John 12
Hebrew Bible OT and NT

1וששת ימים לפני חג הפסח בא ישוע לבית היני מקום לעזר אשר העיר אתו מעם המתים׃ 2ויעשו לו שם משתה בערב ומרתא משרתת ולעזר היה אחד מן המסבים אתו׃ 3ותקח מרים מרקחת נרד זך ויקר מאד לטרא אחת משקלה ותמשח בה את רגלי ישוע ותנגב את רגליו בשערותיה והבית ימלא ריח המרקחת׃ 4ויאמר אחד מתלמידיו הוא יהודה בן שמעון איש קריות העתיד למסרו׃ 5מדוע לא נמכרה המרקחת בשלש מאות דינר ונתן לעניים׃ 6והוא לא דבר את זאת מחמלתו על העניים כי אם גנב היה וכיס הכסף אתו וישא כל אשר ישימו בו׃ 7ויאמר ישוע הניחה לה ליום קבורתי צפנה זאת׃ 8כי העניים תמיד המה עמכם ואני אינני תמיד עמכם׃

9וישמעו עם רב ביהודה כי שם הוא ויבאו לא בעבור ישוע לבדו כי אם לראות גם את לעזר אשר העירו מעם המתים׃ 10וראשי הכהנים התיעצו להרג גם את לעזר׃ 11כי בגללו באו שמה רבים מן היהודים ויאמינו בישוע׃

12ויהי ממחרת כשמוע המון רב אשר באו לחג החג כי יבא ישוע ירושלים׃ 13ויקחו בידם כפות תמרים ויצאו לקראתו ויריעו לאמר הושע נא ברוך הבא בשם יהוה מלך ישראל׃ 14וימצא ישוע עיר אחד וירכב עליו כאשר כתוב׃ 15אל תיראי בת ציון הנה מלכך יבוא לך רכב על עיר בן אתנות׃ 16וכל זאת לא הבינו תלמידיו בראשונה אך אחרי אשר נתפאר ישוע זכרו כי כן כתוב עליו וכי זאת עשו לו׃ 17ויעידו העם אשר היו אצלו בקראו אל לעזר לצאת מן הקבר ויער אתו מעם המתים׃ 18על זאת גם המון העם יצא לקראתו על שמעם כי עשה האות הזה׃ 19והפרושים דברו איש את אחיו לאמר הראיתם כי הועיל לא תועילו מאומה הנה כל העולם נמשך אחריו׃

20ובתוך העלים להשתחות בחג היו אנשים יונים׃ 21ויקרבו אל פילפוס איש בית צידה אשר בארץ הגליל וישאלו ממנו לאמר אדני לראות את ישוע חפצנו׃ 22ויבא פילפוס ויגד זאת אל אנדרי ואנדרי ופילפוס הגידו אל ישוע׃ 23ויען אותם ישוע ויאמר באה השעה שיפאר בן האדם׃ 24אמן אמן אני אמר לכם אם לא יפל גרגר החטא אל תוך האדמה ומת ישאר לבדו וכאשר מת יעשה פרי הרבה׃ 25האהב את נפשו יאבדנה והשנא את נפשו בעולם הזה ינצרה לחיי נצח׃ 26החפץ לשרתני ילך אחרי ובאשר אהיה שם יהיה גם משרתי ואיש אשר ישרתני אתו יכבד אבי׃

27עתה נבהלה נפשי ומה אמר הושיעני אבי מן השעה הזאת אך על כן באתי אל השעה הזאת׃ 28אבי פאר את שמך ותצא בת קול מן השמים גם פארתי וגם אוסיף לפאר׃ 29והעם העמדים שמה כשמעם אמרו רעם נשמע ואחרים אמרו מלאך דבר אתו׃ 30ויען ישוע ויאמר לא למעני היה הקול הזה כי אם למענכם׃ 31עתה משפט בא על העולם הזה עתה ישלך שר העולם הזה חוצה׃ 32ואני בהנשאי מעל הארץ אמשך כלם אלי׃ 33וזאת דבר לרמוז אי זה מות הוא עתיד למות׃ 34ויענו אתו העם ויאמרו הנה שמענו בתורה כי המשיח יכון לעולם ואיך אמרת כי בן האדם צריך להנשא ומי בן האדם הלזה׃ 35ויאמר אליהם ישוע אך למצער יהיה האור עמכם התהלכו בעוד לכם האור פן ישופכם חשך וההלך בחשך לא ידע אנה הוא הלך׃ 36בעוד לכם האור האמינו באור למען תהיו בני האור את הדברים האלה דבר ישוע וילך לו ויסתר מפניהם׃

37רבים האתות אשר עשה לעיניהם ובכל זאת לא האמינו בו׃ 38למלאת דבר ישעיהו הנביא אשר אמר יהוה מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה׃ 39על כן לא יכלו להאמין כי עוד אמר ישעיהו׃ 40השע עיניהם והשמין לבבם פן יראו בעיניהם ולבבם יבין ושבו ורפאתי להם׃ 41כזאת דבר ישעיהו בראותו את תפארתו וינבא עליו׃

42אולם רבים אף מן השרים האמינו בו אך בגלל הפרושים לא הודו למען אשר לא ינדו׃ 43כי אהבו כבוד אנשים יותר מכבוד האלהים׃

44ויקרא ישוע ויאמר המאמין בי לא בי הוא מאמין כי אם בשלח אתי׃ 45והראה אתי את אשר שלחני הוא ראה׃ 46אני באתי לאור אל העולם למען כל אשר יאמין בי לא ישב בחשך׃ 47והשמע את דברי ולא ישמרם אני לא אשפט אתו כי לא באתי לשפט את העולם כי אם להושיע את העולם׃ 48ואיש אשר יבזני ולא יקח אמרי יש אחד אשר ידין אתו הדבר אשר דברתי הוא ידין אתו ביום האחרון׃ 49כי אני לא מלבי דברתי כי אם אבי השלח אתי הוא צוני את אשר אמר ואת אשר אדבר׃ 50ואני ידעתי כי מצותו חיי עולם לכן כל אשר אדבר כאשר אמר אלי אבי כן אני מדבר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

John 11
Top of Page
Top of Page