Галатяни 4
Bulgarian
1Казвам още: До тогаз, до когато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко, 2но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок. 3Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните [учения] на света; 4а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, 5за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението. 6И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче! 7Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то [си] Божий наследник чрез Христа.

8Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония, които по естество не са богове; 9а сега, когато познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире към слабите и сиромашки първоначални [учения], на които изново желаете да робувате? 10Вие пазите дните, месеците, времената и годините. 11Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви.

12Моля ви се, братя, станете като мене, защото и аз [станах] като вас. Не сте ми сторили никаква неправда, 13но [сами] знаете, че на първия път ви проповядвах благовестието, вследствие на телесна слабост; 14но [пак], това, което ви беше изпитня в моята снага, вие не го презряхте, нито се погнусихте от него, но ме приехте като Божий ангел, като Христа Исуса. 15Тогава, къде е онова ваше самочеститяване? Понеже свидетелствувам за вас, че, ако беше възможно, очите си бихте извъртели и бихте ми ги дали. 16Прочее, аз неприятел ли ви станах, понеже постъпвам вярно с вас? 17Тия [учители] ви търсят ревностно не по добър начин; даже те желаят да ви отлъчат [от нас], за да търсите тях ревностно. 18Но добре е да бъдете търсени ревностно за това, което е добро, и то на всяко време, а не само, когато се намирам аз между вас. 19Дечица мои, за които съм пак в родилни болки докле се изобрази Христос във вас, 20желал бих да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас.

21Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли [що казва] законът? 22Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от слугинята и един от свободната; 23но тоя, който бе от слугинята, се роди по плът, а оня, който бе от свободната, по обещание. 24И това е иносказание, защото тия жени [представляват] два завета, единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар. 25А тая Агар представлява планината Синай в Арабия и съответствува на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с чадата си. 26А горният Ерусалим е свободен, който е [[на всички]] майка;

27защото е писано: "Весели се, неплодна, която не раждаш; Възгласи и извикай, ти, която не си била в родилни болки, Защото повече са чадата на самотната, нежели чадата на омъжената".

28А ние, братя, както Исаак, сме чада на обещание. 29Но, както тогава роденият, по плът гонеше [родения] по Дух, така е и сега.

30Обаче, що казва писанието? "Изпъди слугинята и сина й; защото синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната".

31За туй, братя, ние не сме чада на слугиня, а на свободната.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Galatians 3
Top of Page
Top of Page