John 13
Hebrew Bible OT and NT

1ולפני חג הפסח כשידע ישוע כי באה שעתו לעבר מן העולם הזה אל אביו כאשר אהב את בחיריו אשר בעולם כן אהבם עד הקץ׃ 2ויהי אחרי החל הסעודה והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למסרו׃ 3וידע ישוע כי נתן אביו את הכל בידו וכי מאלהים בא ואל אלהים ישוב׃ 4ויקם מעל השלחן ויפשט את בגדיו ויקח מטפחת ויחגרה׃

5ואחר יצק מים בכיור ויחל לרחץ את רגלי תלמידיו ולנגב במטפחת אשר הוא חגור בה׃ 6ויקרב אל שמעון פטרוס והוא אמר אליו אדני האתה תרחץ את רגלי׃ 7ויען ישוע ויאמר אליו את אשר אני עשה אינך ידע כעת ואחרי כן תדע׃ 8ויאמר אליו פטרוס לעולם לא תרחץ את רגלי ויען ישוע אם לא ארחץ אתך אין לך חלק עמי׃ 9ויאמר אליו שמעון פטרוס אדני לא לבד את רגלי כי אם גם את ידי ואת ראשי׃ 10ויאמר אליו ישוע המרחץ אין לו לרחץ עוד כי אם את הרגלים כי כלו טהור הוא ואתם טהורים אך לא כלכם׃ 11כי ידע מי ימסרהו על כן אמר לא כלכם טהורים׃

12ויהי אחרי אשר רחץ את רגלים וילבש את בגדיו וישב להסב ויאמר אליהם הידעתם מה הדבר אשר עשיתי לכם׃ 13אתם קראים לי רב ואדון והיטבתם אשר דברתם כי אני הוא׃ 14לכן אם אני המורה והאדון רחצתי את רגליכם גם אתם חיבים לרחץ איש את רגלי אחיו׃ 15כי מופת נתתי לכם למען תעשו גם אתם כאשר עשיתי לכם׃ 16אמן אמן אני אמר לכם כי העבד איננו גדול מאדניו והשלוח איננו גדול משלחו׃ 17אם ידעתם זאת אשריכם אם כן תעשו׃

18לא על כלכם דברתי יודע אני את אשר בחרתי בהם אך למען ימלא הכתוב אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃ 19מעתה אני אמר לכם בטרם היותה למען בבואה תאמינו כי אני הוא׃ 20אמן אמן אני אמר לכם כי כל המקבל את אשר אשלחהו אתי הוא מקבל והמקבל אתי הוא מקבל את שלחי׃

21ויהי ככלות ישוע לדבר הדברים האלה ויבהל ברוחו ויעד ויאמר אמן אמן אני אמר לכם כי אחד מכם ימסרני׃ 22ויתראו תלמידיו ויתמהו איש אל רעהו לדעת על מי דבר׃ 23ואחד מתלמידיו מסב על חיק ישוע אשר ישוע אהבו׃ 24וירמז לו שמעון פטרוס לדרש מי הוא זה אשר דבר עליו׃ 25ויפל על לב ישוע ויאמר אליו אדני מי הוא׃ 26ויען ישוע הנה זה הוא אשר אטבל פתי לתתו לו ויטבל את פתו ויתן אל יהודה בן שמעון איש קריות׃ 27ואחרי בלעו בא השטן אל קרבו ויאמר אליו ישוע את אשר תעשה עשה מהרה׃ 28ומן המסבים לא ידע איש על מה דבר אליו כזאת׃ 29כי יש אשר חשבו כי אמר אליו ישוע קנה לנו צרכי החג או לתת לאביונים יען אשר כיס הכסף תחת יד יהודה׃ 30והוא בקחתו את פת הלחם מהר לצאת החוצה ויהי לילה׃

31הוא יצא וישוע אמר עתה נתפאר בן האדם והאלהים נתפאר בו׃ 32אם האלהים נתפאר בו גם האלהים הוא יפארהו בעצמו ובמהרה יפארהו׃ 33בני עוד מעט מזער אהיה עמכם אתם תבקשוני וכאשר אמרתי אל היהודים כי אל אשר אני הולך לא תוכלו לבוא שמה כן אליכם אמר אני עתה׃ 34מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃ 35בזאת ידעו כלם כי תלמידי אתם בהיות אהבה ביניכם׃

36ויאמר אליו פטרוס אדני אנה תלך ויען אתו ישוע אל אשר אני הולך שמה לא תוכל עתה ללכת אחרי אך אחרי כן תלך אחרי׃ 37ויאמר אליו פטרוס מדוע לא אוכל עתה ללכת אחריך הן נפשי בעד נפשך אתן׃ 38ויען אתו ישוע הכי תתן נפשך בעד נפשי אמן אמן אני אמר לך בטרם יקרא התרנגל תכחש בי שלש פעמים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

John 12
Top of Page
Top of Page