Revelation 19:20
New International Version
But the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on its behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshiped its image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur.

New Living Translation
And the beast was captured, and with him the false prophet who did mighty miracles on behalf of the beast--miracles that deceived all who had accepted the mark of the beast and who worshiped his statue. Both the beast and his false prophet were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur.

English Standard Version
And the beast was captured, and with it the false prophet who in its presence had done the signs by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshiped its image. These two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur.

Berean Study Bible
But the beast was captured along with the false prophet, who on its behalf had performed signs deceiving those who had the mark of the beast and worshiped its image. Both the beast and the false prophet were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur.

New American Standard Bible
And the beast was seized, and with him the false prophet who performed the signs in his presence, by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshiped his image; these two were thrown alive into the lake of fire which burns with brimstone.

King James Bible
And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.

Holman Christian Standard Bible
But the beast was taken prisoner, and along with him the false prophet, who had performed the signs in his presence. He deceived those who accepted the mark of the beast and those who worshiped his image with these signs. Both of them were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur.

International Standard Version
The beast was captured, along with the false prophet who had performed signs on its behalf. By these signs the false prophet had deceived those who had received the mark of the beast and worshipped its image. Both of them were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur.

NET Bible
Now the beast was seized, and along with him the false prophet who had performed the signs on his behalf--signs by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshiped his image. Both of them were thrown alive into the lake of fire burning with sulfur.

Aramaic Bible in Plain English
And The Beast was captured and The False Prophet with it, who did signs before it by which he seduced those who received the mark of The Beast, and those who worshiped its image; and both went down and were cast into The Lake of Fire that burns also with brimstone.

GOD'S WORD® Translation
The beast and the false prophet who had done miracles for the beast were captured. By these miracles the false prophet had deceived those who had the brand of the beast and worshiped its statue. Both of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur.

Jubilee Bible 2000
And the beast was taken and with it the false prophet that wrought miracles in its presence, with which he had deceived those that had taken the mark of the beast and had worshipped its image. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone.

King James 2000 Bible
And the beast was taken, and with him the false prophet that worked miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshiped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.

American King James Version
And the beast was taken, and with him the false prophet that worked miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.

American Standard Version
And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought the signs in his sight, wherewith he deceived them that had received the mark of the beast and them that worshipped his image: they two were cast alive into the lake of fire that burneth with brimstone:

Douay-Rheims Bible
And the beast was taken, and with him the false prophet, who wrought signs before him, wherewith he seduced them who received the character of the beast, and who adored his image. These two were cast alive into the pool of fire, burning with brimstone.

Darby Bible Translation
And the beast was taken, and the false prophet that [was] with him, who wrought the signs before him by which he deceived them that received the mark of the beast, and those that worship his image. Alive were both cast into the lake of fire which burns with brimstone;

English Revised Version
And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought the signs in his sight, wherewith he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image: they twain were cast alive into the lake of fire that burneth with brimstone:

Webster's Bible Translation
And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshiped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.

Weymouth New Testament
who had done the miracles in his presence with which he had led astray those who had received the mark of the Wild Beast, and those who worshipped his statue. Both of them were thrown alive into the Lake of fire that was all ablaze with sulphur.

World English Bible
The beast was taken, and with him the false prophet who worked the signs in his sight, with which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshiped his image. These two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur.

Young's Literal Translation
and the beast was taken, and with him the false prophet who did the signs before him, in which he led astray those who did receive the mark of the beast, and those who did bow before his image; living they were cast -- the two -- to the lake of the fire, that is burning with brimstone;

Openbaring 19:20 Afrikaans PWL
Die dier is gevange geneem en saam met hom die vals profeet wat wondertekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle mislei het wat die merk van die dier ontvang en die wat sy beeld aanbid het. Hulle het albei afgegaan en is in die meer van vuur, wat met swael brand, gegooi,

Zbulesa 19:20 Albanian
Dhe bisha u kap, dhe bashkë me të profeti i rremë që kishte bërë shenja përpara saj, me të cilat i mashtroi ata që morën damkën e bishës, dhe ata që adhuruan figurën e saj; që të dy i hodhën të gjallë në liqenin e zjarrtë që digjet me squfur;

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 19:20 Arabic: Smith & Van Dyke
فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها اضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته وطرح الاثنان حيّين الى بحيرة النار المتقدة بالكبريت.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 19:20 Armenian (Western): NT
Գազանը բռնուեցաւ, եւ անոր հետ՝ սուտ մարգարէն, որ անոր առջեւ ըրաւ նշաններ՝ որոնցմով մոլորեցուց գազանին դրոշմը ընդունողներն ու անոր պատկերին երկրպագողները: Երկուքն ալ ողջ-ողջ նետուեցան ծծումբով վառող կրակի լիճը:

Apocacalypsea. 19:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta bestiá hatzaman cedin, eta propheta falsu haren aitzinean signoac eguin cituena harequin, ceinéz seducitu baitzituen bestiaren mercá hartu vkan çutenac, eta haren imaginá adoratu vkan çutenac: viciric iraitzi içan dirade bi hauc suzco stang suphrez çachecan batetara:

D Offnbarung 19:20 Bavarian
Aber s Tier wurd herpackt, und dyr Scheinweissag dyrmit. Er hiet vor seine Augn non Zaichen taan und dyrdurch allsand verlaitt, wo s Maal von n Tier angnummen und sein Standbild anbett hietnd. Löbndiger wurdnd all Zween eyn dönn brinnetn Schweflsee einhingschmissn.

Откровение 19:20 Bulgarian
И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但那獸被抓了;那假先知也與牠一起被抓了——他在獸面前行了許多奇蹟,藉此迷惑那些接受獸的印記並膜拜獸像的人。獸和那假先知兩個都活生生地被丟進燃燒著硫磺的火湖裡。

中文标准译本 (CSB Simplified)
但那兽被抓了;那假先知也与它一起被抓了——他在兽面前行了许多奇迹,藉此迷惑那些接受兽的印记并膜拜兽像的人。兽和那假先知两个都活生生地被丢进燃烧着硫磺的火湖里。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
那獸被擒拿,那在獸面前曾行奇事、迷惑受獸印記和拜獸像之人的假先知,也與獸同被擒拿。他們兩個就活活地被扔在燒著硫磺的火湖裡。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
那兽被擒拿,那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知,也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。

启 示 录 19:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
那 獸 被 擒 拿 ; 那 在 獸 面 前 曾 行 奇 事 、 迷 惑 受 獸 印 記 和 拜 獸 像 之 人 的 假 先 知 , 也 與 獸 同 被 擒 拿 。 他 們 兩 個 就 活 活 的 被 扔 在 燒 著 硫 磺 的 火 湖 裡 ;

启 示 录 19:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
那 兽 被 擒 拿 ; 那 在 兽 面 前 曾 行 奇 事 、 迷 惑 受 兽 印 记 和 拜 兽 像 之 人 的 假 先 知 , 也 与 兽 同 被 擒 拿 。 他 们 两 个 就 活 活 的 被 扔 在 烧 着 硫 磺 的 火 湖 里 ;

Otkrivenje 19:20 Croatian Bible
I Zvijer bi uhvaćena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazočnosti činio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje bačeni u ognjeno jezero što gori sumporom.

Zjevení Janovo 19:20 Czech BKR
I jata jest šelma, a s ní falešný prorok ten, kterýž činíval divy před ní, jimiž svodil ty, kteříž přijali znamení šelmy a kteříž se klaněli obrazu jejímu. I uvrženi jsou oba za živa do jezera ohnivého, hořícího sirou.

Aabenbaringen 19:20 Danish
Og Dyret blev grebet og med det den falske Profet, som havde gjort Tegnene for dets Aasyn, hvormed han havde forført dem, som toge Dyrets Mærke, og dem, som tilbade dets Billede; de bleve begge kastede levende i Ildsøen, som brænder med Svovl.

Openbaring 19:20 Dutch Staten Vertaling
En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ’ αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ' αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ' αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ ὁ μετ’ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν θείῳ·

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ ὁ μετ’ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν θείῳ.

Tischendorf 8th Edition
καί πιάζω ὁ θηρίον καί μετά αὐτός ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιέω ὁ σημεῖον ἐνώπιον αὐτός ἐν ὅς πλανάω ὁ λαμβάνω ὁ χάραγμα ὁ θηρίον καί ὁ προσκυνέω ὁ εἰκών αὐτός ζάω βάλλω ὁ δύο εἰς ὁ λίμνη ὁ πῦρ ὁ καίω ἐν θεῖον

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ μετὰ τοὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζωντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆν καιομένην ἐν τῷ θείῳ·

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετὰ τοὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν τῷ θείῳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και επιασθη το θηριον και μετ αυτου ο ψευδοπροφητης ο ποιησας τα σημεια ενωπιον αυτου εν οις επλανησεν τους λαβοντας το χαραγμα του θηριου και τους προσκυνουντας τη εικονι αυτου ζωντες εβληθησαν οι δυο εις την λιμνην του πυρος της καιομενης εν θειω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και επιασθη το θηριον και μετ αυτου ο ψευδοπροφητης ο ποιησας τα σημεια ενωπιον αυτου εν οις επλανησεν τους λαβοντας το χαραγμα του θηριου και τους προσκυνουντας τη εικονι αυτου ζωντες εβληθησαν οι δυο εις την λιμνην του πυρος της καιομενης εν θειω

Stephanus Textus Receptus 1550
και επιασθη το θηριον και μετα τουτου ο ψευδοπροφητης ο ποιησας τα σημεια ενωπιον αυτου εν οις επλανησεν τους λαβοντας το χαραγμα του θηριου και τους προσκυνουντας τη εικονι αυτου ζωντες εβληθησαν οι δυο εις την λιμνην του πυρος την καιομενην εν τω θειω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και επιασθη το θηριον, και μετα τουτου ο ψευδοπροφητης ο ποιησας τα σημεια ενωπιον αυτου, εν οις επλανησε τους λαβοντας το χαραγμα του θηριου, και τους προσκυνουντας τη εικονι αυτου· ζωντες εβληθησαν οι δυο εις την λιμνην του πυρος την καιομενην εν τω θειω·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και επιασθη το θηριον και ο μετ αυτου ψευδοπροφητης ο ποιησας τα σημεια ενωπιον αυτου εν οις επλανησεν τους λαβοντας το χαραγμα του θηριου και τους προσκυνουντας τη εικονι αυτου ζωντες εβληθησαν οι δυο εις την λιμνην του πυρος την καιομενην εν θειω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και επιασθη το θηριον και μετ αυτου ο ψευδοπροφητης ο ποιησας τα σημεια ενωπιον αυτου εν οις επλανησεν τους λαβοντας το χαραγμα του θηριου και τους προσκυνουντας τη εικονι αυτου ζωντες εβληθησαν οι δυο εις την λιμνην του πυρος της καιομενης εν θειω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai epiasthē to thērion kai met’ autou ho pseudoprophētēs ho poiēsas ta sēmeia enōpion autou, en hois eplanēsen tous labontas to charagma tou thēriou kai tous proskynountas tē eikoni autou; zōntes eblēthēsan hoi dyo eis tēn limnēn tou pyros tēs kaiomenēs en theiō.

kai epiasthe to therion kai met’ autou ho pseudoprophetes ho poiesas ta semeia enopion autou, en hois eplanesen tous labontas to charagma tou theriou kai tous proskynountas te eikoni autou; zontes eblethesan hoi dyo eis ten limnen tou pyros tes kaiomenes en theio.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai epiasthē to thērion kai met' autou ho pseudoprophētēs ho poiēsas ta sēmeia enōpion autou, en hois eplanēsen tous labontas to charagma tou thēriou kai tous proskynountas tē eikoni autou; zōntes eblēthēsan hoi dyo eis tēn limnēn tou pyros tēs kaiomenēs en theiō.

kai epiasthe to therion kai met' autou ho pseudoprophetes ho poiesas ta semeia enopion autou, en hois eplanesen tous labontas to charagma tou theriou kai tous proskynountas te eikoni autou; zontes eblethesan hoi dyo eis ten limnen tou pyros tes kaiomenes en theio.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai epiasthē to thērion kai met autou o pseudoprophētēs o poiēsas ta sēmeia enōpion autou en ois eplanēsen tous labontas to charagma tou thēriou kai tous proskunountas tē eikoni autou zōntes eblēthēsan oi duo eis tēn limnēn tou puros tēs kaiomenēs en theiō

kai epiasthE to thErion kai met autou o pseudoprophEtEs o poiEsas ta sEmeia enOpion autou en ois eplanEsen tous labontas to charagma tou thEriou kai tous proskunountas tE eikoni autou zOntes eblEthEsan oi duo eis tEn limnEn tou puros tEs kaiomenEs en theiO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai epiasthē to thērion kai o met autou pseudoprophētēs o poiēsas ta sēmeia enōpion autou en ois eplanēsen tous labontas to charagma tou thēriou kai tous proskunountas tē eikoni autou zōntes eblēthēsan oi duo eis tēn limnēn tou puros tēn kaiomenēn en theiō

kai epiasthE to thErion kai o met autou pseudoprophEtEs o poiEsas ta sEmeia enOpion autou en ois eplanEsen tous labontas to charagma tou thEriou kai tous proskunountas tE eikoni autou zOntes eblEthEsan oi duo eis tEn limnEn tou puros tEn kaiomenEn en theiO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai epiasthē to thērion kai meta toutou o pseudoprophētēs o poiēsas ta sēmeia enōpion autou en ois eplanēsen tous labontas to charagma tou thēriou kai tous proskunountas tē eikoni autou zōntes eblēthēsan oi duo eis tēn limnēn tou puros tēn kaiomenēn en tō theiō

kai epiasthE to thErion kai meta toutou o pseudoprophEtEs o poiEsas ta sEmeia enOpion autou en ois eplanEsen tous labontas to charagma tou thEriou kai tous proskunountas tE eikoni autou zOntes eblEthEsan oi duo eis tEn limnEn tou puros tEn kaiomenEn en tO theiO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai epiasthē to thērion kai meta toutou o pseudoprophētēs o poiēsas ta sēmeia enōpion autou en ois eplanēsen tous labontas to charagma tou thēriou kai tous proskunountas tē eikoni autou zōntes eblēthēsan oi duo eis tēn limnēn tou puros tēn kaiomenēn en tō theiō

kai epiasthE to thErion kai meta toutou o pseudoprophEtEs o poiEsas ta sEmeia enOpion autou en ois eplanEsen tous labontas to charagma tou thEriou kai tous proskunountas tE eikoni autou zOntes eblEthEsan oi duo eis tEn limnEn tou puros tEn kaiomenEn en tO theiO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:20 Westcott/Hort - Transliterated
kai epiasthē to thērion kai met autou o pseudoprophētēs o poiēsas ta sēmeia enōpion autou en ois eplanēsen tous labontas to charagma tou thēriou kai tous proskunountas tē eikoni autou zōntes eblēthēsan oi duo eis tēn limnēn tou puros tēs kaiomenēs en theiō

kai epiasthE to thErion kai met autou o pseudoprophEtEs o poiEsas ta sEmeia enOpion autou en ois eplanEsen tous labontas to charagma tou thEriou kai tous proskunountas tE eikoni autou zOntes eblEthEsan oi duo eis tEn limnEn tou puros tEs kaiomenEs en theiO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai epiasthē to thērion kai met autou o pseudoprophētēs o poiēsas ta sēmeia enōpion autou en ois eplanēsen tous labontas to charagma tou thēriou kai tous proskunountas tē eikoni autou zōntes eblēthēsan oi duo eis tēn limnēn tou puros tēs kaiomenēs en theiō

kai epiasthE to thErion kai met autou o pseudoprophEtEs o poiEsas ta sEmeia enOpion autou en ois eplanEsen tous labontas to charagma tou thEriou kai tous proskunountas tE eikoni autou zOntes eblEthEsan oi duo eis tEn limnEn tou puros tEs kaiomenEs en theiO

Jelenések 19:20 Hungarian: Karoli
És megfogaték a fenevad, és õ vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette õ elõtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: õk ketten elevenen a kénkõvel égõ tüzes tóba vettetének:

Apokalipso de sankta Johano 19:20 Esperanto
Kaj la besto estis kaptita, kaj kun gxi la falsa profeto, kiu faris antaux gxi la signojn, per kiuj li trompis tiujn, kiuj ricevis la markon de la besto kaj adorklinigxis al gxia bildo; ili ambaux estis jxetitaj vivaj en la lagon fajran, brulantan per sulfuro;

Johanneksen ilmestys 19:20 Finnish: Bible (1776)
Ja peto otettiin kiinni, ja hänen kanssansa väärä propheta, joka ihmeitä hänen edessänsä teki, joilla hän niitä vietteli, jotka pedon merkin ottivat, ja jotka hänen kuvaansa kumarsivat: nämä kaksi ovat elävältä tuliseen järveen heitetyt, joka tulikivestä paloi.

Apocalypse 19:20 French: Darby
Et la bete fut prise, et le faux prophete qui etait avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait seduit ceux qui recevaient la marque de la bete, et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetes vifs dans l'etang de feu embrase par le soufre;

Apocalypse 19:20 French: Louis Segond (1910)
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.

Apocalypse 19:20 French: Martin (1744)
Mais la bête fut prise, et avec elle le faux-prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête, et qui avaient adoré son image; et ils furent tous deux jetés tout vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre;

Offenbarung 19:20 German: Modernized
Und das Tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführete, die das Malzeichen des Tieres nahmen, und die das Bild des Tieres anbeteten; lebendig wurden diese beide in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte.

Offenbarung 19:20 German: Luther (1912)
Und das Tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführte, die das Malzeichen des Tiers nahmen und die das Bild des Tiers anbeteten; lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte.

Offenbarung 19:20 German: Textbibel (1899)
Und das Tier ward bewältigt und mit ihm der Lügenprophet, der die Zeichen vor ihm her gethan, mit welchen er verführte, die da nahmen den Stempel des Tieres und die sein Bild anbeteten; sie wurden beide lebendig geworfen in den See des Feuers, das mit Schwefel brennt.

Apocalisse 19:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che avea fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che aveano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furon gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.

Apocalisse 19:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma la bestia fu presa, e con lei il falso profeta, che avea fatti i segni davanti ad essa, co’ quali egli avea sedotti quelli che aveano preso il marchio della bestia, e quelli che aveano adorata la sua immagine; questi due furon gettati vivi nello stagno del fuoco ardente di zolfo.

WAHYU 19:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka binatang itu pun tertangkaplah beserta dengan nabi palsu yang sudah mengadakan beberapa tanda ajaib di hadapannya. Dengan itu ia menyesatkan segala orang yang bertanda binatang itu, dan yang menyembah patungnya; maka keduanya itu dicampakkan hidup-hidup ke dalam laut api yang bernyala dengan belerang;

Revelation 19:20 Kabyle: NT
Leɛqiṛa tețwaṭṭef nețțat d nnbi nni n lekdeb i gxeddmen lbeṛhanat seddaw n lḥekma-s, s wayes ikellex imdanen meṛṛa yețwaḍebɛen s ṭṭabeɛ n leɛqiṛa yerna țseǧǧiden zdat lmeṣnuɛ ines. ?waḍeggṛen i sin d imuddiren ɣer temda tameqqrant n tmes i deg iṛeqq ukubri.

요한계시록 19:20 Korean
짐승이 잡히고 그 앞에서 이적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 이적으로 미혹하던 자라 이 둘이 산 채로 유황불붙는 못에 던지우고

Apocalypsis 19:20 Latin: Vulgata Clementina
Et apprehensa est bestia, et cum ea pseudopropheta : qui fecit signa coram ipso, quibus seduxit eos, qui acceperunt caracterem bestiæ, et qui adoraverunt imaginem ejus. Vivi missi sunt hi duo in stagnum ignis ardentis sulphure :

Atklāsmes grāmata 19:20 Latvian New Testament
Un zvēru sagūstīja, bet līdz ar viņu arī viltus pravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīnumus, ar kuriem tas pievīlis tos, kas bija pieņēmuši zvēra zīmi un pielūguši viņa attēlu. Tos abus iemeta dzīvus degoša sēra uguns purvā.

Apreiðkimo Jonui knyga 19:20 Lithuanian
Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs ženklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Jiedu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą, degantį siera.

Revelation 19:20 Maori
Na ka hopukina te kararehe raua tahi ko te poropiti teka i mahi ra i nga tohu ki tona aroaro, i pohehe ai te hunga i tango i te tohu a te kararehe, i koropiko hoki ki tona whakapakoko. Na panga oratia ana raua tokorua ki te roto kapura e ka ana i te whanariki.

Apenbaring 19:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og dyret blev grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øine hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets billede; disse to blev kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Apocalipsis 19:20 Spanish: La Biblia de las Américas
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen; los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre.

Apocalipsis 19:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre.

Apocalipsis 19:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre.

Apocalipsis 19:20 Spanish: Reina Valera 1909
Y la bestia fué presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado á los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego a

Apocalipsis 19:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y la bestia fue presa, y con él el falso Profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre.

Apocalipse 19:20 Bíblia King James Atualizada Português
No entanto, a Besta foi presa, e com ela o Falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da Besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.

Apocalipse 19:20 Portugese Bible
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.   

Apocalipsa 19:20 Romanian: Cornilescu
Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amîndoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.

Откровение 19:20 Russian: Synodal Translation (1876)
И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;

Откровение 19:20 Russian koi8r
И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;

Revelation 19:20 Shuar New Testament
Tura nu mesetnum Yajasmasha tura Kukaria Yajasmasha, penkΘ ßntar Y·snan etserniua nu, mai achinkiarmai. Nuikkia Entsaya Yajasma ni kakarmarin S·am nu Kukaria Yajasmaka aents tujintiamun ti turak Shußran anankawarmai. T·ramtai nu shuar Entsaya Yajasma Nßarin apujmamsar ni nakumkamurin shiir awajsarmai. Tuma asamtai Entsaya Yajasmancha tura Kukaria Yajasmancha φwiakuk asuprijiai ti kea nu ji-antumiannum Apeßwarmai.

Uppenbarelseboken 19:20 Swedish (1917)
Och vilddjuret blev gripet, därjämte ock den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke, och dem som hade tillbett dess bild. Båda blevo de levande kastade i eldsjön, som brann med svavel.

Ufunua was Yohana 19:20 Swahili NT
Lakini huyo mnyama akachukuliwa mateka, pamoja na nabii wa uongo aliyekuwa akifanya miujiza mbele yake. (Kwa miujiza hiyo, alikuwa amewapotosha wale waliokuwa na chapa ya huyo mnyama, na ambao walikuwa wameiabudu sanamu yake.) Huyo mnyama pamoja na huyo nabii walitupwa wote wawili, wakiwa wazimawazima, ndani ya ziwa linalowaka moto wa kiberiti.

Pahayag 19:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinunggaban ang hayop, at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito: ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagatdagatang apoy na nagliliyab sa asupre:

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 19:20 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar ittǝrmas ǝmudar ittǝrmas deɣ ǝnnǝbi ǝn bahu wa dǝr iddew. Ǝnnǝbi ǝn bahu wa, iga alɣalamaten zawwarnen dat ǝmudar wen. Ǝmmǝk en daɣ as issǝxrak win iwar ejwal n ǝmudar, ǝɣbâdan deɣ šaššelan-net. Ǝmudar wa, ǝnta harkid ǝnnǝbi ǝn bahu wa, tawagaran da ǝddâran daɣ aɣazar ǝn tǝmsay d adaɣas-ǝn-tahart irɣân.

วิวรณ์ 19:20 Thai: from KJV
สัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมด้วยผู้พยากรณ์เท็จ ที่ได้กระทำการอัศจรรย์ต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้น และใช้การอัศจรรย์นั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้น และบูชารูปของมัน สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จถูกทิ้งทั้งเป็นลงในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกำมะถัน

Vahiy 19:20 Turkish
Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı.

Откровение 19:20 Ukrainian: NT
І схоплено зьвіра, а з ним лжепророка, що робив ознаки перед ним, котрими зводив тих, що приняли пятно зьвіра, і що покланялись образові його. Живцем вкинуто обох в озеро огняне, палаюче сіркою.

Revelation 19:20 Uma New Testament
Ntaa' rahoko' -imidi binata toei-e hante nabi boa' -e, pai' to rodua toera rapetadi ngkatuwua' hi rala tahi' apu to wewo' pai' morea'. Nabi boa' toei we'i, hi'a-mi to mpobabehi anu mekoncehi hante kuasa binata to dada'a toei. Ngkai to mekoncehi toe nabagiu-ra tauna to ria-raka tanda binata toe pai' to mponyompa pinotau-na.

Khaûi-huyeàn 19:20 Vietnamese (1934)
Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt cho thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.

Revelation 19:19
Top of Page
Top of Page