Skaièiø knyga 4
Lithuanian
1Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: 2“Suskaičiuok Kehato sūnus levitus pagal jų kilmę ir šeimas, 3visus nuo trisdešimties iki penkiasdešimties metų amžiaus; jie prižiūrės Susitikimo palapinę. 4Tokios bus kehatų pareigos Susitikimo palapinėje ir Švenčiausiojoje.

5Aaronas ir jo sūnūs, prieš iškeliaujant, nuims uždangą, kabančią prieš Švenčiausiąją, ir ja apdengs Liudijimo skrynią, 6ant viršaus užties opšrų kailiais ir mėlynu audiniu, ir įvers kartis. 7Taip pat padėtinės duonos stalą apdengs mėlyna drobe, sudės smilkytuvus ir indus, taures ir puodelius geriamosioms aukoms pilti, o padėtinę duoną uždės viršuje, 8užties raudona drobe, kurią apdengs opšrų kailių uždangalu, ir įvers kartis. 9Ims mėlyną audinį, juo apdengs žvakidę, lempas, gnybtuvus, indus nuognaiboms ir visus aliejaus indus; 10tai įvynios į opšrų kailių uždangalą ir įvers kartis. 11Auksinį aukurą apdengs mėlyna drobe, užties opšrų kailių uždangalu ir įvers kartis. 12Visus apeigoms naudojamus daiktus įvynios į mėlyną audinį, ant viršaus užties opšrų kailių uždangalu ir uždės ant neštuvų. 13Iš aukuro išims pelenus ir jį apdengs violetine drobe. 14Sudėję visus reikmenis, kurie vartojami prie aukuro: indus anglims, šakutes, semtuvėlius ir dubenis, užties opšrų kailių uždangalu ir įvers kartis. 15Aaronui ir jo sūnums apdengus šventyklą ir visus jos daiktus, keliantis stovyklai, kehatai atėję juos paims. Jiems negalima prisiliesti prie šventų daiktų, kad nemirtų. Tai yra kehatų pareiga Susitikimo palapinėje.

16Kunigo Aarono sūnus Eleazaras rūpinsis aliejumi lempoms, kvapniais smilkalais, padėtine duona, patepimo aliejumi ir viskuo, ko reikia šventyklos apeigoms, taip pat visais šventykloje esančiais daiktais”.

17Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: 18“Neleiskite kehatų giminei žūti. 19Tai darykite, kad jie liktų gyvi ir nemirtų, kai ateina prie šventų daiktų. Aaronas ir jo sūnūs paskirs kiekvienam darbą, kas ką turi nešti. 20Jiems negalima žiūrėti, kas yra Švenčiausiojoje, kol ji neapdengta, kad nenumirtų”.

21Viešpats kalbėjo Mozei: 22“Suskaičiuok taip pat Geršono sūnus pagal jų kilmę ir šeimas 23nuo trisdešimties iki penkiasdešimties metų amžiaus, visus, kurie tarnauja Sandoros palapinėje. 24Geršonų pareigos yra: 25nešti palapinės uždangalus, užuolaidą, pakabintą Susitikimo palapinės įėjime, 26kiemo, kuris yra aplinkui aukurą ir palapinę, užkabas, virves ir prie jų naudojamus įrankius; tai yra jų tarnavimas. 27Geršonai neš, ką lieps Aaronas ir jo sūnūs. Darbai jiems bus nurodyti ir paskirstyti. 28Tokia bus Geršono sūnų tarnystė Susitikimo palapinėje; jie bus kunigo Aarono sūnaus Itamaro žinioje.

29Suskaičiuok taip pat Merario sūnus pagal jų kilmę ir šeimas 30nuo trisdešimties ligi penkiasdešimties metų amžiaus, visus, kurie tarnauja Susitikimo palapinėje. 31Jų darbas bus nešti palapinės lentas, jos užkaiščius, stulpus ir pakojus; 32taip pat kiemo stulpus, statomus aplinkui, jų pakojus, kuolelius, virves ir visus jų reikmenis. Kiekvienam paskirsite, ką jis turi nešti. 33Tai yra Merario sūnų giminės pareiga ir tarnystė Susitikimo palapinėje; jie bus kunigo Aarono sūnaus Itamaro žinioje”.

34Mozė, Aaronas ir vyresnieji suskaitė kehatus pagal jų kilmę 35nuo trisdešimties ligi penkiasdešimties metų amžiaus, kurie gali tarnauti Susitikimo palapinėje. 36Jų buvo du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt. 37Juos suskaitė Mozė ir Aaronas, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei.

38Buvo suskaityta taip pat ir Geršono sūnūs pagal jų kilmę ir šeimas 39nuo trisdešimties ligi penkiasdešimties metų amžiaus, kurie gali tarnauti Susitikimo palapinėje. 40Jų buvo du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt. 41Geršono sūnus suskaitė Mozė ir Aaronas, kaip Viešpats buvo įsakęs.

42Buvo suskaityta taip pat ir Merario sūnūs pagal jų kilmę ir šeimas 43nuo trisdešimties ligi penkiasdešimties metų amžiaus, kurie gali tarnauti Susitikimo palapinėje. 44Jų buvo trys tūkstančiai du šimtai. 45Merario sūnus suskaitė Mozė ir Aaronas, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei.

46Visų levitų, kuriuos Mozė, Aaronas ir Izraelio vyresnieji suskaitė pagal jų kilmę ir šeimas 47nuo trisdešimties ligi penkiasdešimties metų amžiaus, galinčių tarnauti ir nešti Susitikimo palapinę, 48buvo aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt asmenų. 49Juos suskaitė Mozė, kaip Viešpats buvo įsakęs, kiekvieną pagal jo tarnystę ir naštą.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Numbers 3
Top of Page
Top of Page