μαθητὴς
Englishman's Concordance
μαθητὴς (mathētēs) — 20 Occurrences

Matthew 10:24 N-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν
NAS: A disciple is not above his teacher,
KJV: The disciple is not
INT: Not is a disciple above the

Luke 6:40 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν
NAS: A pupil is not above his teacher;
KJV: The disciple is not
INT: not is a disciple above the

Luke 14:26 N-NMS
GRK: εἶναί μου μαθητής
NAS: life, he cannot be My disciple.
KJV: be my disciple.
INT: to be of me disciple

Luke 14:27 N-NMS
GRK: εἶναί μου μαθητής
NAS: after Me cannot be My disciple.
KJV: be my disciple.
INT: to be my disciple

Luke 14:33 N-NMS
GRK: εἶναί μου μαθητής
NAS: of you can be My disciple who
KJV: be my disciple.
INT: be my disciple

John 9:28 N-NMS
GRK: εἶπον Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου
NAS: him and said, You are His disciple, but we are disciples
KJV: art his disciple; but we
INT: said You a disciple are of that one

John 18:15 N-NMS
GRK: καὶ ἄλλος μαθητής ὁ δὲ
NAS: and [so] [was] another disciple. Now
KJV: and [so did] another disciple: that
INT: and the other disciple since moreover

John 18:15 N-NMS
GRK: ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν
NAS: Now that disciple was known
KJV: that disciple was known
INT: since moreover disciple that was

John 18:16 N-NMS
GRK: οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος
NAS: the other disciple, who was known
KJV: that other disciple, which
INT: therefore the disciple other

John 19:27 N-NMS
GRK: ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς
NAS: From that hour the disciple took
KJV: that hour that disciple took her
INT: took the disciple her to

John 19:38 N-NMS
GRK: Ἁριμαθαίας ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ
NAS: being a disciple of Jesus,
KJV: being a disciple of Jesus,
INT: Arimathaea being a disciple of Jesus

John 20:3 N-NMS
GRK: ὁ ἄλλος μαθητής καὶ ἤρχοντο
NAS: and the other disciple went forth,
KJV: and that other disciple, and came
INT: the other disciple and came

John 20:4 N-NMS
GRK: ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον
NAS: and the other disciple ran ahead
KJV: the other disciple did outrun
INT: the other disciple ran forward faster

John 20:8 N-NMS
GRK: ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν
NAS: the other disciple who had first
KJV: also that other disciple, which came
INT: the other disciple having come

John 21:7 N-NMS
GRK: οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν
NAS: Therefore that disciple whom Jesus
KJV: Therefore that disciple whom Jesus
INT: therefore the disciple that whom

John 21:23 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ
NAS: the brethren that that disciple would not die;
KJV: that that disciple should not
INT: That the disciple that not

John 21:24 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν
NAS: This is the disciple who is testifying
KJV: This is the disciple which testifieth
INT: is the disciple who bears witness

Acts 9:10 N-NMS
GRK: δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ
NAS: Now there was a disciple at Damascus
KJV: a certain disciple at
INT: moreover a certain disciple in Damascus

Acts 9:26 N-NMS
GRK: ὅτι ἐστὶν μαθητής
NAS: of him, not believing that he was a disciple.
KJV: that he was a disciple.
INT: that he is a disciple

Acts 16:1 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν
NAS: and to Lystra. And a disciple was there,
KJV: behold, a certain disciple was there,
INT: also behold a disciple certain was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page