תהילים 89
Hebrew Bible OT and NT

1משכיל לאיתן האזרחי חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי׃

2כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם׃

3כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי׃

4עד עולם אכין זרעך ובניתי לדר ודור כסאך סלה׃

5ויודו שמים פלאך יהוה אף אמונתך בקהל קדשים׃

6כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים׃

7אל נערץ בסוד קדשים רבה ונורא על כל סביביו׃

8יהוה אלהי צבאות מי כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך׃

9אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם׃

10אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך׃

11לך שמים אף לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם׃

12צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו׃

13לך זרוע עם גבורה תעז ידך תרום ימינך׃

14צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך׃

15אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור פניך יהלכון׃

16בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו׃

17כי תפארת עזמו אתה וברצנך תרים קרננו׃

18כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו׃

19אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על גבור הרימותי בחור מעם׃

20מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו׃

21אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו׃

22לא ישא אויב בו ובן עולה לא יעננו׃

23וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף׃

24ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו׃

25ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו׃

26הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי׃

27אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ׃

28לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו׃

29ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים׃

30אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון׃

31אם חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו׃

32ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם׃

33וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמונתי׃

34לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה׃

35אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב׃

36זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃

37כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה׃

38ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחך׃

39נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו׃

40פרצת כל גדרתיו שמת מבצריו מחתה׃

41שסהו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו׃

42הרימות ימין צריו השמחת כל אויביו׃

43אף תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה׃

44השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה׃

45הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה׃

46עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך׃

47זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם׃

48מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה׃

49איה חסדיך הראשנים אדני נשבעת לדוד באמונתך׃

50זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל רבים עמים׃

51אשר חרפו אויביך יהוה אשר חרפו עקבות משיחך׃

52ברוך יהוה לעולם אמן ואמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 88
Top of Page
Top of Page