Shemot 21
Exodus 21 Aleppo Codex
1א ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

2ב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת--יצא לחפשי חנם 3ג אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו 4ד אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות--האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו 5ה ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי 6ו והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם  {ס}

7ז וכי ימכר איש את בתו לאמה--לא תצא כצאת העבדים 8ח אם רעה בעיני אדניה אשר לא (לו) יעדה--והפדה  לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה 9ט ואם לבנו ייעדנה--כמשפט הבנות יעשה לה 10י אם אחרת יקח לו--שארה כסותה וענתה לא יגרע 11יא ואם שלש אלה--לא יעשה לה  ויצאה חנם אין כסף  {ס}

12יב מכה איש ומת מות יומת 13יג ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו--ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה  {ס} 14יד וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה--מעם מזבחי תקחנו למות  {ס}

15טו ומכה אביו ואמו מות יומת  {ס}

16טז וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת  {ס}

17יז ומקלל אביו ואמו מות יומת  {ס}

18יח וכי יריבן אנשים--והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב 19יט אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו--ונקה המכה  רק שבתו יתן ורפא ירפא  {ס}

20כ וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו--נקם ינקם 21כא אך אם יום או יומים יעמד--לא יקם כי כספו הוא  {ס}

22כב וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון--ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים 23כג ואם אסון יהיה--ונתתה נפש תחת נפש 24כד עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל 25כה כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה  {ס}

26כו וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו--ושחתה  לחפשי ישלחנו תחת עינו 27כז ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל--לחפשי ישלחנו תחת שנו  {פ}

28כח וכי יגח שור את איש או את אשה ומת--סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי 29כט ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה--השור יסקל וגם בעליו יומת 30ל אם כפר יושת עליו--ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו 31לא או בן יגח או בת יגח--כמשפט הזה יעשה לו 32לב אם עבד יגח השור או אמה--כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל  {ס}

33לג וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר--ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור 34לד בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו  {ס}

35לה וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת--ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון 36לו או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו--שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו  {ס} השה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 20
Top of Page
Top of Page