B'midvar 20
Numbers 20 Aleppo Codex
1א ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם

2ב ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן 3ג וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה 4ד ולמה הבאתם את קהל יהוה אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו 5ה ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל המקום הרע הזה  לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות 6ו ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד יהוה אליהם  {פ} 7ז וידבר יהוה אל משה לאמר

8ח קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם

9ט ויקח משה את המטה מלפני יהוה כאשר צוהו 10י ויקהלו משה ואהרן את הקהל--אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים--המן הסלע הזה נוציא לכם מים 11יא וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו--פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם  {ס} 12יב ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל--לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם 13יג המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את יהוה ויקדש בם  {ס}

14יד וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום  כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו 15טו וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו 16טז ונצעק אל יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך 17יז נעברה נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר  דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאול עד אשר נעבר גבלך

18יח ויאמר אליו אדום לא תעבר בי--פן בחרב אצא לקראתך 19יט ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואם מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעברה 20כ ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה 21כא וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו  {פ}

22כב ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר

23כג ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר 24כד יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל--על אשר מריתם את פי למי מריבה 25כה קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אתם הר ההר 26כו והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם 27כז ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה 28כח ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אתם את אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר 29כט ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 19
Top of Page
Top of Page