Matthew 21:21
New International Version
Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and it will be done.

New Living Translation
Then Jesus told them, "I tell you the truth, if you have faith and don't doubt, you can do things like this and much more. You can even say to this mountain, 'May you be lifted up and thrown into the sea,' and it will happen.

English Standard Version
And Jesus answered them, “Truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ it will happen.

Berean Study Bible
“Truly I tell you,” Jesus replied, “if you have faith and do not doubt, not only will you do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be lifted up and thrown into the sea,’ it will happen.

New American Standard Bible
And Jesus answered and said to them, "Truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, 'Be taken up and cast into the sea,' it will happen.

King James Bible
Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.

Holman Christian Standard Bible
Jesus answered them, "I assure you: If you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you tell this mountain, Be lifted up and thrown into the sea,' it will be done.

International Standard Version
Jesus answered them, "I tell all of you with certainty, if you have faith and do not doubt, not only will you be able to do what has been done to the fig tree, but you will also say to this mountain, 'Be removed and thrown into the sea,' and it will happen.

NET Bible
Jesus answered them, "I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only will you do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, 'Be lifted up and thrown into the sea,' it will happen.

Aramaic Bible in Plain English
Yeshua answered and said to them, “Amen, I say to you, if you have faith and you will not doubt, you will do not only this of the fig tree but also if you will say to this mountain, 'Be lifted up and fall into the sea', it will be done.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus answered them, "I can guarantee this truth: If you have faith and do not doubt, you will be able to do what I did to the fig tree. You could also say to this mountain, 'Be uprooted and thrown into the sea,' and it will happen.

Jubilee Bible 2000
Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith and doubt not, ye shall not only do this to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done.

King James 2000 Bible
Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If you have faith, and doubt not, you shall not only do this which is done to the fig tree, but also if you shall say unto this mountain, Be removed, and be cast into the sea; it shall be done.

American King James Version
Jesus answered and said to them, Truly I say to you, If you have faith, and doubt not, you shall not only do this which is done to the fig tree, but also if you shall say to this mountain, Be you removed, and be you cast into the sea; it shall be done.

American Standard Version
And Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do what is done to the fig tree, but even if ye shall say unto this mountain, Be thou taken up and cast into the sea, it shall be done.

Douay-Rheims Bible
And Jesus answering, said to them: Amen, I say to you, if you shall have faith, and stagger not, not only this of the fig tree shall you do, but also if you shall say to this mountain, Take up and cast thyself into the sea, it shall be done.

Darby Bible Translation
And Jesus answering said to them, Verily I say unto you, If ye have faith, and do not doubt, not only shall ye do what [is done] to the fig-tree, but even if ye should say to this mountain, Be thou taken away and be thou cast into the sea, it shall come to pass.

English Revised Version
And Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do what is done to the fig tree, but even if ye shall say unto this mountain, Be thou taken up and cast into the sea, it shall be done.

Webster's Bible Translation
Jesus answered and said to them, Verily I say to you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig-tree, but also, if ye shall say to this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.

Weymouth New Testament
"I solemnly tell you," said Jesus, "that if you have an unwavering faith, you shall not only perform such a miracle as this of the fig-tree, but that even if you say to this mountain, 'Be thou lifted up and hurled into the sea,' it shall be done;

World English Bible
Jesus answered them, "Most certainly I tell you, if you have faith, and don't doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you told this mountain, 'Be taken up and cast into the sea,' it would be done.

Young's Literal Translation
And Jesus answering said to them, 'Verily I say to you, If ye may have faith, and may not doubt, not only this of the fig-tree shall ye do, but even if to this mount ye may say, Be lifted up and be cast into the sea, it shall come to pass;

Mattheus 21:21 Afrikaans PWL
Yeshua antwoord en sê vir hulle: “Dit is waar, Ek sê vir julle, as julle vertroue in julle het en nie twyfel nie, sal julle nie slegs doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle vir hierdie berg: ‘Lig jou op en gooi jou in die see,’ sal dit gebeur

Mateu 21:21 Albanian
Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: ''Në të vërtetë ju them që, po të keni besim dhe të mos dyshoni, do të bëni jo vetëm atë që unë i bëra fikut, por, edhe sikur t'i thoni këtij mali: "Hiqu andej dhe hidhu në det", kjo do të ndodhë.

ﻣﺘﻰ 21:21 Arabic: Smith & Van Dyke
فاجاب يسوع وقال لهم. الحق اقول لكم ان كان لكم ايمان ولا تشكّون فلا تفعلون امر التينة فقط بل ان قلتم ايضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 21:21 Armenian (Western): NT
Յիսուս պատասխանեց անոնց. «Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Եթէ հաւատք ունենաք ու չտատամսիք, ո՛չ միայն պիտի ընէք այդ թզենիին եղածը, այլ նաեւ եթէ ըսէք այս լերան. "Ելի՛ր ու ծո՛վը նետուէ", պիտի ըլլայ”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  21:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ihardesten çuela Iesusec erran ciecén, Eguiaz erraiten drauçuet, baldin fede baduçue, eta duda ezpadeçaçue, ez solament ficotzeari eguin içan çayona eguinen duçue, baina are baldin mendi huni badarroçue, Khen adi, eta iraitz adi itsassora eguinen da.

Dyr Mathäus 21:21 Bavarian
Dyr Iesen gaab ien an: "Dös wisstß: Wenntß föst glaaubtß und nit zweifltß, naacherd bringtß nit grad dös förtig, was i mit n Feignbaaum gmacht haan, sundern dann künntß aau zo dönn Berg sagn, er sollt abhöbn und eyn s Mör einhinsturtzn; und dös tuet yr.

Матей 21:21 Bulgarian
А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌回答他們,說:「我確實地告訴你們:你們如果存著信而不疑惑,不僅能做我對這無花果樹所做的,即使對這座山說『願你被挪開,被丟進海裡去!』事情也將成就。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣回答他们,说:“我确实地告诉你们:你们如果存着信而不疑惑,不仅能做我对这无花果树所做的,即使对这座山说‘愿你被挪开,被丢进海里去!’事情也将成就。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌回答說:「我實在告訴你們:你們若有信心,不疑惑,不但能行無花果樹上所行的事,就是對這座山說:『你挪開此地,投在海裡!』,也必成就。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣回答说:“我实在告诉你们:你们若有信心,不疑惑,不但能行无花果树上所行的事,就是对这座山说:‘你挪开此地,投在海里!’,也必成就。

馬 太 福 音 21:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 回 答 說 : 我 實 在 告 訴 你 們 , 你 們 若 有 信 心 , 不 疑 惑 , 不 但 能 行 無 花 果 樹 上 所 行 的 事 , 就 是 對 這 座 山 說 : 你 挪 開 此 地 , 投 在 海 裡 ! 也 必 成 就 。

馬 太 福 音 21:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 回 答 说 : 我 实 在 告 诉 你 们 , 你 们 若 有 信 心 , 不 疑 惑 , 不 但 能 行 无 花 果 树 上 所 行 的 事 , 就 是 对 这 座 山 说 : 你 挪 开 此 地 , 投 在 海 里 ! 也 必 成 就 。

Evanðelje po Mateju 21:21 Croatian Bible
Isus im odvrati: Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego - reknete li i ovoj gori: 'Digni se i baci u more!', bit će tako.

Matouš 21:21 Czech BKR
I odpověděv Ježíš, řekl jim: Amen pravím vám: Budete-li míti víru, a nebudete-li pochybovati, netoliko to, co se stalo fíkovému dřevu, učiníte, a kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se.

Matthæus 21:21 Danish
Men Jesus svarede og sagde til dem: »Sandelig, siger jeg eder, dersom I have Tro og ikke tvivle, da skulle I ikke alene kunne gøre det med Figentræet, men dersom I endog sige til dette Bjerg: Løft dig op og kast dig i Havet, da skal det ske.

Mattheüs 21:21 Dutch Staten Vertaling
Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgeboom is geschied; maar indien gij ook tot deze berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen! het zou geschieden.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·

Westcott and Hort 1881
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἴπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν, καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται.

Greek Orthodox Church 1904
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἂρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·

Tischendorf 8th Edition
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε· ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν, καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν γενήσεται·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

Stephanus Textus Receptus 1550
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αποκριθεις δε ο Ιησους ειπεν αυτοις, Αμην λεγω υμιν, εαν εχητε πιστιν, και μη διακριθητε, ου μονον το της συκης ποιησετε, αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε, Αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν, γενησεται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
apokritheis de ho Iēsous eipen autois Amēn legō hymin, ean echēte pistin kai mē diakrithēte, ou monon to tēs sykēs poiēsete, alla kan tō orei toutō eipēte Arthēti kai blēthēti eis tēn thalassan, genēsetai;

apokritheis de ho Iesous eipen autois Amen lego hymin, ean echete pistin kai me diakrithete, ou monon to tes sykes poiesete, alla kan to orei touto eipete Artheti kai bletheti eis ten thalassan, genesetai;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
apokritheis de ho Iēsous eipen autois Amēn legō hymin, ean echēte pistin kai mē diakrithēte, ou monon to tēs sykēs poiēsete, alla kan tō orei toutō eipēte Arthēti kai blēthēti eis tēn thalassan, genēsetai;

apokritheis de ho Iesous eipen autois Amen lego hymin, ean echete pistin kai me diakrithete, ou monon to tes sykes poiesete, alla kan to orei touto eipete Artheti kai bletheti eis ten thalassan, genesetai;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen autois amēn legō umin ean echēte pistin kai mē diakrithēte ou monon to tēs sukēs poiēsete alla kan tō orei toutō eipēte arthēti kai blēthēti eis tēn thalassan genēsetai

apokritheis de o iEsous eipen autois amEn legO umin ean echEte pistin kai mE diakrithEte ou monon to tEs sukEs poiEsete alla kan tO orei toutO eipEte arthEti kai blEthEti eis tEn thalassan genEsetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen autois amēn legō umin ean echēte pistin kai mē diakrithēte ou monon to tēs sukēs poiēsete alla kan tō orei toutō eipēte arthēti kai blēthēti eis tēn thalassan genēsetai

apokritheis de o iEsous eipen autois amEn legO umin ean echEte pistin kai mE diakrithEte ou monon to tEs sukEs poiEsete alla kan tO orei toutO eipEte arthEti kai blEthEti eis tEn thalassan genEsetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen autois amēn legō umin ean echēte pistin kai mē diakrithēte ou monon to tēs sukēs poiēsete alla kan tō orei toutō eipēte arthēti kai blēthēti eis tēn thalassan genēsetai

apokritheis de o iEsous eipen autois amEn legO umin ean echEte pistin kai mE diakrithEte ou monon to tEs sukEs poiEsete alla kan tO orei toutO eipEte arthEti kai blEthEti eis tEn thalassan genEsetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen autois amēn legō umin ean echēte pistin kai mē diakrithēte ou monon to tēs sukēs poiēsete alla kan tō orei toutō eipēte arthēti kai blēthēti eis tēn thalassan genēsetai

apokritheis de o iEsous eipen autois amEn legO umin ean echEte pistin kai mE diakrithEte ou monon to tEs sukEs poiEsete alla kan tO orei toutO eipEte arthEti kai blEthEti eis tEn thalassan genEsetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:21 Westcott/Hort - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen autois amēn legō umin ean echēte pistin kai mē diakrithēte ou monon to tēs sukēs poiēsete alla kan tō orei toutō eipēte arthēti kai blēthēti eis tēn thalassan genēsetai

apokritheis de o iEsous eipen autois amEn legO umin ean echEte pistin kai mE diakrithEte ou monon to tEs sukEs poiEsete alla kan tO orei toutO eipEte arthEti kai blEthEti eis tEn thalassan genEsetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen autois amēn legō umin ean echēte pistin kai mē diakrithēte ou monon to tēs sukēs poiēsete alla kan tō orei toutō eipēte arthēti kai blēthēti eis tēn thalassan genēsetai

apokritheis de o iEsous eipen autois amEn legO umin ean echEte pistin kai mE diakrithEte ou monon to tEs sukEs poiEsete alla kan tO orei toutO eipEte arthEti kai blEthEti eis tEn thalassan genEsetai

Máté 21:21 Hungarian: Karoli
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;

La evangelio laŭ Mateo 21:21 Esperanto
Kaj Jesuo responde diris al ili:Vere mi diras al vi:Se vi havos fidon kaj ne dubos, vi ne nur faros la aferon de la figarbo, sed ecx se vi diros al cxi tiu monto:Estu formovita kaj jxetita en la maron; tio plenumigxos.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 21:21 Finnish: Bible (1776)
Jesus vastaten sanoi heille: totisesti sanon minä teille: jos teillä olis usko, ja ette epäilisi, niin ette ainoastaan tätä tekisi, mikä fikunapuulle tapahtui, vaan myös jos te sanoisitte tälle vuorelle: siirry ja kukistu mereen, niin se tapahtuis.

Matthieu 21:21 French: Darby
Et Jesus, repondant; leur dit: En verite, je vous dis: Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non-seulement vous ferez ce qui a ete fait au figuier, mais si meme vous disiez à cette montagne: Ote-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait.

Matthieu 21:21 French: Louis Segond (1910)
Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.

Matthieu 21:21 French: Martin (1744)
Et Jésus répondant leur dit : en vérité je vous dis, que si vous avez la foi, et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne : quitte ta place, et te jette dans la mer, cela se fera.

Matthaeus 21:21 German: Modernized
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein solches mit dem Feigenbaum tun, sondern so ihr werdet sagen zu diesem Berge: Heb' dich auf und wirf dich ins Meer! so wird's geschehen.

Matthaeus 21:21 German: Luther (1912)
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: So ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein solches mit dem Feigenbaum tun, sondern, so ihr werdet sagen zu diesem Berge: Hebe dich auf und wirf dich ins Meer! so wird's geschehen.

Matthaeus 21:21 German: Textbibel (1899)
Jesus aber antwortete ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und zweifelt nicht, so könnt ihr nicht nur das mit dem Feigenbaum machen, sondern ihr möget auch zu diesem Berg sagen: hebe dich weg und stürze dich ins Meer, so wird es geschehen;

Matteo 21:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù, rispondendo, disse loro: Io vi dico in verità: Se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel ch’è stato fatto al fico; ma se anche diceste a questo monte: Togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto.

Matteo 21:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù, rispondendo, disse loro: Io vi dico in verità, che, se avete fede e non dubitate, non sol farete la cosa del fico, ma ancora se dite a questo monte: Togliti di là, e gettati nel mare, sarà fatto.

MATIUS 21:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jikalau kamu menaruh iman dan tiada bimbang, maka bukannya sahaja kamu dapat melakukan perbuatan seperti yang dilakukan atas pohon ara ini, melainkan jikalau kamu berkata kepada bukit ini: Terangkatlah engkau dan terbuang ke dalam laut, tak dapat tiada akan jadi kelak.

Matthew 21:21 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yerra-yasen : A wen-iniɣ tideț, ma yella tesɛam liman ur tețcukkum ara, aț-țizmirem aț-țxedmem akteṛ n wayen xedmeɣ i tneqleț-agi ! AAț-ținim i wedrar-agi qleɛ iman-ik syagi tḍeggṛeḍ iman-ik ɣer lebḥeṛ, ayagi a d-yedṛu !

마태복음 21:21 Korean
예수께서 대답하여 가라사대 내가 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심치 아니하면 이 무화과나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이 산더러 들려 바다에 던지우라 하여도 될 것이요

Matthaeus 21:21 Latin: Vulgata Clementina
Respondens autem Jesus, ait eis : Amen dico vobis, si habueritis fidem, et non hæsitaveritis, non solum de ficulnea facietis, sed et si monti huic dixeritis : Tolle, et jacta te in mare, fiet.

Sv. Matejs 21:21 Latvian New Testament
Bet Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Patiesi es jums saku: ja jums būs ticība un jūs nešaubīsieties, tad ne tikai ar vīģes koku tā darīsiet, bet, ja jūs arī sacīsiet šim kalnam: celies un meties jūrā, tad tas notiks.

Evangelija pagal Matà 21:21 Lithuanian
Jėzus atsakė: “Iš tiesų sakau jums: jeigu turėsite tikėjimą ir neabejosite, jūs ne tik padarysite taip su figmedžiu, bet ir jei pasakysite šitam kalnui: ‘Pasikelk ir meskis į jūrą!’, taip įvyks.

Matthew 21:21 Maori
Na ka whakahoki a Ihu, ka mea ki a ratou, He pono taku e mea nei ki a koutou, Me he whakapono to koutou, kahore i ruarua te whakaaro, e kore e meatia e koutou ko tenei anake i meatia nei ki te piki, engari ahakoa mea noa koutou ki tenei maunga, Kia ranga atu koe, kia whakataka ki te moana; ka meatia.

Matteus 21:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Dersom I har tro og ikke tviler, da skal I ikke alene kunne gjøre dette med fikentreet, men endog om I sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet, så skal det skje;

Mateo 21:21 Spanish: La Biblia de las Américas
Respondiendo Jesús, les dijo: En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no sólo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: ``Quítate y échate al mar, así sucederá.

Mateo 21:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Jesús les respondió: "En verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no sólo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte: 'Quítate y échate al mar,' así sucederá.

Mateo 21:21 Spanish: Reina Valera Gómez
Y respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho.

Mateo 21:21 Spanish: Reina Valera 1909
Y respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera: mas si á este monte dijereis: Quítate y échate en la mar, será hecho.

Mateo 21:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto a la higuera; mas si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho.

Mateus 21:21 Bíblia King James Atualizada Português
Então Jesus explicou-lhes: “Com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ‘Ergue-te daqui e lança-te no mar’, e assim acontecerá.

Mateus 21:21 Portugese Bible
Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, isso será feito;   

Matei 21:21 Romanian: Cornilescu
Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s'a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ,Ridică-te de aici, şi aruncă-te în mare,` se va face.

От Матфея 21:21 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись иввергнись в море, - будет;

От Матфея 21:21 Russian koi8r
Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что [сделано] со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, --будет;

Matthew 21:21 Shuar New Testament
Tuφniakui Jesus tiarmiayi "Nekasan Tßjarme, Yus nekas Enentßimtakrumka, "nekaspash T·rat" Tßchakrum iikiun T·rajna nusha T·ramniaitrume. Tura nu arantcha nu naint "Θkemtam nayaantsanam inianta" tutai T·runattawai.

Matteus 21:21 Swedish (1917)
Då svarade Jesus och sade till dem: »Sannerligen säger jag eder: Om I haven tro och icke tvivlen, så skolen I icke allenast kunna göra sådant som skedde med fikonträdet, utan I skolen till och med kunna säga till detta berg: 'Häv dig upp och kasta dig i havet', och det skall ske.

Matayo 21:21 Swahili NT
Yesu akawajibu, "Kweli nawaambieni, kama mkiwa na imani bila kuwa na mashaka, mnaweza si tu kufanya hivyo, bali hata mkiuambia mlima huu: Ng'oka ukajitose baharini, itafanyika hivyo.

Mateo 21:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y may pananampalataya, at di mangagaalinlangan, hindi lamang mangagagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka, at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari.

Ǝlinjil wa n Matta 21:21 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-asan Ɣaysa: «Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan âs as tǝzzǝgzanam, wǝr tǝgem a imosan aššak, wǝrgeɣ awa ǝgeɣ y ašǝk a ɣas as za tǝfrǝgam igi-net. Kalar ad tǝfrǝgam ad tannim y adɣaɣ wa: Ǝgmǝd adag di tǝfǝtǝqqe daɣ agarew, agu deɣ awen da.

มัทธิว 21:21 Thai: from KJV
ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เพียงท่านมีความเชื่อและมิได้สงสัย ท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ ยิ่งกว่านั้น ถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า `จงถอยไปลงทะเล' ก็จะสำเร็จได้

Matta 21:21 Turkish
İsa onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız; şu dağa, ‹Kalk, denize atıl› derseniz, dediğiniz olacaktır.

Матей 21:21 Ukrainian: NT
Ісус же, озвавшись, рече до них: Істино глаголю вам: Коли б ви мали віру й не сумнилпсь, ви б не тільки се смоківниці зробили, а коли б і сій горі сказали: Двигнись і кинь ся в море; станеть ся;

Matthew 21:21 Uma New Testament
Na'uli' Yesus: "Mpu'u ku'uli' -kokoi, ane nipangala' pai' uma-koi morara', ma'ala wo'o-ko-koiwo mpobabehi hewa to kubabehi hi kaju toe we'i. Pai' uma muntu' tohe'e, ma'ala-koi mpololitai bulu' tohe'i: `Te'ongko' -moko, pengkanawu' -ko hi rala tahi'!' bate majadi' tetu.

Ma-thi-ô 21:21 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được.

Matthew 21:20
Top of Page
Top of Page