Skaièiø knyga 3
Lithuanian
1Tuo metu, kai Viešpats kalbėjo Sinajaus kalne, Aarono ir Mozės palikuonys buvo: 2Aarono pirmagimis sūnus Nadabas ir Abihuvas, Eleazaras bei Itamaras. 3Jie buvo patepti ir pašvęsti kunigų tarnystei. 4Bet Nadabas ir Abihuvas, aukoję svetimą ugnį Viešpačiui Sinajaus dykumose, mirė, nepalikdami vaikų. Aaronui gyvam esant, kunigų tarnystę ėjo Eleazaras ir Itamaras.

5Viešpats kalbėjo Mozei: 6“Pakviesk Levio giminę pas kunigą Aaroną, kad jam tarnautų. 7Jie atliks visus darbus, susijusius su Susitikimo palapine, 8prižiūrės jos daiktus ir tarnaus prie palapinės tarp Izraelio vaikų. 9Atiduok levitus Aaronui ir jo sūnums; jie visi yra atiduoti jam iš Izraelio vaikų. 10Aaroną ir jo sūnus paskirk kunigais. Jei kas iš pašalinių artinsis, bus baudžiamas mirtimi”.

11Viešpats kalbėjo Mozei: 12“Aš paėmiau levitus izraelitų pirmagimių vietoje. 13Kiekvienas pirmagimis yra mano nuo to laiko, kai išžudžiau pirmagimius Egipte; tuomet pašvenčiau sau izraelitų ir jų gyvulių pirmagimius. Jie yra mano. Aš esu Viešpats”.

14Izraelitams esant Sinajaus dykumoje, Viešpats kalbėjo Mozei: 15“Suskaičiuok levitus pagal jų šeimas, visus vyriškos giminės asmenis, nuo vieno mėnesio amžiaus”. 16Mozė suskaitė juos, kaip Viešpats buvo įsakęs. 17Štai Levio sūnų vardai: Geršonas, Kehatas ir Meraris. 18Geršono sūnūs: Libnis ir Šimis. 19Kehato sūnūs: Amramas ir Iccharas, Hebronas ir Uzielis. 20Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Tai yra Levio giminė pagal savo šeimas.

21Iš Geršono kilo dvi šeimos: libnių ir šimių. 22Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, suskaityta septyni tūkstančiai penki šimtai asmenų. 23Geršono šeimos turėjo statyti savo palapines už Susitikimo palapinės vakarų pusėje, 24vadovaujami Laelio sūnaus Eljasafo.

25Jie buvo atsakingi už Susitikimo palapinę, jos uždangalus, palapinės įėjimo užuolaidą, 26kiemo užkabas, įėjimo į kiemą užkabą, palapinės virves bei visus jos reikmenis.

27Kehato giminei priklausė amramų, iccharų, hebronų ir uzielitų šeimos. Tai yra kehatų šeimos. 28Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, suskaityta aštuoni tūkstančiai šeši šimtai asmenų. Jie prižiūrėjo šventyklą. 29Kehato sūnų šeimos statydavo palapines pietinėje Susitikimo palapinės pusėje. 30Jiems vadovavo Uzielio sūnus Elicafanas. 31Jie turėjo saugoti skrynią, stalą, žvakidę, aukurus, šventyklos indus, naudojamus tarnavimo metu, uždangą ir visus reikmenis. 32Levitų vadų vyriausias buvo Eleazaras, kunigo Aarono sūnus. Jis prižiūrės tuos, kurie rūpinasi šventykla.

33Iš Merario yra kilusios machlių ir mušių šeimos. 34Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, buvo šeši tūkstančiai du šimtai asmenų. 35Jų vadas buvo Abihailo sūnus Cūrielis, jų stovykla buvo šiaurinėje Susitikimo palapinės pusėje. 36Jie saugojo palapinės lentas, kartis, stulpus, jų pakojus, 37kiemo stulpus, statomus aplinkui, su jų pakojais, kuoleliais ir virvėmis.

38Priešais palapinę, rytinėje pusėje, pasistatydavo palapinę Mozė ir Aaronas su savo sūnumis. Jie saugojo šventyklą tarp Izraelio vaikų, nes jei prisiartintų kas iš pašalinių, turėjo būti baudžiamas mirtimi. 39Viešpačiui įsakius, Mozė ir Aaronas suskaitė visus levitus vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus. Jų buvo dvidešimt du tūkstančiai asmenų.

40Viešpats tarė Mozei: “Dabar suskaičiuok visus izraelitų pirmagimius vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus. 41Atskirk levitus man­Aš esu Viešpats­vietoj visų Izraelio vaikų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoj izraelitų galvijų pirmagimių”. 42Mozė suskaitė izraelitų pirmagimius, kaip Viešpats buvo įsakęs. 43Visų vyriškos lyties pirmagimių nuo vieno mėnesio amžiaus buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys.

44Viešpats kalbėjo Mozei: 45“Imk levitus vietoje izraelitų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoje izraelitų gyvulių. Levitai bus mano. Aš esu Viešpats. 46Išpirk du šimtus septyniasdešimt tris izraelitų pirmagimius, nes jų yra daugiau negu levitų; 47imk nuo kiekvieno penkis šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį. Šekelis susideda iš dvidešimt gerų. 48Atiduok pinigus Aaronui ir jo sūnums už tuos, kurie viršija levitų skaičių”. 49Mozė paėmė išpirkimo pinigus už tuos, kurie viršijo levitų skaičių, 50iš izraelitų pirmagimių paėmė pinigus: tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt penkis šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį. 51Juos atidavė Aaronui ir jo sūnums, vykdydamas Viešpaties įsakymą.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Numbers 2
Top of Page
Top of Page