Matthew 25:29
New International Version
For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them.

New Living Translation
To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away.

English Standard Version
For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away.

Berean Study Bible
For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. But the one who does not have, even what he has will be taken away from him.

New American Standard Bible
"For to everyone who has, more shall be given, and he will have an abundance; but from the one who does not have, even what he does have shall be taken away.

King James Bible
For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.

Holman Christian Standard Bible
For to everyone who has, more will be given, and he will have more than enough. But from the one who does not have, even what he has will be taken away from him.

International Standard Version
because to everyone who has something, more will be given, and he'll have more than enough. But from the person who has nothing, even what he has will be taken away from him.

NET Bible
For the one who has will be given more, and he will have more than enough. But the one who does not have, even what he has will be taken from him.

Aramaic Bible in Plain English
For to the one who has it, it shall be given, and it will be increased to him. But whoever does not have it, that which he has will be taken from him.

GOD'S WORD® Translation
To all who have, more will be given, and they will have more than enough. But everything will be taken away from those who don't have much.

Jubilee Bible 2000
For unto every one that has shall be given, and he shall have abundance, but from him that has not shall be taken away even that which he has.

King James 2000 Bible
For unto everyone that has shall be given, and he shall have abundance: but from him that has not shall be taken away even that which he has.

American King James Version
For to every one that has shall be given, and he shall have abundance: but from him that has not shall be taken away even that which he has.

American Standard Version
For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away.

Douay-Rheims Bible
For to every one that hath shall be given, and he shall abound: but from him that hath not, that also which he seemeth to have shall be taken away.

Darby Bible Translation
for to every one that has shall be given, and he shall be in abundance; but from him that has not, that even which he has shall be taken from him.

English Revised Version
For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away.

Webster's Bible Translation
For to every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.

Weymouth New Testament


World English Bible
For to everyone who has will be given, and he will have abundance, but from him who doesn't have, even that which he has will be taken away.

Young's Literal Translation
for to every one having shall be given, and he shall have overabundance, and from him who is not having, even that which he hath shall be taken from him;

Mattheus 25:29 Afrikaans PWL
want aan elkeen wat het, sal gegee word en dit sal vir hom vermenigvuldig word, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het

Mateu 25:29 Albanian
Sepse atij që ka do t'i jepet edhe më e do të ketë me bollëk të madh, por atij që nuk ka, do t'i merret edhe ajo që ka.

ﻣﺘﻰ 25:29 Arabic: Smith & Van Dyke
لان كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 25:29 Armenian (Western): NT
որովհետեւ ամէն ունեցողի պիտի տրուի, եւ պիտի ըլլայ առատութեան մէջ, բայց չունեցողէն պիտի առնուի ունեցա՛ծն ալ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  25:29 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen duen guciari emanen çayó, eta hambat guehiago vkanen du: baina deus eztuenari, duena-ere edequiren çayó.

Dyr Mathäus 25:29 Bavarian
Denn wer öbbs haat, yn dönn werd non öbbs göbn aau, däß yr seinn Schwudl haat; wer aber so guet wie nix haat, yn dönn werd aft dös Lösste aau non gnummen.

Матей 25:29 Bulgarian
Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為凡是有的,還要賜給他,使他豐足有餘;那沒有的,連他有的也將從他那裡被拿走。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为凡是有的,还要赐给他,使他丰足有余;那没有的,连他有的也将从他那里被拿走。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為凡有的,還要加給他,叫他有餘;沒有的,連他所有的也要奪過來。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为凡有的,还要加给他,叫他有余;没有的,连他所有的也要夺过来。

馬 太 福 音 25:29 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 凡 有 的 , 還 要 加 給 他 , 叫 他 有 餘 ; 沒 有 的 , 連 他 所 有 的 也 要 奪 過 來 。

馬 太 福 音 25:29 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 凡 有 的 , 还 要 加 给 他 , 叫 他 有 馀 ; 没 有 的 , 连 他 所 有 的 也 要 夺 过 来 。

Evanðelje po Mateju 25:29 Croatian Bible
Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.

Matouš 25:29 Czech BKR
(Nebo každému majícímu bude dáno, a budeť hojně míti, od nemajícího pak i to, což má, budeť odjato.)

Matthæus 25:29 Danish
Thi enhver, som har, ham skal der gives, og han skal faa Overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.

Mattheüs 25:29 Dutch Staten Vertaling
Want een iegelijk, die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

Nestle Greek New Testament 1904
τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται· τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται· τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται· τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται· τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται του δε μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται του δε μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται, και περισσευθησεται· απο δε του μη εχοντος, και ο εχει, αρθησεται απ αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται του δε μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tō gar echonti panti dothēsetai kai perisseuthēsetai; tou de mē echontos kai ho echei arthēsetai ap’ autou.

to gar echonti panti dothesetai kai perisseuthesetai; tou de me echontos kai ho echei arthesetai ap’ autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tō gar echonti panti dothēsetai kai perisseuthēsetai; tou de mē echontos kai ho echei arthēsetai ap' autou.

to gar echonti panti dothesetai kai perisseuthesetai; tou de me echontos kai ho echei arthesetai ap' autou.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:29 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tō gar echonti panti dothēsetai kai perisseuthēsetai tou de mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou

tO gar echonti panti dothEsetai kai perisseuthEsetai tou de mE echontos kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:29 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tō gar echonti panti dothēsetai kai perisseuthēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou

tO gar echonti panti dothEsetai kai perisseuthEsetai apo de tou mE echontos kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:29 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tō gar echonti panti dothēsetai kai perisseuthēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou

tO gar echonti panti dothEsetai kai perisseuthEsetai apo de tou mE echontos kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:29 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tō gar echonti panti dothēsetai kai perisseuthēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou

tO gar echonti panti dothEsetai kai perisseuthEsetai apo de tou mE echontos kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:29 Westcott/Hort - Transliterated
tō gar echonti panti dothēsetai kai perisseuthēsetai tou de mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou

tO gar echonti panti dothEsetai kai perisseuthEsetai tou de mE echontos kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:29 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tō gar echonti panti dothēsetai kai perisseuthēsetai tou de mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou

tO gar echonti panti dothEsetai kai perisseuthEsetai tou de mE echontos kai o echei arthEsetai ap autou

Máté 25:29 Hungarian: Karoli
Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van.

La evangelio laŭ Mateo 25:29 Esperanto
CXar al cxiu, kiu havas, estos donite, kaj li havos abundegon; sed for de tiu, kiu ne havas, ecx tio, kion li havas, estos prenita.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:29 Finnish: Bible (1776)
(Sillä jokaiselle, jolla on, pitää annettaman, ja hänellä pitää kyllä oleman; mutta jolla ei ole, sekin kuin hänellä on, pitää häneltä otettaman pois).

Matthieu 25:29 French: Darby
car à chacun qui a il sera donne, et il sera dans l'abondance; mais à celui qui n'a pas, cela meme qu'il a lui sera ote.

Matthieu 25:29 French: Louis Segond (1910)
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.

Matthieu 25:29 French: Martin (1744)
Car à chacun qui a, il sera donné, et il en aura encore plus, mais à celui qui n'a rien, cela même qu'il a, lui sera ôté.

Matthaeus 25:29 German: Modernized
Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.

Matthaeus 25:29 German: Luther (1912)
Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.

Matthaeus 25:29 German: Textbibel (1899)
Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und immer mehr gegeben werden; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen werden, das er hat.

Matteo 25:29 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.

Matteo 25:29 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, a chiunque ha, sarà dato, ed egli soprabbonderà; ma chi non ha, eziandio quel ch’egli ha, gli sarà tolto.

MATIUS 25:29 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena barangsiapa yang mempunyai barang sesuatu, kepadanya akan diberi lagi, dan ia akan beroleh dengan limpahnya; tetapi barangsiapa yang tiada mempunyai sesuatu itu, maka daripadanya juga akan diambil barang yang ada padanya;

Matthew 25:29 Kabyle: NT
Axaṭer kra win yesɛan, a s-nernu ad yili di tawant, ma d win ur nesɛi ara, a s-nekkes ula d ayen yesɛa.

마태복음 25:29 Korean
무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라

Matthaeus 25:29 Latin: Vulgata Clementina
omni enim habenti dabitur, et abundabit : ei autem qui non habet, et quod videtur habere, auferetur ab eo.

Sv. Matejs 25:29 Latvian New Testament
Jo katram, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnībā; bet no tā, kam nav, tiks atņemts arī tas, kas viņam šķietami ir.

Evangelija pagal Matà 25:29 Lithuanian
Nes kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.

Matthew 25:29 Maori
Ki te whai mea hoki tetahi, ka hoatu ano ki a ia, a ka maha atu ana: a, ki te kahore he mea a tetahi, ko ana mea ake ka tangohia i a ia.

Matteus 25:29 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For hver den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal tas endog det han har.

Mateo 25:29 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.

Mateo 25:29 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.

Mateo 25:29 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque a todo el que tiene le será dado, y tendrá abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.

Mateo 25:29 Spanish: Reina Valera 1909
Porque á cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más; y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado.

Mateo 25:29 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más; y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado.

Mateus 25:29 Bíblia King James Atualizada Português
Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado.

Mateus 25:29 Portugese Bible
Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância; mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado.   

Matei 25:29 Romanian: Cornilescu
Pentrucă celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; dar dela cel ce n'are, se va lua şi ce are!

От Матфея 25:29 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;

От Матфея 25:29 Russian koi8r
ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;

Matthew 25:29 Shuar New Testament
Kame N·kap takakna N· shuar ataksha patatnastatui tura ampiniartatui. Antsu ishichik takakna nusha ishichik takakuitiat jurunkittiawai.

Matteus 25:29 Swedish (1917)
Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.

Matayo 25:29 Swahili NT
Maana, aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa. Lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa.

Mateo 25:29 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ang bawa't mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana: nguni't ang wala, pati pa nang nasa kaniya ay aalisin sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Matta 25:29 Tawallamat Tamajaq NT
Fǝlas awedan kul wa ilan, wǝdi a das-itǝwǝšitu awa ila, annaflay, amaran wa wǝr nǝla, arat n arat wa ila da, a daɣ-as attarmas.

มัทธิว 25:29 Thai: from KJV
ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้ว จะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขา

Matta 25:29 Turkish
Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak.

Матей 25:29 Ukrainian: NT
Кожному бо маючому всюдидасть ся, і надто мати ме; у немаючого ж, і що має, візьметь ся від него.

Matthew 25:29 Uma New Testament
Apa' tauna to rasarumaka hante anu to rawai' -ki, rawai' tena-i-pidi bona kawoo-woria' -ki. Aga tauna to uma rasarumaka, anu hangkedi' to ria hi hi'a, ra'alai' lau-imi.

Ma-thi-ô 25:29 Vietnamese (1934)
Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.

Matthew 25:28
Top of Page
Top of Page