Matthew 21:2
New International Version
saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me.

New Living Translation
"Go into the village over there," he said. "As soon as you enter it, you will see a donkey tied there, with its colt beside it. Untie them and bring them to me.

English Standard Version
saying to them, “Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Untie them and bring them to me.

Berean Study Bible
saying to them, “Go into the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt beside her. Untie them and bring them to Me.

New American Standard Bible
saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied there and a colt with her; untie them and bring them to Me.

King James Bible
Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.

Holman Christian Standard Bible
telling them, "Go into the village ahead of you. At once you will find a donkey tied there, and a colt with her. Untie them and bring them to Me.

International Standard Version
told them, "Go into the village ahead of you. At once you will find a donkey tied up and a colt with it. Untie them, and bring them to me.

NET Bible
telling them, "Go to the village ahead of you. Right away you will find a donkey tied there, and a colt with her. Untie them and bring them to me.

Aramaic Bible in Plain English
And he said to them, “Go to this village that is opposite you and at once you will find a donkey that is tied and a colt with her; loose them and bring them to me.”

GOD'S WORD® Translation
He said to them, "Go into the village ahead of you. You will find a donkey tied there and a colt with it. Untie them, and bring them to me.

Jubilee Bible 2000
saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied and a colt with her; loose them and bring them unto me.

King James 2000 Bible
Saying unto them, Go into the village opposite you, and immediately you shall find a donkey tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.

American King James Version
Saying to them, Go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them to me.

American Standard Version
saying unto them, Go into the village that is over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them , and bring them unto me.

Douay-Rheims Bible
Saying to them: Go ye into the village that is over against you, and immediately you shall find an ass tied, and a colt with her: loose them and bring them to me.

Darby Bible Translation
saying to them, Go into the village over against you, and immediately ye will find an ass tied, and a colt with it; loose [them] and lead [them] to me.

English Revised Version
saying unto them, Go into the village that is over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.

Webster's Bible Translation
Saying to them, Go into the village over against you, and immediately ye shall find an ass tied, and a colt with her, loose them, and bring them to me.

Weymouth New Testament
saying to them, "Go to the village you see facing you, and as you enter it you will find a she-ass tied up and a foal with her. Untie her and bring them to me.

World English Bible
saying to them, "Go into the village that is opposite you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Untie them, and bring them to me.

Young's Literal Translation
saying to them, 'Go on to the village over-against you, and immediately ye shall find an ass bound, and a colt with her -- having loosed, bring ye to me;

Mattheus 21:2 Afrikaans PWL
en vir hulle gesê: “Gaan na daardie dorpie reg voor julle en dadelik sal julle ’n donkiemerrie kry wat vasgemaak is en ’n vul by haar. Maak hulle los en bring hulle vir My

Mateu 21:2 Albanian
duke u thënë atyre: ''Shkoni në fshatin që ndodhet përballë jush; aty do të gjeni menjëherë një gomare të lidhur dhe një pulishtë me të; zgjidhini dhe m'i sillni!

ﻣﺘﻰ 21:2 Arabic: Smith & Van Dyke
قائلا لهما. اذهبا الى القرية التي امامكما فللوقت تجدان اتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وأتياني بهما.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 21:2 Armenian (Western): NT
ըսելով անոնց. «Գացէ՛ք այդ ձեր դիմացի գիւղը, ու իսկոյն պիտի գտնէք կապուած էշ մը, եւ անոր հետ՝ աւանակ մը. արձակեցէ՛ք զանոնք ու բերէ՛ք ինծի:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  21:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Erraiten cerauela, Çoazte çuen aurkaco burgura, eta bertan eridenen duçue asto emebat estecatua, eta vmebat harequin: lachaturic ekar ietzadaçue.

Dyr Mathäus 21:2 Bavarian
und trueg ien auf: "Geetß eyn dös Dorf daa vor üns einhin; daadl finddtß ayn Öslinn, wo anghöngt ist, und ayn Fülln dyrbei. Die höngtß ab und bringtß myr s!

Матей 21:2 Bulgarian
Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете [ги] и докарайте Ми [ги].

中文標準譯本 (CSB Traditional)
對他們說:「你們到對面的村子裡去,會立刻發現一頭驢拴在那裡,還有一頭驢駒與牠在一起。把牠們解開,牽來給我。

中文标准译本 (CSB Simplified)
对他们说:“你们到对面的村子里去,会立刻发现一头驴拴在那里,还有一头驴驹与它在一起。把它们解开,牵来给我。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌就打發兩個門徒,對他們說:「你們往對面村子裡去,必看見一匹驢拴在那裡,還有驢駒同在一處。你們解開,牽到我這裡來。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣就打发两个门徒,对他们说:“你们往对面村子里去,必看见一匹驴拴在那里,还有驴驹同在一处。你们解开,牵到我这里来。

馬 太 福 音 21:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 就 打 發 兩 個 門 徒 , 對 他 們 說 : 你 們 往 對 面 村 子 裡 去 , 必 看 見 一 匹 驢 拴 在 那 裡 , 還 有 驢 駒 同 在 一 處 ; 你 們 解 開 , 牽 到 我 這 裡 來 。

馬 太 福 音 21:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 就 打 发 两 个 门 徒 , 对 他 们 说 : 你 们 往 对 面 村 子 里 去 , 必 看 见 一 匹 驴 拴 在 那 里 , 还 有 驴 驹 同 在 一 处 ; 你 们 解 开 , 牵 到 我 这 里 来 。

Evanðelje po Mateju 21:2 Croatian Bible
govoreći: Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni.

Matouš 21:2 Czech BKR
Řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvěžtež je a přiveďte ke mně.

Matthæus 21:2 Danish
»Gaar hen i den Landsby, som ligger lige for eder; og straks skulle I finde en Aseninde bunden og et Føl hos hende; løser dem og fører dem til mig!

Mattheüs 21:2 Dutch Staten Vertaling
Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar; ontbindt ze, en brengt ze tot Mij.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

Westcott and Hort 1881
λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς / εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
λέγων αὐτοῖς, Πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

Greek Orthodox Church 1904
λέγων αὐτοῖς· Πορεύεθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

Tischendorf 8th Edition
λέγων αὐτοῖς· πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγων αὐτοῖς, Πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγων αὐτοῖς, Πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγων αυτοις πορευεσθε εις την κωμην την κατεναντι υμων και ευθεως ευρησετε ονον δεδεμενην και πωλον μετ αυτης λυσαντες αγαγετε μοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγων αυτοις πορευεσθε εις την κωμην την κατεναντι υμων και ευθυς ευρησετε ονον δεδεμενην και πωλον μετ αυτης λυσαντες αγαγετε μοι

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγων αυτοις πορευθητε εις την κωμην την απεναντι υμων και ευθεως ευρησετε ονον δεδεμενην και πωλον μετ αυτης λυσαντες αγαγετε μοι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγων αυτοις, Πορευθητε εις την κωμην την απεναντι υμων, και ευθεως ευρησετε ονον δεδεμενην, και πωλον μετ αυτης· λυσαντες αγαγετε μοι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγων αυτοις πορευθητε εις την κωμην την απεναντι υμων και ευθεως ευρησετε ονον δεδεμενην και πωλον μετ αυτης λυσαντες αγαγετε μοι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγων αυτοις πορευεσθε εις την κωμην την κατεναντι υμων και ευθεως ευρησετε ονον δεδεμενην και πωλον μετ αυτης λυσαντες αγαγετε μοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legōn autois Poreuesthe eis tēn kōmēn tēn katenanti hymōn, kai euthys heurēsete onon dedemenēn kai pōlon met’ autēs; lysantes agagete moi.

legon autois Poreuesthe eis ten komen ten katenanti hymon, kai euthys heuresete onon dedemenen kai polon met’ autes; lysantes agagete moi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legōn autois Poreuesthe eis tēn kōmēn tēn katenanti hymōn, kai euthys heurēsete onon dedemenēn kai pōlon met' autēs; lysantes agagete moi.

legon autois Poreuesthe eis ten komen ten katenanti hymon, kai euthys heuresete onon dedemenen kai polon met' autes; lysantes agagete moi.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legōn autois poreuesthe eis tēn kōmēn tēn katenanti umōn kai euthus eurēsete onon dedemenēn kai pōlon met autēs lusantes agagete moi

legOn autois poreuesthe eis tEn kOmEn tEn katenanti umOn kai euthus eurEsete onon dedemenEn kai pOlon met autEs lusantes agagete moi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legōn autois poreuthēte eis tēn kōmēn tēn apenanti umōn kai eutheōs eurēsete onon dedemenēn kai pōlon met autēs lusantes agagete moi

legOn autois poreuthEte eis tEn kOmEn tEn apenanti umOn kai eutheOs eurEsete onon dedemenEn kai pOlon met autEs lusantes agagete moi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legōn autois poreuthēte eis tēn kōmēn tēn apenanti umōn kai eutheōs eurēsete onon dedemenēn kai pōlon met autēs lusantes agagete moi

legOn autois poreuthEte eis tEn kOmEn tEn apenanti umOn kai eutheOs eurEsete onon dedemenEn kai pOlon met autEs lusantes agagete moi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legōn autois poreuthēte eis tēn kōmēn tēn apenanti umōn kai eutheōs eurēsete onon dedemenēn kai pōlon met autēs lusantes agagete moi

legOn autois poreuthEte eis tEn kOmEn tEn apenanti umOn kai eutheOs eurEsete onon dedemenEn kai pOlon met autEs lusantes agagete moi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Westcott/Hort - Transliterated
legōn autois poreuesthe eis tēn kōmēn tēn katenanti umōn kai eutheōs eurēsete onon dedemenēn kai pōlon met autēs lusantes agagete moi

legOn autois poreuesthe eis tEn kOmEn tEn katenanti umOn kai eutheOs eurEsete onon dedemenEn kai pOlon met autEs lusantes agagete moi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legōn autois poreuesthe eis tēn kōmēn tēn katenanti umōn kai eutheōs eurēsete onon dedemenēn kai pōlon met autēs lusantes agagete moi

legOn autois poreuesthe eis tEn kOmEn tEn katenanti umOn kai eutheOs eurEsete onon dedemenEn kai pOlon met autEs lusantes agagete moi

Máté 21:2 Hungarian: Karoli
És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely elõttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az õ vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem.

La evangelio laŭ Mateo 21:2 Esperanto
dirante al ili:Iru en la vilagxon, kiu estas kontraux vi, kaj vi tuj trovos azeninon ligitan, kaj azenidon kun gxi. Ilin malligu kaj alkonduku al mi.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 21:2 Finnish: Bible (1776)
Sanoen heille: menkäät kylään, joka on edessänne, ja te löydätte kohta aasintamman sidottuna, ja varsan hänen kanssansa: päästäkäät ne ja tuokaat minulle.

Matthieu 21:2 French: Darby
leur disant: Allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitot vous trouverez une anesse attachee, et un anon avec elle; detachez-les et amenez-les-moi.

Matthieu 21:2 French: Louis Segond (1910)
en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi.

Matthieu 21:2 French: Martin (1744)
En leur disant : allez à ce village qui est vis-à-vis de vous, et d'abord vous trouverez une ânesse attachée, et son poulain avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi.

Matthaeus 21:2 German: Modernized
und sprach zu ihnen: Gehet hin in den Flecken, der vor euch liegt, und bald werdet ihr eine Eselin finden angebunden und ein Füllen bei ihr. Löset sie auf und führet sie zu mir!

Matthaeus 21:2 German: Luther (1912)
und sprach zu ihnen: Gehet hin in den Flecken, der vor euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin finden angebunden und ihr Füllen bei ihr; löset sie auf und führet sie zu mir!

Matthaeus 21:2 German: Textbibel (1899)
und sagte zu ihnen: gehet in das Dorf euch gegenüber, so werdet ihr sogleich eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los und bringt sie mir.

Matteo 21:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
dicendo loro: Andate nella borgata che è dirimpetto a voi; e subito troverete un’asina legata, e un puledro con essa; scioglieteli e menatemeli.

Matteo 21:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
dicendo loro: Andate nel castello che è dirimpetto a voi; e subito troverete un’asina legata, ed un puledro con essa; scioglieteli, e menatemeli.

MATIUS 21:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
serta berkata kepada mereka itu, "Pergilah kamu ke kampung yang di hadapan kamu, maka dengan segeranya kamu akan jumpa seekor keledai tertambat beserta dengan anaknya; orakkanlah talinya, bawa dia kepada-Ku.

Matthew 21:2 Kabyle: NT
yenna-yasen : Ṛuḥet ɣer taddart yellan ɣer zdat, dinna aț-țafem taɣyult akk-d mmi-s, brut-asen-d, tawim-iyi-ten-id.

마태복음 21:2 Korean
이르시되 너희 맞은편 마을로 가라 곧 매인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오너라

Matthaeus 21:2 Latin: Vulgata Clementina
dicens eis : Ite in castellum, quod contra vos est, et statim invenietis asinam alligatam, et pullum cum ea : solvite, et adducite mihi :

Sv. Matejs 21:2 Latvian New Testament
Sacīdams tiem: Ejiet uz miestu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ atradīsiet piesietu ēzeļa māti un kumeļu pie tās; atraisiet tos un atvediet man!

Evangelija pagal Matà 21:2 Lithuanian
liepdamas: “Eikite į priešais esantį kaimą ir tuojau rasite pririštą asilę su asilaičiu. Atriškite ir atveskite juos man.

Matthew 21:2 Maori
Ka mea ia ki a raua, Haere ki te kainga e anga mai ana ki a korua; na ka kite tonu korua i tetahi kaihe e here ana me tana kuao: wetekia, ka arahi mai ki ahau.

Matteus 21:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Gå inn i den by som ligger rett for eder, og straks skal I finne en aseninne bundet og en fole hos den; løs dem, og før dem til mig!

Mateo 21:2 Spanish: La Biblia de las Américas
diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella; desatad la y traédme los.

Mateo 21:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
diciéndoles: "Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella; desátenla y tráiganlos a Mí.

Mateo 21:2 Spanish: Reina Valera Gómez
diciéndoles: Id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos.

Mateo 21:2 Spanish: Reina Valera 1909
Diciéndoles: Id á la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella: desatad la, y traédme los.

Mateo 21:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Diciéndoles: Id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos.

Mateus 21:2 Bíblia King James Atualizada Português
e recomendou-lhes: “Ide ao povoado que está adiante de vós e logo encontrareis uma jumenta amarrada, com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim.

Mateus 21:2 Portugese Bible
Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela; desprendei-a, e trazei- mos.   

Matei 21:2 Romanian: Cornilescu
şi le -a zis: ,,Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată, şi un măgăruş împreună cu ea; deslegaţi -i şi aduceţi -i la Mine.

От Матфея 21:2 Russian: Synodal Translation (1876)
сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне;

От Матфея 21:2 Russian koi8r
сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне;

Matthew 21:2 Shuar New Testament
Tφjiuch pΘprunam wΘrum umpuuru umpuuruchijiai jinkiamu Wßinkiattarme. Nu atiarum itartitiarum.

Matteus 21:2 Swedish (1917)
och sade till dem: »Gån in i byn som ligger mitt framför eder, så skolen I strax finna en åsninna stå där bunden och en fåle bredvid henne; lösen dem och fören dem till mig.

Matayo 21:2 Swahili NT
akawaambia, "Nendeni hadi kijiji kilicho mbele yenu na mtamkuta punda amefungwa na mtoto wake. Wafungueni mkawalete kwangu.

Mateo 21:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na sinasabi sa kanila, Magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdaka'y masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaing asno, na may kasamang isang batang asno: kalagin ninyo, at dalhin ninyo sa akin.

Ǝlinjil wa n Matta 21:2 Tawallamat Tamajaq NT
inn-asan: «Akkiwat taɣrǝmt ten dat-wan den. Tosâm-tat-in ɣas, tǝnâyam tajat tǝqqanat tǝlât ǝhulel. Ariwat-tan-du tǝlwǝyam-i-tan-du.

มัทธิว 21:2 Thai: from KJV
ตรัสสั่งเขาว่า "จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ทันทีท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมัน จงแก้จูงมาให้เรา

Matta 21:2 Turkish

Матей 21:2 Ukrainian: NT
глаголючи їм: Ідїть у село, що перед вами, й зараз знайдете ослицю, привязану й осля з нею; одвязавши, приведіть менї.

Matthew 21:2 Uma New Testament
na'uli' -raka: "Hilou-koi hi ngata to tanyanyohi toe mai. Rata-koi mpai' hi ria, nihilo hama'a keledai to tehoo' pai' ana' -na mohu' dohe-na. Bongka koloro-na pai' keni-ra tumai.

Ma-thi-ô 21:2 Vietnamese (1934)
mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con; hãy mở ra và dắt đến cho ta.

Matthew 21:1
Top of Page
Top of Page