Revelation 17:8
New International Version
The beast, which you saw, once was, now is not, and yet will come up out of the Abyss and go to its destruction. The inhabitants of the earth whose names have not been written in the book of life from the creation of the world will be astonished when they see the beast, because it once was, now is not, and yet will come.

New Living Translation
The beast you saw was once alive but isn't now. And yet he will soon come up out of the bottomless pit and go to eternal destruction. And the people who belong to this world, whose names were not written in the Book of Life before the world was made, will be amazed at the reappearance of this beast who had died.

English Standard Version
The beast that you saw was, and is not, and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. And the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was and is not and is to come.

Berean Study Bible
The beast that you saw—it was, and now is no more, but is about to come up out of the Abyss and go to its destruction. And those who dwell on the earth whose names were not written in the Book of Life from the foundation of the world will marvel when they see the beast that was, and is not, and yet will be.

New American Standard Bible
"The beast that you saw was, and is not, and is about to come up out of the abyss and go to destruction. And those who dwell on the earth, whose name has not been written in the book of life from the foundation of the world, will wonder when they see the beast, that he was and is not and will come.

King James Bible
The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

Holman Christian Standard Bible
The beast that you saw was, and is not, and is about to come up from the abyss and go to destruction. Those who live on the earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will be astonished when they see the beast that was, and is not, and will be present again."

International Standard Version
The beast that you saw existed once, but is no longer, and is going to crawl out of the bottomless pit and then proceed to its destruction. Those living on earth, whose names were not written in the Book of Life from the foundation of the world, will be surprised when they see the beast because it was, is no longer, and will come again.

NET Bible
The beast you saw was, and is not, but is about to come up from the abyss and then go to destruction. The inhabitants of the earth--all those whose names have not been written in the book of life since the foundation of the world--will be astounded when they see that the beast was, and is not, but is to come.

Aramaic Bible in Plain English
“The Beast which you saw, existed and is not, and is about to come up from the Sea, and is going to destruction. And the inhabitants on Earth will marvel, whose names are not written in The Book of Life from the foundation of the world, when they see The Beast which was, and is not, and is approaching.”

GOD'S WORD® Translation
"You saw the beast which once was, is no longer, and will come from the bottomless pit and go to its destruction. Those living on earth, whose names were not written in the Book of Life when the world was created, will be surprised when they see the beast because it was, is no longer, and will come again.

Jubilee Bible 2000
The beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and shall go into perdition; and those that dwell on the earth shall wonder (whose names are not written in the book of life from the foundation of the world) when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

King James 2000 Bible
The beast that you saw was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

American King James Version
The beast that you saw was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

American Standard Version
The beast that thou sawest was, and is not; and is about to come up out of the abyss, and to go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, they whose name hath not been written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast, how that he was, and is not, and shall come.

Douay-Rheims Bible
The beast, which thou sawest, was, and is not, and shall come up out of the bottomless pit, and go into destruction: and the inhabitants on the earth (whose names are not written in the book of life from the foundation of the world) shall wonder, seeing the beast that was, and is not.

Darby Bible Translation
The beast which thou sawest was, and is not, and is about to come up out of the abyss and go into destruction: and they who dwell on the earth, whose names are not written from the founding of the world in the book of life, shall wonder, seeing the beast, that it was, and is not, and shall be present.

English Revised Version
The beast that thou sawest was, and is not; and is about to come up out of the abyss, and to go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, they whose name hath not been written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast, how that he was, and is not, and shall come.

Webster's Bible Translation
The beast that thou sawest, was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

Weymouth New Testament
"The Wild Beast which you have seen was, and is not, and yet is destined to re-ascend, before long, out of the bottomless pit and go his way into perdition. And the inhabitants of the earth will be filled with amazement--all whose names are not in the Book of Life, having been recorded there ever since the creation of the world--when they see the Wild Beast: because he was, and is not, and yet is to come.

World English Bible
The beast that you saw was, and is not; and is about to come up out of the abyss and to go into destruction. Those who dwell on the earth and whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel when they see that the beast was, and is not, and shall be present.

Young's Literal Translation
'The beast that thou didst see: it was, and it is not; and it is about to come up out of the abyss, and to go away to destruction, and wonder shall those dwelling upon the earth, whose names have not been written upon the scroll of the life from the foundation of the world, beholding the beast that was, and is not, although it is.

Openbaring 17:8 Afrikaans PWL
Die dier wat jy gesien het, was nie en is nie en is op die punt om uit die see uit op te kom en gaan na vernietiging.

Zbulesa 17:8 Albanian
Bisha, që pe, ishte, edhe nuk është, dhe do të ngjitet nga humnera dhe do të vejë në përhumbje; dhe banorët e dheut, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës që nga krijimi i botës, do të çuditen kur të shohin bishën që ishte, dhe nuk është, ndonëse është.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 17:8 Arabic: Smith & Van Dyke
الوحش الذي رأيت كان وليس الآن وهو عتيد ان يصعد من الهاوية ويمضي الى الهلاك. وسيتعجب الساكنون على الارض الذين ليست اسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم حينما يرون الوحش انه كان وليس الآن مع انه كائن.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 17:8 Armenian (Western): NT
Այդ գազանը որ տեսար՝ կար, բայց չկայ. սակայն պիտի բարձրանայ անդունդէն ու երթայ դէպի կորուստ: Երկրի բնակիչները, որոնց անունը գրուած չէ կեանքի գիրքին մէջ՝ աշխարհի հիմնադրութենէն ի վեր, պիտի զարմանան՝ երբ տեսնեն այդ գազանը որ կար, բայց չկայ, թէպէտ կայ՝՝:

Apocacalypsea. 17:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ikussi vkan duán bestiá, içan duc, eta eztuc guehiagoric: eta igaiteco duc abysmetic, eta perditionetara ioaiteco: eta miretsiren dié lurreco habitantéc (ceinén icenac ezpaitirade scribatuac vicitzeco liburuän munduaren hatseandanic) dacussatenean bestiá, cein baitzén, eta ezpaita, eta alabaina baita.

D Offnbarung 17:8 Bavarian
Dös Vich, wost gseghn haast, gaab s aynmaal, ietzet aber niemer; es gaat aber aus dyr Teuffn aufhersteign und drafter eyn s Verderbn geen. Daa gaand s verstaunen, die Erdnmenschn, wo seit dyr Bschaffung +nit mit ienern Nam in n Buech von n Löbn steend. Verstaunen gaand s, wenn s dös Vich seghnd, denn dös gaab s aynmaal, ietzet aber niemer, und gaat aber wider kemmen.

Откровение 17:8 Bulgarian
Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你所看見的那獸,先前在而現今不在,並將要從無底坑裡上來,然後走向滅亡。住在地上的人,凡是名字從創世以來沒有被記在生命冊上的,看見那先前在而現今不在,並將要出現的獸時,都會感到驚奇。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你所看见的那兽,先前在而现今不在,并将要从无底坑里上来,然后走向灭亡。住在地上的人,凡是名字从创世以来没有被记在生命册上的,看见那先前在而现今不在,并将要出现的兽时,都会感到惊奇。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你所看見的獸,先前有,如今沒有,將要從無底坑裡上來,又要歸於沉淪。凡住在地上,名字從創世以來沒有記在生命冊上的,見先前有、如今沒有、以後再有的獸,就必稀奇。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你所看见的兽,先前有,如今没有,将要从无底坑里上来,又要归于沉沦。凡住在地上,名字从创世以来没有记在生命册上的,见先前有、如今没有、以后再有的兽,就必稀奇。

启 示 录 17:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 所 看 見 的 獸 , 先 前 有 , 如 今 沒 有 , 將 要 從 無 底 坑 裡 上 來 , 又 要 歸 於 沉 淪 。 凡 住 在 地 上 、 名 字 從 創 世 以 來 沒 有 記 在 生 命 冊 上 的 , 見 先 前 有 、 如 今 沒 有 、 以 後 再 有 的 獸 , 就 必 希 奇 。

启 示 录 17:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 所 看 见 的 兽 , 先 前 有 , 如 今 没 有 , 将 要 从 无 底 坑 里 上 来 , 又 要 归 於 沉 沦 。 凡 住 在 地 上 、 名 字 从 创 世 以 来 没 有 记 在 生 命 册 上 的 , 见 先 前 有 、 如 今 没 有 、 以 後 再 有 的 兽 , 就 必 希 奇 。

Otkrivenje 17:8 Croatian Bible
Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit će se pozemljari - oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života - kad vide da Zvijer bijaše i više nije, a opet je tu.

Zjevení Janovo 17:8 Czech BKR
Šelma, kterous viděl, byla, a již není, a máť vystoupiti z propasti a na zahynutí jíti. I diviti se budou bydlitelé země, (ti, kterýchžto jména nejsou napsána v knihách života od ustanovení světa,) vidouce šelmu, kteráž byla, a není, avšak jest.

Aabenbaringen 17:8 Danish
Dyret, som du saa, har været og er ikke, og det skal stige op af Afgrunden og gaa bort til Fortabelse; og de, som bo paa Jorden, skulle undre sig, de, hvis Navne ikke ere skrevne i Livets Bog fra Verdens Grundlæggelse, naar de se, at Dyret var og er ikke og skal komme.

Openbaring 17:8 Dutch Staten Vertaling
Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.

Nestle Greek New Testament 1904
τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται.

Westcott and Hort 1881
τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ πάρεσται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ πάρεσται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tὸ θηρίον, ὃ εἴδες, ἦν, καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν. Καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων ὅτι ἦν τὸ θηρίον, καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ παρέσται.

Greek Orthodox Church 1904
Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται.

Tischendorf 8th Edition
ὁ θηρίον ὅς ὁράω εἰμί καί οὐ εἰμί καί μέλλω ἀναβαίνω ἐκ ὁ ἄβυσσος καί εἰς ἀπώλεια ὑπάγω καί θαυμάζω ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ ὅς οὐ γράφω ὁ ὄνομα ἐπί ὁ βιβλίον ὁ ζωή ἀπό καταβολή κόσμος βλέπω ὁ θηρίον ὅτι εἰμί καί οὐ εἰμί καί πάρειμι

Scrivener's Textus Receptus 1894
τὸ θηρίον, ὃ εἶδες, ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντες τὸ θηρίον ὅ, τι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶπερ ἔστιν.

Stephanus Textus Receptus 1550
θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου βλεπόντες τὸ θηρίον ὃ τι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶπερ ἔστιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
το θηριον ο ειδες ην και ουκ εστιν και μελλει αναβαινειν εκ της αβυσσου και εις απωλειαν υπαγει και θαυμασθησονται οι κατοικουντες επι της γης ων ου γεγραπται το ονομα επι το βιβλιον της ζωης απο καταβολης κοσμου βλεποντων το θηριον οτι ην και ουκ εστιν και παρεσται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
το θηριον ο ειδες ην και ουκ εστιν και μελλει αναβαινειν εκ της αβυσσου και εις απωλειαν υπαγει και θαυμασονται οι κατοικουντες επι της γης ων ου γεγραπται το ονομα επι το βιβλιον της ζωης απο καταβολης κοσμου βλεποντων το θηριον οτι ην και ουκ εστιν και παρεσται

Stephanus Textus Receptus 1550
θηριον ο ειδες ην και ουκ εστιν και μελλει αναβαινειν εκ της αβυσσου και εις απωλειαν υπαγειν και θαυμασονται οι κατοικουντες επι της γης ων ου γεγραπται τα ονοματα επι το βιβλιον της ζωης απο καταβολης κοσμου βλεποντες το θηριον ο τι ην και ουκ εστιν καιπερ εστιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
το θηριον, ο ειδες, ην, και ουκ εστι, και μελλει αναβαινειν εκ της αβυσσου, και εις απωλειαν υπαγειν· και θαυμασονται οι κατοικουντες επι της γης, ων ου γεγραπται τα ονοματα επι το βιβλιον της ζωης, απο καταβολης κοσμου, βλεποντες το θηριον ο, τι ην, και ουκ εστι, καιπερ εστιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
το θηριον ο ειδες ην και ουκ εστιν και μελλει αναβαινειν εκ της αβυσσου και εις απωλειαν υπαγειν και θαυμασονται οι κατοικουντες επι της γης ων ου γεγραπται τα ονοματα επι το βιβλιον της ζωης απο καταβολης κοσμου βλεποντων οτι ην το θηριον και ουκ εστιν και παρεσται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
το θηριον ο ειδες ην και ουκ εστιν και μελλει αναβαινειν εκ της αβυσσου και εις απωλειαν υπαγει και θαυμασθησονται οι κατοικουντες επι της γης ων ου γεγραπται το ονομα επι το βιβλιον της ζωης απο καταβολης κοσμου βλεποντων το θηριον οτι ην και ουκ εστιν και παρεσται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
to thērion ho eides ēn kai ouk estin, kai mellei anabainein ek tēs abyssou kai eis apōleian hypagei; kai thaumasthēsontai hoi katoikountes epi tēs gēs, hōn ou gegraptai to onoma epi to biblion tēs zōēs apo katabolēs kosmou, blepontōn to thērion hoti ēn kai ouk estin kai parestai.

to therion ho eides en kai ouk estin, kai mellei anabainein ek tes abyssou kai eis apoleian hypagei; kai thaumasthesontai hoi katoikountes epi tes ges, hon ou gegraptai to onoma epi to biblion tes zoes apo kataboles kosmou, bleponton to therion hoti en kai ouk estin kai parestai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
to thērion ho eides ēn kai ouk estin, kai mellei anabainein ek tēs abyssou, kai eis apōleian hypagei; kai thaumasthēsontai hoi katoikountes epi tēs gēs, hōn ou gegraptai to onoma epi to biblion tēs zōēs apo katabolēs kosmou, blepontōn to thērion hoti ēn kai ouk estin kai parestai.

to therion ho eides en kai ouk estin, kai mellei anabainein ek tes abyssou, kai eis apoleian hypagei; kai thaumasthesontai hoi katoikountes epi tes ges, hon ou gegraptai to onoma epi to biblion tes zoes apo kataboles kosmou, bleponton to therion hoti en kai ouk estin kai parestai.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
to thērion o eides ēn kai ouk estin kai mellei anabainein ek tēs abussou kai eis apōleian upagei kai thaumasontai oi katoikountes epi tēs gēs ōn ou gegraptai to onoma epi to biblion tēs zōēs apo katabolēs kosmou blepontōn to thērion oti ēn kai ouk estin kai parestai

to thErion o eides En kai ouk estin kai mellei anabainein ek tEs abussou kai eis apOleian upagei kai thaumasontai oi katoikountes epi tEs gEs On ou gegraptai to onoma epi to biblion tEs zOEs apo katabolEs kosmou blepontOn to thErion oti En kai ouk estin kai parestai

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
to thērion o eides ēn kai ouk estin kai mellei anabainein ek tēs abussou kai eis apōleian upagein kai thaumasontai oi katoikountes epi tēs gēs ōn ou gegraptai ta onomata epi to biblion tēs zōēs apo katabolēs kosmou blepontōn oti ēn to thērion kai ouk estin kai parestai

to thErion o eides En kai ouk estin kai mellei anabainein ek tEs abussou kai eis apOleian upagein kai thaumasontai oi katoikountes epi tEs gEs On ou gegraptai ta onomata epi to biblion tEs zOEs apo katabolEs kosmou blepontOn oti En to thErion kai ouk estin kai parestai

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
thērion o eides ēn kai ouk estin kai mellei anabainein ek tēs abussou kai eis apōleian upagein kai thaumasontai oi katoikountes epi tēs gēs ōn ou gegraptai ta onomata epi to biblion tēs zōēs apo katabolēs kosmou blepontes to thērion o ti ēn kai ouk estin kaiper estin

thErion o eides En kai ouk estin kai mellei anabainein ek tEs abussou kai eis apOleian upagein kai thaumasontai oi katoikountes epi tEs gEs On ou gegraptai ta onomata epi to biblion tEs zOEs apo katabolEs kosmou blepontes to thErion o ti En kai ouk estin kaiper estin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
to thērion o eides ēn kai ouk estin kai mellei anabainein ek tēs abussou kai eis apōleian upagein kai thaumasontai oi katoikountes epi tēs gēs ōn ou gegraptai ta onomata epi to biblion tēs zōēs apo katabolēs kosmou blepontes to thērion o ti ēn kai ouk estin kaiper estin

to thErion o eides En kai ouk estin kai mellei anabainein ek tEs abussou kai eis apOleian upagein kai thaumasontai oi katoikountes epi tEs gEs On ou gegraptai ta onomata epi to biblion tEs zOEs apo katabolEs kosmou blepontes to thErion o ti En kai ouk estin kaiper estin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Westcott/Hort - Transliterated
to thērion o eides ēn kai ouk estin kai mellei anabainein ek tēs abussou kai eis apōleian upagei kai thaumasthēsontai oi katoikountes epi tēs gēs ōn ou gegraptai to onoma epi to biblion tēs zōēs apo katabolēs kosmou blepontōn to thērion oti ēn kai ouk estin kai parestai

to thErion o eides En kai ouk estin kai mellei anabainein ek tEs abussou kai eis apOleian upagei kai thaumasthEsontai oi katoikountes epi tEs gEs On ou gegraptai to onoma epi to biblion tEs zOEs apo katabolEs kosmou blepontOn to thErion oti En kai ouk estin kai parestai

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
to thērion o eides ēn kai ouk estin kai mellei anabainein ek tēs abussou kai eis apōleian upagei kai thaumasthēsontai oi katoikountes epi tēs gēs ōn ou gegraptai to onoma epi to biblion tēs zōēs apo katabolēs kosmou blepontōn to thērion oti ēn kai ouk estin kai parestai

to thErion o eides En kai ouk estin kai mellei anabainein ek tEs abussou kai eis apOleian upagei kai thaumasthEsontai oi katoikountes epi tEs gEs On ou gegraptai to onoma epi to biblion tEs zOEs apo katabolEs kosmou blepontOn to thErion oti En kai ouk estin kai parestai

Jelenések 17:8 Hungarian: Karoli
A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységbõl jõ fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.

Apokalipso de sankta Johano 17:8 Esperanto
La besto, kiun vi vidis, ekzistis, sed ne ekzistas, kaj venos supren el la abismo kaj iros en pereon. Kaj la logxantoj sur la tero, kies nomoj ne estas skribitaj en la libro de vivo jam de la fondo de la mondo, miros, kiam ili vidos la beston, ke gxi ekzistis kaj ne ekzistas, sed venos.

Johanneksen ilmestys 17:8 Finnish: Bible (1776)
Peto, jonkas näit, on ollut ja ei ole, ja se on syvyydestä tuleva ylös ja on kadotukseen menevä: ja ne, jotka maan päällä asuvat, (joidenka nimet ei ole elämän kirjassa maailman alusta kirjoitetut,) ihmettelevät, kuin he näkevät pedon, joka oli ja ei ole, vaikka hän kuitenkin on.

Apocalypse 17:8 French: Darby
La bete que tu as vue etait, et n'est pas, et va monter de l'abime et aller à la perdition; et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas ecrits des la fondation du monde au livre de vie, s'etonneront, en voyant la bete, -qu'elle etait, et qu'elle n'est pas, et qu'elle sera presente.

Apocalypse 17:8 French: Louis Segond (1910)
La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. -

Apocalypse 17:8 French: Martin (1744)
La bête que tu as vue, a été, et n'est plus, mais elle doit monter de l'abîme, et puis être détruite; et les habitants de la terre, dont les noms ne sont point écrits au Livre de vie dès la fondation du monde, s'étonneront voyant la bête qui était, qui n'est plus, et qui toutefois est.

Offenbarung 17:8 German: Modernized
Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wiederkommen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis, und werden sich verwundern, die auf Erden wohnen (deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Buch des Lebens von Anfang der Welt), wenn sie sehen das Tier, daß es gewesen ist und nicht ist, wiewohl es doch ist.

Offenbarung 17:8 German: Luther (1912)
Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wiederkommen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis, und es werden sich verwundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Buch des Lebens von Anfang der Welt, wenn sie sehen das Tier, daß es gewesen ist und nicht ist und dasein wird.

Offenbarung 17:8 German: Textbibel (1899)
Das Tier, das du sahst, war und ist nicht, und soll heraufsteigen aus dem Abgrund und hingehen zum Verderben; und es werden sich wundern die Bewohner der Erde, deren Name nicht eingeschrieben ist in das Buch des Lebens von Grundlegung der Welt her, wenn sie sehen das Tier, daß es war und nicht ist, und wiederkommen wird.

Apocalisse 17:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
La bestia che hai veduta era, e non è, e deve salire dall’abisso e andare in perdizione. E quelli che abitano sulla terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si maraviglieranno vedendo che la bestia era, e non è, e verrà di nuovo.

Apocalisse 17:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
La bestia che tu hai veduta, era, e non è più; e salirà dell’abisso, e poi andrà in perdizione; e gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, si maraviglieranno, veggendo la bestia che era, e non è, e pure è.

WAHYU 17:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Adapun binatang yang engkau tampak itu dahulu ada, sekarang tidak; maka ia tengah hendak naik dari dalam lubang yang tiada terduga dalamnya itu, lalu masuk ke dalam kebinasaan. Segala orang di dunia, yang tiada tersurat namanya di dalam kitab hayat itu daripada asas dunia ini, akan menjadi heran apabila mereka itu melihat binatang, yang dahulu ada, dan sekarang tidak, dan yang akan datang lagi.

Revelation 17:8 Kabyle: NT
Lweḥc-nni twalaḍ, zik yella yedder, tura ulac-it. A d-yali si tesraft lqayen lameɛna iwakken ad iṛuḥ ɣer nnger. Imezdaɣ n ddunit iwumi ur yețwajerred ara yisem-nsen seg wasmi i d-tebda ddunit di tektabt n tudert, ad tɛeǧǧben m'ara walin lweḥc-nni, axaṭer lweḥc-nni yellan zik yuɣal ulac-it, ițeddu a d-yuɣal.

요한계시록 17:8 Korean
네가 본 짐승은 전에 있었다가 시방 없으나 장차 무저갱으로부터 올라와 멸망으로 들어갈 자니 땅에 거하는 자들로서 창세 이후로 생명책에 녹명되지 못한 자들이 이전에 있었다가 시방 없으나 장차 나올 짐승을 보고 기이히 여기리라

Apocalypsis 17:8 Latin: Vulgata Clementina
Bestia, quam vidisti, fuit, et non est, et ascensura est de abysso, et in interitum ibit : et mirabuntur inhabitantes terram (quorum non sunt scripta nomina in libro vitæ a constitutione mundi) videntes bestiam, quæ erat, et non est.

Atklāsmes grāmata 17:8 Latvian New Testament
Zvērs, ko tu redzēji, bija un vairs nav; bet tas izkāps no bezdibeņa un ies pazušanā. Tad zemes iedzīvotāji (kuru vārdi nav ierakstīti dzīvības grāmatā) brīnīsies, redzēdami zvēru, kas bijis, bet kura nav.

Apreiðkimo Jonui knyga 17:8 Lithuanian
“Žvėris, kurį regėjai, buvo, bet jo nebėra; jis ruošiasi išlipti iš bedugnės, tačiau eina į pražūtį. Žemės gyventojai, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje nuo pasaulio sutvėrimo, stebėsis, žiūrėdami į žvėrį, kad jis buvo ir jo nebėra, ir jis vėl pasirodys.

Revelation 17:8 Maori
Ko te karaehe i kite ra koe, i mua ia, kahore hoki inaianei; ka puta ake ano hoki ia a mua i roto i te poka torere, a ka riro atu ki te whakangaromanga: na, ko te hunga e noho ana ki te whenua, kahore nei o ratou ingoa i tuhituhia ki te pukapuka o te ora o te orokohanganga ra ano o te ao, ka miharo ratou ina kite i te kararehe i ora i mua, a kahore nei inaianei, a tenei ake ka puta.

Apenbaring 17:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen.

Apocalipsis 17:8 Spanish: La Biblia de las Américas
La bestia que viste, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá.

Apocalipsis 17:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
La bestia que viste, era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción (perdición). Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el Libro de la Vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá.

Apocalipsis 17:8 Spanish: Reina Valera Gómez
La bestia que has visto, era, y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición; y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia, que era y no es, aunque es.

Apocalipsis 17:8 Spanish: Reina Valera 1909
La bestia que has visto, fué, y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir á perdición: y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, a

Apocalipsis 17:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
La bestia que has visto, fue, y ya no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición; y los moradores de la tierra, (cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo,) se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, aunque es.

Apocalipse 17:8 Bíblia King James Atualizada Português
A Besta que viste, era, e já não é. Ela está para subir do Abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no Livro da Vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a Besta, porque ela era, agora não é, contudo virá.

Apocalipse 17:8 Portugese Bible
A besta que viste era e já não é; todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição; e os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão, quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir.   

Apocalipsa 17:8 Romanian: Cornilescu
Fiara, pe care ai văzut -o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adînc, şi are să se ducă la perzare. Şi locuitorii pămîntului, ale căror nume n'au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira cînd vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. -

Откровение 17:8 Russian: Synodal Translation (1876)
Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится.

Откровение 17:8 Russian koi8r
Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится.

Revelation 17:8 Shuar New Testament
Nu yajasma Wßinkiam nuka yaunchu pujuwiti tura yamaikia jui pujachiat Am·amunam tuke Jßtsuk Nßnkatkachu Wßanmaya Jφinkφttiawai. Shuar nuna Wßinkiar ni naari tuke iwiaaku pujutai papinium Yßmankamtaiknumia anujtukchamua nuka nu yajasman ashamkartatui. Nu yajasma yaunchu Puj· yamaikia atsayat atak wantinkiattawai' turutmiai.

Uppenbarelseboken 17:8 Swedish (1917)
Vilddjuret som du har sett, det har varit, och är icke mer; men det skall stiga upp ur avgrunden, och det går sedan i fördärvet. Och de av jordens inbyggare, vilkas namn icke från världens begynnelse äro skrivna i livets bok, skola förundra sig, när de få se vilddjuret som har varit, och icke mer är, men dock skall komma. --

Ufunua was Yohana 17:8 Swahili NT
Huyo mnyama uliyemwona alikuwa hai hapo awali, lakini sasa amekufa. Hata hivyo, karibu sana atapanda kutoka shimoni kuzimu, lakini ataangamizwa. Wanaoishi duniani watashangaa; naam, watu wote ambao majina yao hayakupata kuandikwa katika kitabu cha uzima tangu mwanzo wa ulimwengu, watashangaa kumwona huyo mnyama ambaye hapo awali, aliishi, kisha akafa na sasa anatokea tena!

Pahayag 17:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na; at malapit ng umahon sa kalaliman, at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan, pagkakita nila sa hayop, kung paano naging siya at wala na, at darating.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 17:8 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝmudar sǝksǝdan wa toggeɣ ǝddi, kala ad t-illa, mišan ǝmǝrǝdda ab-as t-illa. Daɣ alwaq wǝr nǝggug, a d-igmǝd ǝɣǝɣi wa wǝr nǝla eder, akku edag n ǝhluk. Amaran aytedan n ǝddǝnet kul win as wǝr ǝkteban esmawan-nasan daɣ ǝlkǝttab wa n tǝmǝddurt harwa ɣur ǝnǝtti n ǝddǝnet, ad ǝqqǝnan ɣafawan-nasan as ǝnayan ǝmudar id kala ad t-illa, dǝffǝr adi ab-as t-illa, amaran ijwâr a d-osa.

วิวรณ์ 17:8 Thai: from KJV
สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่ในกาลก่อน แต่บัดนี้มิได้เป็น และมันจะขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวเพื่อไปสู่ความพินาศแล้ว และคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก ซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกนั้น ก็จะอัศจรรย์ใจ เมื่อเขาเห็นสัตว์ร้าย ซึ่งได้เป็นอยู่ในกาลก่อน แต่บัดนี้มิได้เป็น และกำลังจะเป็น

Vahiy 17:8 Turkish
Gördüğün canavar bir zamanlar vardı, ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok, ama yine gelecek.

Откровение 17:8 Ukrainian: NT
Зьвір, котрого ти бачив, був, і вже нема його, і має він вийти з безодні, та й іти в погибіль; і будуть чудуватись домуючі на землї, (котрих імена не записані в книзі життя від основання сьвіта,) бачивши зьвіра, що був, і нема його, хоч і єсть.

Revelation 17:8 Uma New Testament
Tuwu' -i owi, tempo toi uma-ipi ria, aga mehupa' nculii' moto-i mpai' ngkai wulou'laa to uma tepetudu kanala-na. Pai' oti toe hilou rahuku' -imi duu' kahae-hae-na. Tauna to mo'oha' hi dunia' to uma te'uki' hanga' -ra hi rala Buku Katuwua' kako'ia-na dunia' rapajadi', konce-ra mpohilo binata toei. Apa' owi tuwu' -i, hiaa' tempo toi uma-ipi ria, aga mehupa' nculii' moto-i mpai'.

Khaûi-huyeàn 17:8 Vietnamese (1934)
Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến, chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến.

Revelation 17:7
Top of Page
Top of Page