Matthew 21:16
New International Version
"Do you hear what these children are saying?" they asked him. "Yes," replied Jesus, "have you never read, "'From the lips of children and infants you, Lord, have called forth your praise'?"

New Living Translation
They asked Jesus, "Do you hear what these children are saying?" "Yes," Jesus replied. "Haven't you ever read the Scriptures? For they say, 'You have taught children and infants to give you praise.'"

English Standard Version
and they said to him, “Do you hear what these are saying?” And Jesus said to them, “Yes; have you never read, “‘Out of the mouth of infants and nursing babies you have prepared praise’?”

Berean Study Bible
“Do you hear what these children are saying?” they asked. “Yes,” Jesus answered. “Have you never read: ‘From the mouths of children and infants You have ordained praise’?”

New American Standard Bible
and said to Him, "Do You hear what these children are saying?" And Jesus said to them, "Yes; have you never read, 'OUT OF THE MOUTH OF INFANTS AND NURSING BABIES YOU HAVE PREPARED PRAISE FOR YOURSELF'?"

King James Bible
And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?

Holman Christian Standard Bible
and said to Him, "Do You hear what these children are saying?" "Yes," Jesus told them. "Have you never read: You have prepared praise from the mouths of children and nursing infants?"

International Standard Version
and asked him, "Do you hear what these people are saying?" Jesus told them, "Yes! Haven't you ever read, 'From the mouths of infants and nursing babies you have created praise'?"

NET Bible
and said to him, "Do you hear what they are saying?" Jesus said to them, "Yes. Have you never read, 'Out of the mouths of children and nursing infants you have prepared praise for yourself'?"

Aramaic Bible in Plain English
And they were saying to him, “Have you heard what these are saying?” Yeshua said to them, “Yes. Have you never read, 'From the mouth of children and infants you have composed a song of praise?' “

GOD'S WORD® Translation
They said to him, "Do you hear what these children are saying?" Jesus replied, "Yes, I do. Have you never read, 'From the mouths of little children and infants, you have created praise'?"

Jubilee Bible 2000
and said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus said unto them, Yes; have ye never read, Out of the mouth of children and sucklings thou hast perfected praise?

King James 2000 Bible
And said unto him, Do you hear what these say? And Jesus said unto them, Yea; have you never read, Out of the mouth of babes and infants you have perfected praise?

American King James Version
And said to him, Hear you what these say? And Jesus said to them, Yes; have you never read, Out of the mouth of babes and sucklings you have perfected praise?

American Standard Version
and said unto him, Hearest thou what these are saying? And Jesus saith unto them, Yea: did ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou has perfected praise?

Douay-Rheims Bible
And said to him: Hearest thou what these say? And Jesus said to them: Yea, have you never read: Out of the mouth of infants and of sucklings thou hast perfected praise?

Darby Bible Translation
and said to him, Hearest thou what these say? And Jesus says to them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?

English Revised Version
and said unto him, Hearest thou what these are saying? And Jesus saith unto them, Yea: did ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?

Webster's Bible Translation
And said to him, Hearest thou what these say? And Jesus saith to them, Yes: have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?

Weymouth New Testament
"Do you hear," they asked Him, "what these children are saying?" "Yes," He replied; "have you never read, 'Out of the mouths of infants and of babes at the breast Thou hast brought forth the praise which is due'?"

World English Bible
and said to him, "Do you hear what these are saying?" Jesus said to them, "Yes. Did you never read, 'Out of the mouth of babes and nursing babies you have perfected praise?'"

Young's Literal Translation
and they said to him, 'Hearest thou what these say?' And Jesus saith to them, 'Yes, did ye never read, that, Out of the mouth of babes and sucklings Thou didst prepare praise?'

Mattheus 21:16 Afrikaans PWL
en hulle sê vir Hom: “Hoor U wat hulle daar sê?” Yeshua antwoord hulle: “Ja, het julle nooit gelees: ‘Uit die mond van babas en suigelinge het U ’n lied van lofprysing gekomponeer,’

Mateu 21:16 Albanian
dhe i thanë: ''A po dëgjon ti çfarë thonë këta?''. Jezusi u tha atyre: ''Po! A nuk keni lexuar kurrë: "Nga goja e të vegjëlve dhe të foshnjave në gji ti ke përgatitur lavdi"?''.

ﻣﺘﻰ 21:16 Arabic: Smith & Van Dyke
وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء. فقال لهم يسوع نعم. أما قرأتم قط من افواه الاطفال والرضّع هيأت تسبيحا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 21:16 Armenian (Western): NT
եւ ըսին անոր. «Կը լսե՞ս ի՛նչ կ՚ըսեն ատոնք»: Յիսուս ըսաւ անոնց. «Այո՛, բնաւ չէ՞ք կարդացած գրուածը. “Երախաներուն ու ծծկերներուն բերանով գովաբանութիւն կատարեցիր”»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  21:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta erran cieçoten, Badançuc hauc cer dioitén? Eta Iesusec erran ciecén, Bay: eztuçue egundano iracurri, Haourrén eta edosquiten dutenén ahotic complitu vkan duc laudorioa.

Dyr Mathäus 21:16 Bavarian
und giengend n an: "Dös hoerst y, was s rueffend, older?" Dyr Iesen gantwortt ien: "Freilich! Habtß n dös nie glösn: 'Ninnenn, Sogrer bringst dyrzue, däß s dyr singend Lob und Preis.'?

Матей 21:16 Bulgarian
Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели [тая дума]:- "Из устата на младенците и сучещите Приготвил си хвала?"

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們問耶穌:「你聽見這些小孩在說什麼嗎?」耶穌回答他們,說:「是的,聽見了。難道你們從來沒有讀過『從孩子和吃奶嬰兒的口中,你預備了讚美』這話嗎?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们问耶稣:“你听见这些小孩在说什么吗?”耶稣回答他们,说:“是的,听见了。难道你们从来没有读过‘从孩子和吃奶婴儿的口中,你预备了赞美’这话吗?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
對他說:「這些人所說的,你聽見了嗎?」耶穌說:「是的。經上說『你從嬰孩和吃奶的口中完全了讚美』的話,你們沒有念過嗎?」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
对他说:“这些人所说的,你听见了吗?”耶稣说:“是的。经上说‘你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美’的话,你们没有念过吗?”

馬 太 福 音 21:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
對 他 說 : 這 些 人 所 說 的 , 你 聽 見 了 麼 ? 耶 穌 說 : 是 的 。 經 上 說 你 從 嬰 孩 和 吃 奶 的 口 中 完 全 了 讚 美 的 話 , 你 們 沒 有 念 過 麼 ?

馬 太 福 音 21:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
对 他 说 : 这 些 人 所 说 的 , 你 听 见 了 麽 ? 耶 稣 说 : 是 的 。 经 上 说 你 从 婴 孩 和 吃 奶 的 口 中 完 全 了 赞 美 的 话 , 你 们 没 有 念 过 麽 ?

Evanðelje po Mateju 21:16 Croatian Bible
mu rekoše: Čuješ li što ovi govore? Kaže im Isus: Da! A niste li čitali: Iz usta djece i dojenčadi sebi si pripravio hvalu?

Matouš 21:16 Czech BKR
A řekli jemu: Slyšíš-liž, co tito praví? Ježíš pak řekl jim: I ovšem. Nikdá-liž jste nečtli, že z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, dokonal jsi chválu?

Matthæus 21:16 Danish
»Hører du, hvad disse sige?« Men Jesus siger til dem: »Ja! have I aldrig læst: Af umyndiges og diendes Mund har du beredt dig Lovsang?«

Mattheüs 21:16 Dutch Staten Vertaling
En zeiden tot Hem: Hoort Gij wel, wat dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid?

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ εἴπον αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω α ἴνον;

Greek Orthodox Church 1904
καὶ εἶπον αὐτῷ· Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶπαν αὐτῷ· ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπον αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπον αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ειπαν αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ειπαν αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

Stephanus Textus Receptus 1550
και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ειπον αυτω, Ακουεις τι ουτοι λεγουσιν; ο δε Ιησους λεγει αυτοις, Ναι· ουδεποτε ανεγνωτε οτι Εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ειπαν αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai eipan autō Akoueis ti houtoi legousin? ho de Iēsous legei autois Nai; oudepote anegnōte hoti Ek stomatos nēpiōn kai thēlazontōn katērtisō ainon?

kai eipan auto Akoueis ti houtoi legousin? ho de Iesous legei autois Nai; oudepote anegnote hoti Ek stomatos nepion kai thelazonton katertiso ainon?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai eipan autō Akoueis ti houtoi legousin? ho de Iēsous legei autois Nai; oudepote anegnōte hoti Ek stomatos nēpiōn kai thēlazontōn katērtisō ainon?

kai eipan auto Akoueis ti houtoi legousin? ho de Iesous legei autois Nai; oudepote anegnote hoti Ek stomatos nepion kai thelazonton katertiso ainon?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai eipan autō akoueis ti outoi legousin o de iēsous legei autois nai oudepote anegnōte oti ek stomatos nēpiōn kai thēlazontōn katērtisō ainon

kai eipan autO akoueis ti outoi legousin o de iEsous legei autois nai oudepote anegnOte oti ek stomatos nEpiOn kai thElazontOn katErtisO ainon

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai eipon autō akoueis ti outoi legousin o de iēsous legei autois nai oudepote anegnōte oti ek stomatos nēpiōn kai thēlazontōn katērtisō ainon

kai eipon autO akoueis ti outoi legousin o de iEsous legei autois nai oudepote anegnOte oti ek stomatos nEpiOn kai thElazontOn katErtisO ainon

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eipon autō akoueis ti outoi legousin o de iēsous legei autois nai oudepote anegnōte oti ek stomatos nēpiōn kai thēlazontōn katērtisō ainon

kai eipon autO akoueis ti outoi legousin o de iEsous legei autois nai oudepote anegnOte oti ek stomatos nEpiOn kai thElazontOn katErtisO ainon

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eipon autō akoueis ti outoi legousin o de iēsous legei autois nai oudepote anegnōte oti ek stomatos nēpiōn kai thēlazontōn katērtisō ainon

kai eipon autO akoueis ti outoi legousin o de iEsous legei autois nai oudepote anegnOte oti ek stomatos nEpiOn kai thElazontOn katErtisO ainon

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Westcott/Hort - Transliterated
kai eipan autō akoueis ti outoi legousin o de iēsous legei autois nai oudepote anegnōte oti ek stomatos nēpiōn kai thēlazontōn katērtisō ainon

kai eipan autO akoueis ti outoi legousin o de iEsous legei autois nai oudepote anegnOte oti ek stomatos nEpiOn kai thElazontOn katErtisO ainon

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai eipan autō akoueis ti outoi legousin o de iēsous legei autois nai oudepote anegnōte oti ek stomatos nēpiōn kai thēlazontōn katērtisō ainon

kai eipan autO akoueis ti outoi legousin o de iEsous legei autois nai oudepote anegnOte oti ek stomatos nEpiOn kai thElazontOn katErtisO ainon

Máté 21:16 Hungarian: Karoli
És mondának néki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig monda nékik: Hallom. Sohasem olvastátok-é: A gyermekek és csecsemõk szája által szereztél dicsõséget?

La evangelio laŭ Mateo 21:16 Esperanto
kaj diris al li:CXu vi auxdas, kion cxi tiuj diras? Kaj Jesuo diris al ili:Jes; cxu vi neniam legis:El la busxo de junaj infanoj kaj sucxinfanoj Vi perfektigis lauxdon?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 21:16 Finnish: Bible (1776)
Ja sanoivat hänelle: kuuletkos, mitä nämät sanovat? Niin Jesus sanoi heille: kuulen kyllä. Ettekö te koskaan ole lukeneet: lasten ja imeväisten suusta olet sinä kiitoksen valmistanut?

Matthieu 21:16 French: Darby
et lui dirent: Entends-tu ce que ceux-ci disent? Mais Jesus leur dit: Sans doute; n'avez-vous jamais lu: Par la bouche des petits enfants et de ceux qui tettent, tu as etabli ta louange?

Matthieu 21:16 French: Louis Segond (1910)
Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle?

Matthieu 21:16 French: Martin (1744)
Et ils lui dirent : entends-tu ce que ceux-ci disent ; et Jésus leur dit : oui; mais n'avez-vous jamais lu [ces paroles] : tu as mis le comble à ta louange par la bouche des enfants, et de ceux qui tettent?

Matthaeus 21:16 German: Modernized
und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen: Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet?

Matthaeus 21:16 German: Luther (1912)
und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen: "Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet"?

Matthaeus 21:16 German: Textbibel (1899)
und sagten zu ihm: hörst du, was diese sagen? Jesus aber sagt zu ihnen: ja. Habt ihr noch nie gelesen: aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet?

Matteo 21:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù disse loro: Sì. Non avete mai letto: Dalla bocca de’ fanciulli e de’ lattanti hai tratto lode?

Matteo 21:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E gli dissero: Odi tu ciò che costoro dicono? E Gesù disse loro: Sì. Non avete voi mai letto: Dalla bocca de’ fanciulli, e di que’ che poppano, tu hai stabilita la tua lode?

MATIUS 21:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
serta berkata kepada Yesus, "Adakah Engkau dengar apa kata budak-budak ini?" Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Bahkan, tetapi belum pernahkah kamu membaca: Bahwa dari mulut kanak-kanak dan budak-budak yang menyusu pun Tuhan sudah menyempurnakan puji-pujian?"

Matthew 21:16 Kabyle: NT
Imiren nnan i Sidna Ɛisa : Tesliḍ d acu i d-qqaṛen ? SSidna Ɛisa yerra-yasen : Sliɣ ih ! Eɛni ur teɣṛim ara imeslayen-agi yuran di tira iqedsen : Tessufɣeḍ-ed leḥmadi seg imawen n warrac akk-d wid n llufanat iteṭṭḍen .

마태복음 21:16 Korean
예수께 말하되 `저희의 하는 말을 듣느뇨' 예수께서 가라사대 그렇다 어린아기와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전케 하셨나이다 함을 너희가 읽어 본 일이 없느냐 ? 하시고

Matthaeus 21:16 Latin: Vulgata Clementina
et dixerunt ei : Audis quid isti dicunt ? Jesus autem dixit eis : Utique. Numquam legistis : Quia ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem ?

Sv. Matejs 21:16 Latvian New Testament
Un tie sacīja Viņam: Vai tu dzirdi, ko šie saka? Bet Jēzus sacīja viņiem: Jā gan, bet vai jūs nekad neesat lasījuši: no bērnu un zīdaiņu mutēm Tu sev sagādāji godu?

Evangelija pagal Matà 21:16 Lithuanian
ir sakė Jam: “Ar girdi, ką jie sako?” Jėzus atsiliepė: “Girdžiu. Argi niekada neskaitėte: ‘Iš vaikų ir žindomų kūdikių lūpų Tu paruošei sau tobulą gyrių’?”

Matthew 21:16 Maori
Ka mea ki a ia, E rongo ana koe ki ta enei e mea nei? Ka mea a Ihu ki a ratou, Ae ra; kiano koutou i kite noa, Pumau tonu i a koe te whakamoemiti a te waha o nga kohungahunga, o nga mea ngote u?

Matteus 21:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Hører du hvad disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har I aldri lest: Av umyndiges og diendes munn har du beredt dig lovprisning?

Mateo 21:16 Spanish: La Biblia de las Américas
y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les respondió: Sí, ¿nunca habéis leído: ``DE LA BOCA DE LOS PEQUEÑOS Y DE LOS NIÑOS DE PECHO TE HAS PREPARADO ALABANZA?

Mateo 21:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y Le dijeron: "¿Oyes lo que éstos dicen?" Y Jesús les respondió: "Sí, ¿nunca han leído: 'DE LA BOCA DE LOS PEQUEÑOS Y DE LOS NIÑOS DE PECHO TE HAS PREPARADO ALABANZA?'"

Mateo 21:16 Spanish: Reina Valera Gómez
y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?

Mateo 21:16 Spanish: Reina Valera 1909
Y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dice: Sí: ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?

Mateo 21:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dice: Sí; ¿nunca leisteis: De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?

Mateus 21:16 Bíblia King James Atualizada Português
“Não ouves o que estas crianças estão proclamando?” Ao que Jesus lhes respondeu: “Sim. E vós, nunca lestes: ‘Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor’”.

Mateus 21:16 Portugese Bible
e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim; nunca lestes: Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor?   

Matei 21:16 Romanian: Cornilescu
Şi I-au zis: ,,Auzi ce zic aceştia?`` ,,Da,`` le -a răspuns Isus. ,,Oare n'aţi citit niciodată cuvintele acestea: ,Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce sug?``

От Матфея 21:16 Russian: Synodal Translation (1876)
и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?

От Матфея 21:16 Russian koi8r
и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?

Matthew 21:16 Shuar New Testament
Tura tiarmiayi "┐Ju uchi tuinia nu ßntamek?" Tutai Jesus "Ee, ßntajai, Tφmiayi. Atumka Yus-Papφ juna tana juka ßujsachukaitrum. J·nis tawai, "Uchisha Kuφrchisha Yusa Nßarin Imiß shiir awajtusarat tusa Yus tsankatkaiti." Tu aarmaiti.

Matteus 21:16 Swedish (1917)
och de sade till honom: »Hör du vad dessa säga?» Då svarade Jesus dem: »Ja; haven I aldrig läst: 'Av barns och spenabarns mun har du berett dig lov'?»

Matayo 21:16 Swahili NT
Hivyo wakamwambia, "Je, husikii wanachosema?" Yesu akawajibu, "Naam, nasikia! Je hamjasoma Maandiko haya Matakatifu? Kwa vinywa vya watoto wadogo na wanyonyao unajipatia sifa kamilifu."

Mateo 21:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi nila sa kaniya, Naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, Oo: kailan man baga'y hindi ninyo nabasa, Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri?

Ǝlinjil wa n Matta 21:16 Tawallamat Tamajaq NT
Awen a fǝl ǝnnan i Ɣaysa: «Tǝsâlla y awa gannin da?» Amaran inn-asan Ɣaysa: «Awalla. Awak teɣaray a wǝr tǝgem daɣ Ǝlkǝttaban batu ta tǝnnat: Kay a d-ewayan ǝs bararan, ǝd janɣayan a dak-agin tǝmmalen!»

มัทธิว 21:16 Thai: from KJV
และจึงทูลพระองค์ว่า "ท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือ" พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ได้ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า `จากปากของเด็กอ่อนและเด็กที่ยังดูดนม ท่านก็ได้รับคำสรรเสริญอันจริงแท้'"

Matta 21:16 Turkish
İsaya, ‹‹Bunların ne söylediğini duyuyor musun?›› diye sordular. ‹‹Duyuyorum›› dedi İsa. ‹‹Siz şu sözü hiç okumadınız mı? ‹Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün.› ››

Матей 21:16 Ukrainian: NT
і казали до Него: Чи чуєш, що оцї кажуть? Ісус же рече їм: Так. Хиба ви нїколи не читали: Що з уст немовляток і ссущих вирядив єси хвалу?

Matthew 21:16 Uma New Testament
Toe pai' ra'uli' mpo'uli' -ki Yesus: "Nu'epe wa napa to ra'uli' -e!" Na'uli' Yesus: "Ku'epe moto. Ko'ia-tano nibasa hi rala Buku Tomoroli' -e to mpo'uli': `Nutudui' -ramo ana' -ana' pai' ana'lei mpohowa' lolita pe'une' hi Iko.'"

Ma-thi-ô 21:16 Vietnamese (1934)
và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe điều những đứa trẻ nầy nói không? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú, hay sao?

Matthew 21:15
Top of Page
Top of Page