Shemot 29
Exodus 29 Aleppo Codex
1א וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם--לכהן לי  לקח פר אחד בן בקר ואילם שנים--תמימם 2ב ולחם מצות וחלת מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן סלת חטים תעשה אתם 3ג ונתת אותם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר--ואת שני האילם 4ד ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים 5ה ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכתנת ואת מעיל האפד ואת האפד ואת החשן ואפדת לו בחשב האפד 6ו ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקדש על המצנפת 7ז ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אתו 8ח ואת בניו תקריב והלבשתם כתנת 9ט וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו

10י והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר 11יא ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד 12יב ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנת המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפך אל יסוד המזבח 13יג ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היתרת על הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה 14יד ואת בשר הפר ואת ערו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה  חטאת הוא

15טו ואת האיל האחד תקח וסמכו אהרן ובניו את ידיהם--על ראש האיל 16טז ושחטת את האיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב 17יז ואת האיל--תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו 18יח והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשה ליהוה הוא

19יט ולקחת את האיל השני וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל 20כ ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנוך אזן אהרן ועל תנוך אזן בניו הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב 21כא ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו

22כב ולקחת מן האיל החלב והאליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין  כי איל מלאים הוא 23כג וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת--ורקיק אחד  מסל המצות אשר לפני יהוה 24כד ושמת הכל--על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה 25כה ולקחת אתם מידם והקטרת המזבחה על העלה לריח ניחוח לפני יהוה אשה הוא ליהוה

26כו ולקחת את החזה מאיל המלאים אשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה 27כז וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם  מאיל המלאים--מאשר לאהרן ומאשר לבניו 28כח והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם--תרומתם ליהוה

29כט ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם 30ל שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו--מבניו  אשר יבא אל אהל מועד לשרת בקדש

31לא ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקם קדש 32לב ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד 33לג ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את ידם לקדש אתם וזר לא יאכל כי קדש הם 34לד ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם--עד הבקר  ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא

35לה ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתכה שבעת ימים תמלא ידם 36לו ופר חטאת תעשה ליום על הכפרים וחטאת על המזבח בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו 37לז שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כל הנגע במזבח יקדש  {ס}

38לח וזה אשר תעשה על המזבח  כבשים בני שנה שנים ליום תמיד 39לט את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים 40מ ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רביעת ההין יין--לכבש האחד 41מא ואת הכבש השני תעשה בין הערבים  כמנחת הבקר וכנסכה תעשה לה לריח ניחח אשה ליהוה 42מב עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם 43מג ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבדי 44מד וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי

45מה ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים 46מו וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם  אני יהוה אלהיהם  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 28
Top of Page
Top of Page