Матей 20
Bulgarian
1Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си. 2И като се погоди с работниците по един пеняз на ден, прати ги на лозето си. 3И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазара празни; 4и на тях рече: Идете и вие на лозето; и каквото е право ще ви дам. И те отидоха. 5Пак, като излезе около шестия и около деветия час направи същото. 6А, като излезе около единадесетия [час], намери други че стоят, и каза им: Защо стоите тук цял ден празни? 7Те му казаха: Защото никой не ни е условил. Каза им: Идете и вие на лозето, [[и каквото е право ще получите]].

8Като се свечери, стопанинът на лозето каза на настойника си: Повикай работниците и плати им надницата, като почнеш от последните и [следваш] до първите. 9И тъй, дойдоха [условените] около единадесетия час, и получиха по един пеняз. 10А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от един пеняз но и те получиха по един пеняз. 11И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха: 12Тия последните иждивиха само един час; и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. 13А той в отговор рече на един от тях: Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли погоди с мене за един пеняз? 14Вземи си своето и иди си; моята воля е да дам на тоя последния както и на тебе. 15Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър? 16Така последните ще бъдат първи, а първите последни.

17И, когато възлизаше Исус за Ерусалим, взе дванадесетте ученици на саме, и по пътя им рече: 18Ето, възлизаме за Ерусалим, и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и книжници; и те ще Го осъдят на смърт, 19и ще го предадат на езичниците, за да Му се поругаят, да Го бият и Го разпнат; и на третия ден ще бъде възкресен.

20Тогава майката на Заведеевите синове се приближи при Него заедно със синовете си, кланяше Му се и искаше нещо от Него. 21А Той й рече: Какво искаш? Каза Му: Заповядай тия мои два сина да седнат, един отдясно Ти, а един отляво Ти в Твоето царство. 22А Исус в отговор рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия? [[и да се кръстите с кръщението с което Аз се кръщавам?]] Казват Му: Можем. 23Той им рече: Моята чаша наистина ще пиете, [[и с кръщението с което Аз се кръщавам, ще се кръстите]]; но да седнете отдясно Ми и отляво Ми не е Мое да дам, [а ще се даде на ония], за които е било приготвено от Отца Ми.

24И десетимата като чуха това, възнегодуваха против двамата братя. 25Но Исус ги повика и рече: Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях, и големците им властвуват над тях. 26Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; 27и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга; 28също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.

29И като излизаха от Ерихон, голямо множество отиваше подире Му. 30И, ето, двама слепци, седящи край пътя, като чуха, че Исус минавал, извикаха казвайки: Смили се над нас, Господи Сине Давидов! 31А народът ги смъмрюваше, за да млъкнат; но те още по-силно викаха, казвайки: Смили се за нас, Господи сине Давидов! 32И тъй, Исус се спря, повика ги и каза: Какво искате да ви сторя! 33Казват Му: Господи, да се отворят очите ни. 34А Исус се смили и се допря до очите им; и веднага прогледаха и тръгнаха подире Му.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 19
Top of Page
Top of Page