KATA MATTHAION 26
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai egeneto ote etelesen o iēsous pantas tous logous toutous eipen tois mathētais autou 2oidate oti meta duo ēmeras to pascha ginetai kai o uios tou anthrōpou paradidotai eis to staurōthēnai

3tote sunēchthēsan oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou eis tēn aulēn tou archiereōs tou legomenou kaiapha 4kai sunebouleusanto ina ton iēsoun dolō kratēsōsin kai apokteinōsin 5elegon de mē en tē eortē ina mē thorubos genētai en tō laō

6tou de iēsou genomenou en bēthania en oikia simōnos tou leprou 7prosēlthen autō gunē echousa alabastron murou polutimou kai katecheen epi tēs kephalēs autou anakeimenou 8idontes de oi mathētai ēganaktēsan legontes eis ti ē apōleia autē 9edunato gar touto prathēnai pollou kai dothēnai ptōchois 10gnous de o iēsous eipen autois ti kopous parechete tē gunaiki ergon gar kalon ērgasato eis eme 11pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn eme de ou pantote echete 12balousa gar autē to muron touto epi tou sōmatos mou pros to entaphiasai me epoiēsen 13amēn legō umin opou ean kēruchthē to euangelion touto en olō tō kosmō lalēthēsetai kai o epoiēsen autē eis mnēmosunon autēs

14tote poreutheis eis tōn dōdeka o legomenos ioudas iskariōtēs pros tous archiereis 15eipen ti thelete moi dounai kai egō umin paradōsō auton oi de estēsan autō triakonta arguria 16kai apo tote ezētei eukairian ina auton paradō

17tē de prōtē tōn azumōn prosēlthon oi mathētai tō iēsou legontes pou theleis etoimasōmen soi phagein to pascha 18o de eipen upagete eis tēn polin pros ton deina kai eipate autō o didaskalos legei o kairos mou engus estin pros se poiō to pascha meta tōn mathētōn mou 19kai epoiēsan oi mathētai ōs sunetaxen autois o iēsous kai ētoimasan to pascha

20opsias de genomenēs anekeito meta tōn dōdeka mathētōn 21kai esthiontōn autōn eipen amēn legō umin oti eis ex umōn paradōsei me 22kai lupoumenoi sphodra ērxanto legein autō eis ekastos mēti egō eimi kurie 23o de apokritheis eipen o embapsas met emou tēn cheira en tō trubliō outos me paradōsei 24o men uios tou anthrōpou upagei kathōs gegraptai peri autou ouai de tō anthrōpō ekeinō di ou o uios tou anthrōpou paradidotai kalon ēn autō ei ouk egennēthē o anthrōpos ekeinos 25apokritheis de ioudas o paradidous auton eipen mēti egō eimi rabbei legei autō su eipas

26esthiontōn de autōn labōn o iēsous arton kai eulogēsas eklasen kai dous tois mathētais eipen labete phagete touto estin to sōma mou 27kai labōn potērion kai eucharistēsas edōken autois legōn piete ex autou pantes 28touto gar estin to aima mou tēs diathēkēs to peri pollōn ekchunnomenon eis aphesin amartiōn 29legō de umin ou mē piō ap arti ek toutou tou genēmatos tēs ampelou eōs tēs ēmeras ekeinēs otan auto pinō meth umōn kainon en tē basileia tou patros mou

30kai umnēsantes exēlthon eis to oros tōn elaiōn

31tote legei autois o iēsous pantes umeis skandalisthēsesthe en emoi en tē nukti tautē gegraptai gar pataxō ton poimena kai diaskorpisthēsontai ta probata tēs poimnēs 32meta de to egerthēnai me proaxō umas eis tēn galilaian 33apokritheis de o petros eipen autō ei pantes skandalisthēsontai en soi egō oudepote skandalisthēsomai 34ephē autō o iēsous amēn legō soi oti en tautē tē nukti prin alektora phōnēsai tris aparnēsē me 35legei autō o petros kan deē me sun soi apothanein ou mē se aparnēsomai omoiōs kai pantes oi mathētai eipon

36tote erchetai met autōn o iēsous eis chōrion legomenon gethsēmanei kai legei tois mathētais kathisate autou eōs ou apelthōn ekei proseuxōmai 37kai paralabōn ton petron kai tous duo uious zebedaiou ērxato lupeisthai kai adēmonein 38tote legei autois perilupos estin ē psuchē mou eōs thanatou meinate ōde kai grēgoreite met emou

39kai proselthōn mikron epesen epi prosōpon autou proseuchomenos kai legōn pater ei dunaton estin parelthatō ap emou to potērion touto plēn ouch ōs egō thelō all ōs su 40kai erchetai pros tous mathētas kai euriskei autous katheudontas kai legei tō petrō outōs ouk ischusate mian ōran grēgorēsai met emou 41grēgoreite kai proseuchesthe ina mē eiselthēte eis peirasmon to men pneuma prothumon ē de sarx asthenēs

42palin ek deuterou apelthōn prosēuxato legōn pater mou ei ou dunatai touto parelthein ean mē auto piō genēthētō to thelēma sou 43kai elthōn palin euren autous katheudontas ēsan gar autōn oi ophthalmoi bebarēmenoi 44kai apheis autous palin apelthōn prosēuxato ek tritou ton auton logon eipōn palin 45tote erchetai pros tous mathētas kai legei autois katheudete to loipon kai anapauesthe idou ēngiken ē ōra kai o uios tou anthrōpou paradidotai eis cheiras amartōlōn 46egeiresthe agōmen idou ēngiken o paradidous me

47kai eti autou lalountos idou ioudas eis tōn dōdeka ēlthen kai met autou ochlos polus meta machairōn kai xulōn apo tōn archiereōn kai presbuterōn tou laou 48o de paradidous auton edōken autois sēmeion legōn on ean philēsō autos estin kratēsate auton 49kai eutheōs proselthōn tō iēsou eipen chaire rabbei kai katephilēsen auton 50o de iēsous eipen autō etaire eph o parei tote proselthontes epebalon tas cheiras epi ton iēsoun kai ekratēsan auton

51kai idou eis tōn meta iēsou ekteinas tēn cheira apespasen tēn machairan autou kai pataxas ton doulon tou archiereōs apheilen autou to ōtion 52tote legei autō o iēsous apostrepson tēn machairan sou eis ton topon autēs pantes gar oi labontes machairan en machairē apolountai 53ē dokeis oti ou dunamai parakalesai ton patera mou kai parastēsei moi arti pleiō dōdeka legiōnōn angelōn 54pōs oun plērōthōsin ai graphai oti outōs dei genesthai

55en ekeinē tē ōra eipen o iēsous tois ochlois ōs epi lēstēn exēlthate meta machairōn kai xulōn sullabein me kath ēmeran en tō ierō ekathezomēn didaskōn kai ouk ekratēsate me 56touto de olon gegonen ina plērōthōsin ai graphai tōn prophētōn tote oi mathētai pantes aphentes auton ephugon

57oi de kratēsantes ton iēsoun apēgagon pros kaiaphan ton archierea opou oi grammateis kai oi presbuteroi sunēchthēsan 58o de petros ēkolouthei autō makrothen eōs tēs aulēs tou archiereōs kai eiselthōn esō ekathēto meta tōn upēretōn idein to telos

59oi de archiereis kai to sunedrion olon ezētoun pseudomarturian kata tou iēsou opōs auton thanatōsousin 60kai ouch euron pollōn proselthontōn pseudomarturōn usteron de proselthontes duo 61eipon outos ephē dunamai katalusai ton naon tou theou kai dia triōn ēmerōn auton oikodomēsai 62kai anastas o archiereus eipen autō ouden apokrinē ti outoi sou katamarturousin 63o de iēsous esiōpa kai apokritheis o archiereus eipen autō exorkizō se kata tou theou tou zōntos ina ēmin eipēs ei su ei o christos o uios tou theou 64legei autō o iēsous su eipas plēn legō umin ap arti opsesthe ton uion tou anthrōpou kathēmenon ek dexiōn tēs dunameōs kai erchomenon epi tōn nephelōn tou ouranou

65tote o archiereus dierrēxen ta imatia autou legōn eblasphēmēsen ti eti chreian echomen marturōn ide nun ēkousate tēn blasphēmian 66ti umin dokei oi de apokrithentes eipon enochos thanatou estin

67tote eneptusan eis to prosōpon autou kai ekolaphisan auton oi de erapisan 68legontes prophēteuson ēmin christe tis estin o paisas se

69o de petros ekathēto exō en tē aulē kai prosēlthen autō mia paidiskē legousa kai su ēstha meta iēsou tou galilaiou 70o de ērnēsato emprosthen pantōn legōn ouk oida ti legeis 71exelthonta de auton eis ton pulōna eiden auton allē kai legei tois ekei outos ēn meta iēsou tou nazōraiou 72kai palin ērnēsato meta orkou oti ouk oida ton anthrōpon 73meta mikron de proselthontes oi estōtes eipon tō petrō alēthōs kai su ex autōn ei kai gar ē lalia sou dēlon se poiei 74tote ērxato katathematizein kai omnuein oti ouk oida ton anthrōpon kai eutheōs alektōr ephōnēsen 75kai emnēsthē o petros tou rēmatos iēsou eirēkotos oti prin alektora phōnēsai tris aparnēsē me kai exelthōn exō eklausen pikrōs

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Matthew 25
Top of Page
Top of Page