Матей 21
Bulgarian
1И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им: 2Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете [ги] и докарайте Ми [ги]. 3И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати. 4А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва:-

5"Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, Кротък и възседнал на осел И на осле, рожба на ослица".

6И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус; 7докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях. 8А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя.

9А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия син! благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!

10И когато влезе в Ерусалим целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Тоя? 11А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет галилейски.

12И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им: 13Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.

14И [някои] слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели. 15А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му: 16Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели [тая дума]:- "Из устата на младенците и сучещите Приготвил си хвала?" 17И когато ги остави, излезе вън от града до Витания, гдето и пренощува.

18А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня. 19И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.

20И учениците, които видяха това, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна смоковницата? 21А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане. 22И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.

23И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? и кой Ти е дал тая власт? 24А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тия неща. 25Иоановото кръщение от къде беше? от небето или от човеците? И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не го повярвахте: 26Но ако речем: От човеците, боим се от народа; защото всички имат Иоана за пророк. 27И тъй, в отговор на Исуса, казаха: Не знаем. Рече им и Той: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тия неща.

28Но как ви се вижда? Един човек имаше два сина; дойде при първия и му рече: Синко, иди работи днес на лозето. 29А той в отговор каза: Не искам; но после се разкая и отиде. 30Дойде и при втория, комуто каза същото. И той в отговор каза: Аз ще ида, господине! но не отиде. 31Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казват: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство. 32Защото Иоан дойде при вас в пътя на правдата, и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го вярвате.

33Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина. 34И когато наближи времето на плодовете изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му. 35А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха. 36Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото. 37Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми. 38Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му. 39И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. 40И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци? 41Казват Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.

42Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията [тая дума]:- "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи"?

43Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му. 44И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.

45И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори; 46но, когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа понеже Го считаше за пророк.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 20
Top of Page
Top of Page