Woo' binata to pitu toe mpobatuai pitu meha' bulu' pohuraa tobine toe. Pai' woo' to pitu toe mpobatuai wo'o pitu magau'. 10Lima ngkai magau' toe, monawu' -ramo. Hadua bula-na moparenta-pidi. Pai' to hadua ko'ia-i ntepu'u moparenta. Ane rata-ipi, kana moparenta-i hampai'. 11Binata to tuwu' owi pai' uma-ipi ria tempo toi, hi'a-mi magau' kawalu-na. Aga magau' kawalu-na toe, hadua ngkai magau' to pitu we'i. Pai' ka'omea-na magau' toei bate rahuku' duu' kahae-hae-na. 12Tonu' to hampulu' to nuhilo toe we'i mpobatuai hampulu' magau' to ko'ia ntepu'u moparenta. Magau' to hampulu' toera rapiliu moparenta hangkaa-ngkania hante binata toei. Aga poparenta-ra toe hajaa-wadi kahae-na. 13Magau' to hampulu' toera, hanono lau-ramo mpotulungi binata to dada'a toei. Mengkoru-ra hi binata toei, pai' hawe'ea karohoa-ra pai' kuasa poparenta-ra rapake' mpobabehi konoa binata to dada'a toei.

14Manga'e-ra mpanga'ei Ana' Bima toei. Aga Ana' Bima toei mpodagi-ra, apa' Hi'a-mi Pue' ngkai hawe'ea pue' pai' Magau' ngkai hawe'ea magau'. Pai' dohe Ana' Bima toei, ria wo'o-ra-rawo topetuku' -na to nakio' pai' to napelihi-mi, to tida mpotuku' -i."

15Na'uli' wo'o mala'eka toei mpo'uli' -ka: "Ue to nuhilo toe we'i, to napohurai tobine toei, mpobatuai tauna ngkai humalili' dunia', ntodea ngkai wori' negara pai' wori' nyala basa. 16Rata mpai' tempo-na binata toei hante magau' to hampulu' to dohe-na mpokahuku' tobine to ele' toei. Rarampaki-i, ralawahi, ihi-na hantongo' rakoni', pai' toro-na rasuwe. 17Hiaa' napa to rababehi toe bate patuju-na Alata'ala ami'. Apa' Alata'ala mpolengo nono magau' toera bona hira' mpopomako' patuju-na. Toe pai' magau' toera, hanono lau-ra mpotonu kuasa poparenta-ra hi binata toei, duu' -na madupa' mpu'u-mi napa to nalowa Alata'ala. 18Jadi', tobine to ele' to nuhilo toei, mpobatuai ngata to bohe to mpoparentai magau' -magau' hi dunia'."The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 16
Top of Page
Top of Page