Матей 25
Bulgarian
1Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца. 2А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. 3Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. 4Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. 5И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. 6А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [[иде!]] излизайте да го посрещнете! 7Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. 8А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. 9А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. 10А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. 11После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни. 12А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам. 13И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [[в който Човешкият Син ще дойде]].

14Защото [е] както, [когато] човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. 15На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна. 16Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. 17Също и тоя, който [получи] двата спечели още два. 18А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.

19След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях, 20И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. 21Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

22Приближи се и тоя, който бе получил [двата таланта], и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта. 23Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

24Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сеял, и събираш гдето не си пръскал; 25и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.

26А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! знаел си, че жъна гдето не съм сеял, и събирам гдето не съм пръскал; 27ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. 28Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта.

29Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има. 30А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

31А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [[свети]] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. 32И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; 33и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.

34Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. 35Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; 36гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. 37Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? 38И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? 39И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? 40А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

41Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. 42Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте; 43странник [бях], и не Ме облякохте; болен и в тъмница [бях], и не Ме посетихте. 44Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? 45Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили. 46И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 24
Top of Page
Top of Page