Galatákhoz 4
Hungarian: Karoli
1Mondom pedig, hogy a meddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek; 2Hanem gyámok és gondviselõk alatt van az atyjától rendelt ideig. 3Azonképen mi is, mikor kiskorúak valánk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként: 4Mikor pedig eljött az idõnek teljessége, kibocsátotta Isten az õ Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett, 5Hogy a törvény alatt levõket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. 6Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az õ Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! 7Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

8Ámde akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, a mik természet szerint nem istenek; 9Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sõt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erõtelen és gyarló elemekhez, a melyeknek megint újból szolgálni akartok? 10Megtartjátok a napokat és hónapokat és idõket, meg az esztendõket. 11Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek.

12Legyetek olyanok, mint én; mert én is olyanná lettem, mint ti: atyámfiai, kérlek titeket, semmivel sem bántottatok meg engem. 13Tudjátok pedig, hogy testem erõtelensége miatt hirdettem néktek az evangyéliomot elõször. 14És megkísértetvén testemben, nem vetettetek meg, sem nem útáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust. 15Hová lõn tehát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek néktek, hogy ti, ha lehetséges volt volna, szemeiteket kivájván, nékem adtátok volna. 16Tehát ellenségetek lettem-é, megmondván néktek az igazat? 17Nem szépen buzgolkodnak érettetek, sõt minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettök buzgolkodjatok. 18Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor, és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok. 19Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szûlök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus. 20Szeretnék pedig most köztetek jelen lenni és változtatni a hangomon; mert bizonytalanságban vagyok felõletek.

21Mondjátok meg nékem, kik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok-é a törvényt? 22Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól. 23De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által. 24Ezek mást példáznak: mert azok [az] [asszonyok] a két szövetség, az egyik a Sinai hegyrõl való, szolgaságra szûlõ, ez Hágár, 25Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál. 26De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja,

27Mert meg van írva: Ujjongj te meddõ, ki nem szûlsz; vígadozzál és kiálts, ki nem vajudol; mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint a kinek férje vagyon.

28Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk. 29De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is.

30De mit mond az Írás? Ûzd ki a szolgálót és az õ fiát; mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nõ fiával.

31Annakokáért, atyámfiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadoséi.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Galatians 3
Top of Page
Top of Page