PRAXEIS 21
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1ōs de egeneto anachthēnai ēmas apospasthentas ap autōn euthudromēsantes ēlthomen eis tēn kō tē de exēs eis tēn rodon kakeithen eis patara 2kai eurontes ploion diaperōn eis phoinikēn epibantes anēchthēmen 3anaphanantes de tēn kupron kai katalipontes autēn euōnumon epleomen eis surian kai katēlthomen eis turon ekeise gar to ploion ēn apophortizomenon ton gomon 4aneurontes de tous mathētas epemeinamen autou ēmeras epta oitines tō paulō elegon dia tou pneumatos mē epibainein eis ierosoluma 5ote de egeneto {WH: exartisai ēmas } {UBS4: ēmas exartisai } tas ēmeras exelthontes eporeuometha propempontōn ēmas pantōn sun gunaixin kai teknois eōs exō tēs poleōs kai thentes ta gonata epi ton aigialon proseuxamenoi 6apēspasametha allēlous kai {WH: enebēmen } {UBS4: anebēmen } eis to ploion ekeinoi de upestrepsan eis ta idia

7ēmeis de ton ploun dianusantes apo turou katēntēsamen eis ptolemaida kai aspasamenoi tous adelphous emeinamen ēmeran mian par autois

8tē de epaurion exelthontes ēlthomen eis kaisareian kai eiselthontes eis ton oikon philippou tou euangelistou ontos ek tōn epta emeinamen par autō 9toutō de ēsan thugateres tessares parthenoi prophēteuousai 10epimenontōn de ēmeras pleious katēlthen tis apo tēs ioudaias prophētēs onomati agabos 11kai elthōn pros ēmas kai aras tēn zōnēn tou paulou dēsas eautou tous podas kai tas cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ē zōnē autē outōs dēsousin en ierousalēm oi ioudaioi kai paradōsousin eis cheiras ethnōn 12ōs de ēkousamen tauta parekaloumen ēmeis te kai oi entopioi tou mē anabainein auton eis ierousalēm 13tote apekrithē {WH: [o] } {UBS4: o } paulos ti poieite klaiontes kai sunthruptontes mou tēn kardian egō gar ou monon dethēnai alla kai apothanein eis ierousalēm etoimōs echō uper tou onomatos tou kuriou iēsou 14mē peithomenou de autou ēsuchasamen eipontes tou kuriou to thelēma ginesthō

15meta de tas ēmeras tautas episkeuasamenoi anebainomen eis ierosoluma 16sunēlthon de kai tōn mathētōn apo kaisareias sun ēmin agontes par ō xenisthōmen mnasōni tini kupriō archaiō mathētē

17genomenōn de ēmōn eis ierosoluma asmenōs apedexanto ēmas oi adelphoi 18tē de epiousē eisēei o paulos sun ēmin pros iakōbon pantes te paregenonto oi presbuteroi 19kai aspasamenos autous exēgeito kath en ekaston ōn epoiēsen o theos en tois ethnesin dia tēs diakonias autou 20oi de akousantes edoxazon ton theon eipon te autō theōreis adelphe posai muriades eisin en tois ioudaiois tōn pepisteukotōn kai pantes zēlōtai tou nomou uparchousin 21katēchēthēsan de peri sou oti apostasian didaskeis apo mōuseōs tous kata ta ethnē pantas ioudaious legōn mē peritemnein autous ta tekna mēde tois ethesin peripatein 22ti oun estin pantōs akousontai oti elēluthas 23touto oun poiēson o soi legomen eisin ēmin andres tessares euchēn echontes {WH: aph } {UBS4: eph } eautōn 24toutous paralabōn agnisthēti sun autois kai dapanēson ep autois ina xurēsontai tēn kephalēn kai gnōsontai pantes oti ōn katēchēntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos phulassōn ton nomon 25peri de tōn pepisteukotōn ethnōn ēmeis {WH: apesteilamen } {UBS4: epesteilamen } krinantes phulassesthai autous to te eidōlothuton kai aima kai pnikton kai porneian 26tote o paulos paralabōn tous andras tē echomenē ēmera sun autois agnistheis eisēei eis to ieron diangellōn tēn ekplērōsin tōn ēmerōn tou agnismou eōs ou prosēnechthē uper enos ekastou autōn ē prosphora

27ōs de emellon ai epta ēmerai sunteleisthai oi apo tēs asias ioudaioi theasamenoi auton en tō ierō sunecheon panta ton ochlon kai epebalon ep auton tas cheiras 28krazontes andres israēlitai boētheite outos estin o anthrōpos o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantas pantachē didaskōn eti te kai ellēnas eisēgagen eis to ieron kai kekoinōken ton agion topon touton 29ēsan gar proeōrakotes trophimon ton ephesion en tē polei sun autō on enomizon oti eis to ieron eisēgagen o paulos 30ekinēthē te ē polis olē kai egeneto sundromē tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exō tou ierou kai eutheōs ekleisthēsan ai thurai 31zētountōn te auton apokteinai anebē phasis tō chiliarchō tēs speirēs oti olē sunchunnetai ierousalēm 32os exautēs paralabōn stratiōtas kai ekatontarchas katedramen ep autous oi de idontes ton chiliarchon kai tous stratiōtas epausanto tuptontes ton paulon 33tote engisas o chiliarchos epelabeto autou kai ekeleusen dethēnai alusesin dusin kai epunthaneto tis eiē kai ti estin pepoiēkōs 34alloi de allo ti epephōnoun en tō ochlō mē dunamenou de autou gnōnai to asphales dia ton thorubon ekeleusen agesthai auton eis tēn parembolēn 35ote de egeneto epi tous anabathmous sunebē bastazesthai auton upo tōn stratiōtōn dia tēn bian tou ochlou 36ēkolouthei gar to plēthos tou laou krazontes aire auton

37mellōn te eisagesthai eis tēn parembolēn o paulos legei tō chiliarchō ei exestin moi eipein ti pros se o de ephē ellēnisti ginōskeis 38ouk ara su ei o aiguptios o pro toutōn tōn ēmerōn anastatōsas kai exagagōn eis tēn erēmon tous tetrakischilious andras tōn sikariōn 39eipen de o paulos egō anthrōpos men eimi ioudaios tarseus tēs kilikias ouk asēmou poleōs politēs deomai de sou epitrepson moi lalēsai pros ton laon 40epitrepsantos de autou o paulos estōs epi tōn anabathmōn kateseisen tē cheiri tō laō pollēs de sigēs genomenēs prosephōnēsen tē ebraidi dialektō legōn

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Acts 20
Top of Page
Top of Page