Shemot 28
Exodus 28 Aleppo Codex
1א ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל--לכהנו לי  אהרן--נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן 2ב ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת 3ג ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו--לכהנו לי 4ד ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו--לכהנו לי 5ה והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש  {פ}

6ו ועשו את האפד  זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר--מעשה חשב 7ז שתי כתפת חברת יהיה לו אל שני קצותיו--וחבר 8ח וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה  זהב תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש משזר 9ט ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל 10י ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית--כתולדתם 11יא מעשה חרש אבן--פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם 12יב ושמת את שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפיו--לזכרן  {ס} 13יג ועשית משבצת זהב 14יד ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את שרשרת העבתת על המשבצת  {ס}

15טו ועשית חשן משפט מעשה חשב--כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר--תעשה אתו 16טז רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו 17יז ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן  טור אדם פטדה וברקת--הטור האחד 18יח והטור השני--נפך ספיר ויהלם 19יט והטור השלישי--לשם שבו ואחלמה 20כ והטור הרביעי--תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם 21כא והאבנים תהיין על שמת בני ישראל שתים עשרה--על שמתם פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני עשר שבט 22כב ועשית על החשן שרשת גבלת מעשה עבת זהב טהור 23כג ועשית על החשן שתי טבעות זהב ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החשן 24כד ונתתה את שתי עבתת הזהב על שתי הטבעת--אל קצות החשן 25כה ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפד אל מול פניו 26כו ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על שני קצות החשן--על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה 27כז ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו--ממעל לחשב האפוד 28כח וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד 29כט ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו--בבאו אל הקדש  לזכרן לפני יהוה תמיד 30ל ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה--תמיד  {ס}

31לא ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת 32לב והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו--לא יקרע 33לג ועשית על שוליו רמני תכלת וארגמן ותולעת שני--על שוליו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב 34לד פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על שולי המעיל סביב 35לה והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו--ולא ימות  {ס}

36לו ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה 37לז ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה 38לח והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה

39לט ושבצת הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם

40מ ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת 41מא והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם--וכהנו לי 42מב ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו 43מג והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו  חקת עולם לו ולזרעו אחריו  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 27
Top of Page
Top of Page