Matthew 21:23
New International Version
Jesus entered the temple courts, and, while he was teaching, the chief priests and the elders of the people came to him. "By what authority are you doing these things?" they asked. "And who gave you this authority?"

New Living Translation
When Jesus returned to the Temple and began teaching, the leading priests and elders came up to him. They demanded, "By what authority are you doing all these things? Who gave you the right?"

English Standard Version
And when he entered the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him as he was teaching, and said, “By what authority are you doing these things, and who gave you this authority?”

Berean Study Bible
When Jesus returned to the temple courts and began to teach, the chief priests and elders of the people came up to Him. “By what authority are You doing these things?” they asked. “And who gave You this authority?”

New American Standard Bible
When He entered the temple, the chief priests and the elders of the people came to Him while He was teaching, and said, "By what authority are You doing these things, and who gave You this authority?"

King James Bible
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

Holman Christian Standard Bible
When He entered the temple complex, the chief priests and the elders of the people came up to Him as He was teaching and said, "By what authority are You doing these things? Who gave You this authority?"

International Standard Version
Then Jesus went into the Temple. While he was teaching, the high priests and the elders of the people came to him and asked, "By what authority are you doing these things, and who gave you this authority?"

NET Bible
Now after Jesus entered the temple courts, the chief priests and elders of the people came up to him as he was teaching and said, "By what authority are you doing these things, and who gave you this authority?"

Aramaic Bible in Plain English
And when Yeshua came to The Temple, the Chief Priests and the Elders of the people approached him as he taught them, and they were saying to him, “By what authority do you do these things and who gave you this authority?”

GOD'S WORD® Translation
Then Jesus went into the temple courtyard and began to teach. The chief priests and the leaders of the people came to him. They asked, "What gives you the right to do these things? Who told you that you could do this?"

Jubilee Bible 2000
And when he was come into the temple, the princes of the priests and the elders of the people came unto him as he was teaching and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

King James 2000 Bible
And when he came into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority do you these things? and who gave you this authority?

American King James Version
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came to him as he was teaching, and said, By what authority do you these things? and who gave you this authority?

American Standard Version
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

Douay-Rheims Bible
And when he was come into the temple, there came to him, as he was teaching, the chief priests and ancients of the people, saying: By what authority dost thou these things? and who hath given thee this authority?

Darby Bible Translation
And when he came into the temple, the chief priests and the elders of the people came to him [as he was] teaching, saying, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

English Revised Version
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

Webster's Bible Translation
And when he had come into the temple, the chief priests and the elders of the people came to him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things; and who gave thee this authority?

Weymouth New Testament
He entered the Temple; and while He was teaching, the High Priests and the Elders of the people came to Him and asked Him, "By what authority are you doing these things? and who gave you this authority?"

World English Bible
When he had come into the temple, the chief priests and the elders of the people came to him as he was teaching, and said, "By what authority do you do these things? Who gave you this authority?"

Young's Literal Translation
And he having come to the temple, there came to him when teaching the chief priests and the elders of the people, saying, 'By what authority dost thou do these things? and who gave thee this authority?'

Mattheus 21:23 Afrikaans PWL
Toe Yeshua in die tempel ingegaan het, kom die leierpriesters en die oudstes van die volk na Hom toe terwyl Hy besig was om te leer en hulle sê vir Hom: “In watter outoriteit doen U hierdie dinge en wie het aan U hierdie outoriteit gegee?”

Mateu 21:23 Albanian
Kur hyri në tempull, krerët e priftërinjve dhe pleqtë e popullit iu afruan, ndërsa i mësonte, dhe i thanë: ''Me ç'pushtet i bën ti këto gjëra? Dhe kush ta ka dhënë këtë pushtet?''.

ﻣﺘﻰ 21:23 Arabic: Smith & Van Dyke
ولما جاء الى الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلّم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن اعطاك هذا السلطان.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 21:23 Armenian (Western): NT
Երբ ան եկաւ տաճարը, քահանայապետներն ու ժողովուրդին երէցները մօտեցան անոր՝ մինչ կը սորվեցնէր, եւ ըսին. «Ի՞նչ իշխանութեամբ կ՚ընես այդ բաները. ո՞վ տուաւ քեզի այդ իշխանութիւնը»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  21:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ethorri cenean templera, Sacrificadore principalac eta populuco Ancianoac, hura iracasten ari cela, ethor citecen harengana, cioitela, Cer authoritatez gauça horiac eguiten dituc? eta norc hiri eman drauc authoritate hori?

Dyr Mathäus 21:23 Bavarian
Wie yr eyn n Templ gieng und dortn gleert, kaamend d Hoohpriester und de Dietwärt gan iem und gfraagnd n: "Mit waffern Recht tuest n du dös? Wer haat dyr n dö Orthabung dyrzue +göbn?"

Матей 21:23 Bulgarian
И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? и кой Ти е дал тая власт?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌進了聖殿,正教導人的時候,祭司長們和民間的長老們前來問他:「你憑什麼權柄做這些事?是誰給你這權柄的?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣进了圣殿,正教导人的时候,祭司长们和民间的长老们前来问他:“你凭什么权柄做这些事?是谁给你这权柄的?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌進了殿,正教訓人的時候,祭司長和民間的長老來,問他說:「你仗著什麼權柄做這些事?給你這權柄的是誰呢?」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣进了殿,正教训人的时候,祭司长和民间的长老来,问他说:“你仗着什么权柄做这些事?给你这权柄的是谁呢?”

馬 太 福 音 21:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 進 了 殿 , 正 教 訓 人 的 時 候 , 祭 司 長 和 民 間 的 長 老 來 問 他 說 : 你 仗 著 甚 麼 權 柄 做 這 些 事 ? 給 你 這 權 柄 的 是 誰 呢 ?

馬 太 福 音 21:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 进 了 殿 , 正 教 训 人 的 时 候 , 祭 司 长 和 民 间 的 长 老 来 问 他 说 : 你 仗 着 甚 麽 权 柄 做 这 些 事 ? 给 你 这 权 柄 的 是 谁 呢 ?

Evanðelje po Mateju 21:23 Croatian Bible
I uđe u Hram. Dok je naučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne te ga upitaše: Kojom vlašću to činiš? Tko ti dade tu vlast?

Matouš 21:23 Czech BKR
A když přišel do chrámu, přistoupili k němu přední kněží a starší lidu, když učil, řkouce: Jakou mocí tyto věci činíš? A kdo jest tobě tu moc dal?

Matthæus 21:23 Danish
Og da han kom ind i Helligdommen, kom Ypperstepræsterne og Folkets Ældste hen til ham, medens han lærte, og de sagde: »Af hvad Magt gør du disse Ting, og hvem har givet dig denne Magt?«

Mattheüs 21:23 Dutch Staten Vertaling
En als Hij in den tempel gekomen was, kwamen tot Hem, terwijl Hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet Gij deze dingen? En Wie heeft U deze macht gegeven?

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθαν / προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; Καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ελθοντος αυτου εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ελθοντος αυτου εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

Stephanus Textus Receptus 1550
και ελθοντι αυτω εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και ελθοντι αυτω εις το ιερον, προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου, λεγοντες, Εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις; και τις σοι εδωκε την εξουσιαν ταυτην;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ελθοντι αυτω εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ελθοντος αυτου εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai elthontos autou eis to hieron prosēlthon autō didaskonti hoi archiereis kai hoi presbyteroi tou laou legontes En poia exousia tauta poieis? kai tis soi edōken tēn exousian tautēn?

Kai elthontos autou eis to hieron proselthon auto didaskonti hoi archiereis kai hoi presbyteroi tou laou legontes En poia exousia tauta poieis? kai tis soi edoken ten exousian tauten?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai elthontos autou eis to hieron prosēlthan autō didaskonti hoi archiereis kai hoi presbyteroi tou laou legontes En poia exousia tauta poieis? kai tis soi edōken tēn exousian tautēn?

Kai elthontos autou eis to hieron proselthan auto didaskonti hoi archiereis kai hoi presbyteroi tou laou legontes En poia exousia tauta poieis? kai tis soi edoken ten exousian tauten?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai elthontos autou eis to ieron prosēlthon autō didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edōken tēn exousian tautēn

kai elthontos autou eis to ieron prosElthon autO didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edOken tEn exousian tautEn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai elthonti autō eis to ieron prosēlthon autō didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edōken tēn exousian tautēn

kai elthonti autO eis to ieron prosElthon autO didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edOken tEn exousian tautEn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai elthonti autō eis to ieron prosēlthon autō didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edōken tēn exousian tautēn

kai elthonti autO eis to ieron prosElthon autO didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edOken tEn exousian tautEn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai elthonti autō eis to ieron prosēlthon autō didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edōken tēn exousian tautēn

kai elthonti autO eis to ieron prosElthon autO didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edOken tEn exousian tautEn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Westcott/Hort - Transliterated
kai elthontos autou eis to ieron prosēlthon autō didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edōken tēn exousian tautēn

kai elthontos autou eis to ieron prosElthon autO didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edOken tEn exousian tautEn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai elthontos autou eis to ieron prosēlthon autō didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edōken tēn exousian tautēn

kai elthontos autou eis to ieron prosElthon autO didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edOken tEn exousian tautEn

Máté 21:23 Hungarian: Karoli
És mikor bement vala a templomba, hozzámenének a fõpapok és a nép vénei, a mint tanít vala, mondván: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked ezt a hatalmat?

La evangelio laŭ Mateo 21:23 Esperanto
Kaj kiam li jam venis en la templon, la cxefpastroj kaj la pliagxuloj de la popolo venis al li, dum li instruis, kaj ili diris:Laux kia auxtoritato vi faras cxi tion? kaj kiu donis al vi tian auxtoritaton?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 21:23 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin hän meni templiin, tulivat hänen opettaissansa hänen tykönsä pappein päämiehet ja kansan vanhimmat, sanoen: millä voimalla sinä näitä teet? taikka kuka sinulle antoi sen voiman?

Matthieu 21:23 French: Darby
Et quand il fut entre dans le temple, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, disant: Par quelle autorite fais-tu ces choses, et qui t'a donne cette autorite?

Matthieu 21:23 French: Louis Segond (1910)
Jésus se rendit dans le temple, et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité?

Matthieu 21:23 French: Martin (1744)
Puis quand il fut venu au Temple, les principaux Sacrificateurs et les Anciens du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, et lui dirent : par quelle autorité fais-tu ces choses; et qui est-ce qui t'a donné cette autorité?

Matthaeus 21:23 German: Modernized
Und als er in den Tempel kam, traten zu ihm, als er lehrete, die Hohenpriester und die Ältesten im Volk und sprachen: Aus was für Macht tust du das, und wer hat dir die Macht gegeben?

Matthaeus 21:23 German: Luther (1912)
Und als er in den Tempel kam, traten zu ihm, als er lehrte, die Hohenpriester und die Ältesten im Volk und sprachen: Aus was für Macht tust du das? und wer hat dir die Macht gegeben?

Matthaeus 21:23 German: Textbibel (1899)
Und da er in den Tempel kam, traten die Hohenpriester und die Aeltesten des Volkes zu ihm, während er lehrte, und sagten: in welcher Vollmacht thust du das? und wer hat dir diese Vollmacht gegeben?

Matteo 21:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
E quando fu venuto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentr’egli insegnava, e gli dissero: Con quale autorità fai tu queste cose? E chi t’ha data codesta autorità?

Matteo 21:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
POI, quando egli fu venuto nel tempio, i principali sacerdoti, e gli anziani del popolo, si accostarono a lui mentre egli insegnava, dicendo: Di quale autorità fai tu queste cose? e chi ti ha data cotesta autorità?

MATIUS 21:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Setelah Yesus masuk ke dalam Bait Allah, sedang Ia mengajar orang, datang kepada-Nya kepala-kepala imam dan orang tua-tua kaum itu, katanya, "Dengan kuasa apakah Engkau membuat segala perkara ini, dan siapakah yang memberi kuasa yang demikian kepada-Mu?"

Matthew 21:23 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yekcem ɣer lǧameɛ ibda yesselmad. Lmuqedmin akk-d imeqqranen n wegdud qeṛṛben ɣuṛ-es nnan-as : Ansi i k-d-tekka tezmert s wayes i txeddmeḍ ayagi ? Anwa i k-d-yefkan tazmert-agi ?

마태복음 21:23 Korean
예수께서 성전에 들어가 가르치실새 대제사장들과 백성의 장로들이 나아와 가로되 `네가 무슨 권세로 이런 일을 하느뇨 ? 또 누가 이 권세를 주었느뇨 ?'

Matthaeus 21:23 Latin: Vulgata Clementina
Et cum venisset in templum, accesserunt ad eum docentem principes sacerdotum, et seniores populi, dicentes : In qua potestate hæc facis ? et quis tibi dedit hanc potestatem ?

Sv. Matejs 21:23 Latvian New Testament
Un kad Viņš iegāja svētnīcā, tad, Viņam mācot, augstie priesteri un tautas vecākie pienāca pie Viņa un jautāja: Kā varā Tu to dari? Un kas Tev deva tādu varu?

Evangelija pagal Matà 21:23 Lithuanian
Kai Jėzus atėjo į šventyklą ir pradėjo mokyti, priėjo prie Jo aukštųjų kunigų ir tautos vyresniųjų, kurie klausė: “Kokią teisę turi taip daryti? Ir kas Tau davė šitą valdžią?”

Matthew 21:23 Maori
A, ka tae ia ki roto ki te temepara, ka haere mai nga tohunga nui me nga kaumatua o te iwi, i a ia ano e ako ana, a ka mea, Tena koa te mana i meatia ai enei mea e koe? na wai i hoatu tenei mana ki a koe?

Matteus 21:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og da han var kommet inn i templet og lærte der, gikk yppersteprestene og folkets eldste til ham og sa: Med hvad myndighet gjør du dette, og hvem har gitt dig denne myndighet?

Mateo 21:23 Spanish: La Biblia de las Américas
Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio esta autoridad?

Mateo 21:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a El mientras enseñaba, diciendo: "¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién Te dio esta autoridad?"

Mateo 21:23 Spanish: Reina Valera Gómez
Y cuando vino al templo, mientras enseñaba, vinieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?

Mateo 21:23 Spanish: Reina Valera 1909
Y como vino al templo, llegáronse á él cuando estaba enseñando, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿y quién te dió esta autoridad?

Mateo 21:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y como vino al Templo, se llegaron a él cuando estaba enseñando, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad?

Mateus 21:23 Bíblia King James Atualizada Português
Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionaram: “Com que autoridade fazes estas coisas aqui? E quem te deu essa autorização?”

Mateus 21:23 Portugese Bible
Tendo Jesus entrado no templo, e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? e quem te deu tal autoridade?   

Matei 21:23 Romanian: Cornilescu
Isus S'a dus în Templu; şi, pe cînd învăţa norodul, au venit la El preoţii cei mai de seamă şi bătrînii norodului, şi I-au zis: ,,Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea, şi cine Ţi -a dat puterea aceasta?``

От Матфея 21:23 Russian: Synodal Translation (1876)
И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?

От Матфея 21:23 Russian koi8r
И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?

Matthew 21:23 Shuar New Testament
Yusa Uunt Jeen Jesus Wayß unuiniamiayi. Turai Israer-patri uuntri tura Israer-shuara uuntrisha Jesusan tariar aniasarmiayi "┐Yana chichamejai ju T·ram. Ya ju T·ratniuncha akuptamkait?" tiarmiayi.

Matteus 21:23 Swedish (1917)
När han därefter hade kommit in i helgedomen, trädde översteprästerna och folkets äldste fram till honom, där han undervisade; och de sade: »Med vad myndighet gör du detta? Och vem har givit dig sådan myndighet?»

Matayo 21:23 Swahili NT
Yesu aliingia Hekaluni, akawa anafundisha. Alipokuwa akifundisha, makuhani wakuu na wazee wa watu wakamwuliza, "Unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Nani amekupa mamlaka haya?"

Mateo 21:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kaniya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantalang siya'y nagtuturo, at nangagsabi, Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? at sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito?

Ǝlinjil wa n Matta 21:23 Tawallamat Tamajaq NT
Ikka Ɣaysa Ehan wa Zǝwwǝran n Ǝlɣibada, a daɣ-as isasaɣru. Ǝhozan-t-in muzaran ǝn limaman, ǝd muzaran ǝn Kǝl-Ǝlyǝhud ǝnnan-as: «Awak ma tǝmos tarna tas tǝtaggaɣ aratan win? Ma kay-ikfan tarna ta?»

มัทธิว 21:23 Thai: from KJV
เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารในเวลาที่ทรงสั่งสอนอยู่ พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่า "ท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ ใครให้สิทธินี้แก่ท่าน"

Matta 21:23 Turkish
İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri Onun yanına gelerek, ‹‹Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun, bu yetkiyi sana kim verdi?›› diye sordular.

Матей 21:23 Ukrainian: NT
А як прийшов Він у церкву, поприходили до Него, навчаючого, архиєреї та старші людські, кажучи: Якою властю робиш се? й хто дав тобі сю вдасть?

Matthew 21:23 Uma New Testament
Mesua' wo'o-imi Yesus hi rala Tomi Alata'ala pai' metudui'. Bula-na metudui', rata-ramo imam pangkeni hante totu'a to Yahudi mpekune' -i, ra'uli': "Uli' -kakai, ngkaiapa huraa-nu mpobabehi hawe'ea tetu hi Tomi Alata'ala! Hema to mpowai' -ko kuasa hewa tetu?"

Ma-thi-ô 21:23 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự nầy, và ai đã cho thầy quyền phép ấy?

Matthew 21:22
Top of Page
Top of Page