1 Corinthians 15
Estonian: Genesis and NT

1Ent ma juhin teie tähelepanu Evangeeliumile, mida ma teile kuulutasin, mille te ka vastu v 2ning milles te ka

3Sest ma olen teile k 4ja et Ta maeti ja et Ta üles äratati kolmandal päeval kirjade järgi 5ja et Ta ilmus Keefasele, pärast seda neile kaheteistkümnele. 6Pärast Ta ilmus ühekorraga rohkem kui viiesajale vennale, kellest suurem hulk veel praegugi on elus, aga m 7pärast seda Ta ilmus Jakoobusele, siis k 8aga pärast k 9Sest mina olen Apostlite seast k 10Aga Jumala armust olen mina, mis ma olen; ja see arm minu vastu ei ole olnud tühine, vaid ma olen palju rohkem tööd teinud kui nemad k 11Olgu nüüd mina v

12Aga kui Kristusest kuulutatakse, et Ta on surnuist üles äratatud, kuidas siis m 13Aga kui ei ole surnute ülest 14Ent kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk; 15ja meid leitakse siis Jumala valetunnistajad olevat, sest me oleme tunnistanud Jumala vastu, et Ta on üles äratanud Kristuse, Keda Tema pole äratanud, kui surnuid üles ei äratata. 16Sest kui surnuid ei äratata, siis ei ole ka Kristust äratatud. 17Aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. 18Siis on ka need, kes Kristuse sees on läinud hingama, hukka saanud. 19Kui meie selles elus oleme lootnud ainult Kristuse peale, siis me oleme k

20Aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama. 21Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute ülest 22Sest n 23aga igaüks oma järjekorras: esimesena Kristus, selle järel Kristuse Omad Tema tulemises; 24siis tuleb ots, kui Ta annab Riigi Jumala ja Isa kätte pärast seda, kui Ta on hävitanud k 25Sest Tema peab valitsema, kuni Ta on pannud k 26Viimne vaenlane, kellele ots tehakse, on surm! 27Sest „ta on k 28Aga kui k

29Mis teevad muidu need, kes endid lasevad ristida surnute eest, kui surnuid koguni ei äratata? Mispärast siis neid ristitakse nende eest? 30Ja mispärast oleme meiegi hädaohus igal hetkel? 31Iga päev ma olen surmasuus, nii t 32Kui ma inimeste kombel olen Efesoses v 33Ärge eksige! „Kurjad k 34Kainestuge

35Aga m 36Rumal! See, mida sa külvad, ei saa elavaks, kui see enne ei sure. 37Ja mida sa külvad, sa ei külva selle ihuna, mis peab t 38Aga Jumal annab temale ihu, millise tahab, ja igale seemnele tema oma ihu. 39K 40ja on taevalikke ihusid ja maiseid ihusid; aga teistsugune on taevalike auhiilgus ja teistsugune maiste auhiilgus. 41Isesugune on päikese hiilgus ja isesugune kuu hiilgus ja isesugune tähtede hiilgus; sest tähe ja tähe hiilgusel on oma vahe.

42N 43autuses külvatakse, auhiilguses äratatakse üles; n 44maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles; sest kui on olemas maine ihu, siis on ka olemas vaimne ihu. 45N 46Aga vaimne ihu ei ole esimene, vaid maine; selle järel on vaimne. 47Esimene inimene oli maast, muldne, teine Inimene on taevast. 48Milline on muldne, sellised on ka muldsed; ja milline on taevane, sellised on ka taevased. 49Ja otse n

50Aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei v 51Vaata, ma ütlen teile saladuse: me k 52äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes. Sest pasun hüüab ja surnud t 53Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietub surematusega. 54Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surev riietub surematusega, siis saab t 55Surm, kus on sinu v 56Aga surma astel on patt ja patu vägi on käsk. 57Ent tänu Jumalale, Kes meile v

58Sellepärast, mu armsad vennad, olge kindlad, vankumatud ja ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole asjatu!

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 Corinthians 14
Top of Page
Top of Page