תהילים 107
Hebrew Bible OT and NT

1הדו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

2יאמרו גאולי יהוה אשר גאלם מיד צר׃

3ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים׃

4תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו׃

5רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף׃

6ויצעקו אל יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם׃

7וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב׃

8יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

9כי השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא טוב׃

10ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃

11כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו׃

12ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר׃

13ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃

14יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק׃

15יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

16כי שבר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע׃

17אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו׃

18כל אכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות׃

19ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃

20ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃

21יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

22ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃

23יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים׃

24המה ראו מעשי יהוה ונפלאותיו במצולה׃

25ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו׃

26יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג׃

27יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע׃

28ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃

29יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃

30וישמחו כי ישתקו וינחם אל מחוז חפצם׃

31יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

32וירממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו׃

33ישם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון׃

34ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃

35ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למצאי מים׃

36ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב׃

37ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה׃

38ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט׃

39וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון׃

40שפך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך׃

41וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות׃

42יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה׃

43מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 106
Top of Page
Top of Page