διάβολος
Englishman's Concordance
διάβολος (diabolos) — 17 Occurrences

Matthew 4:5 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν
NAS: Then the devil took Him into the holy
KJV: Then the devil taketh him
INT: him the devil to the

Matthew 4:8 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος
NAS: Again, the devil took Him to a very
KJV: Again, the devil taketh him
INT: him the devil to a mountain

Matthew 4:11 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ διάβολος καὶ ἰδοὺ
NAS: Then the devil left Him; and behold,
KJV: Then the devil leaveth him,
INT: him the devil and behold

Matthew 13:39 Adj-NMS
GRK: ἐστιν ὁ διάβολος ὁ δὲ
NAS: who sowed them is the devil, and the harvest
KJV: them is the devil; the harvest
INT: is the devil and

Luke 4:3 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ διάβολος Εἰ υἱὸς
NAS: And the devil said to Him, If
KJV: And the devil said unto him,
INT: to him the devil If Son

Luke 4:5 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος
KJV: And the devil, taking him
INT: him the devil into a mountain

Luke 4:6 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω
NAS: And the devil said
KJV: And the devil said unto him,
INT: to him the devil To you will I give

Luke 4:13 Adj-NMS
GRK: πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ'
NAS: When the devil had finished every
KJV: And when the devil had ended all
INT: temptation the devil departed from

Luke 8:12 Adj-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει
NAS: then the devil comes
KJV: then cometh the devil, and taketh away
INT: comes the devil and takes away

John 6:70 Adj-NMS
GRK: ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν
NAS: and [yet] one of you is a devil?
KJV: you is a devil?
INT: you one a devil is

1 Peter 5:8 Adj-NMS
GRK: ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων
NAS: Your adversary, the devil, prowls around
KJV: your adversary the devil, as a roaring
INT: adversary of you [the] devil as a lion

1 John 3:8 Adj-NMS
GRK: ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει εἰς
NAS: is of the devil; for the devil has sinned
KJV: the devil; for the devil sinneth from
INT: [the] beginning the devil sins For

Revelation 2:10 Adj-NMS
GRK: βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν
NAS: Behold, the devil is about
KJV: suffer: behold, the devil shall cast
INT: to cast the devil [some] of you

Revelation 12:9 Adj-NMS
GRK: ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ Ὁ
NAS: who is called the devil and Satan,
KJV: serpent, called the Devil, and Satan,
INT: who is called devil and

Revelation 12:12 Adj-NMS
GRK: κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς
NAS: because the devil has come down
KJV: for the devil is come down
INT: is come down the devil to you

Revelation 20:2 Adj-NMS
GRK: ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ Ὁ
NAS: who is the devil and Satan,
KJV: which is the Devil, and Satan,
INT: who is [the] devil and

Revelation 20:10 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν
NAS: And the devil who deceived
KJV: And the devil that deceived them
INT: and the devil who misleads

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page