Shemot 22
Exodus 22 Aleppo Codex
1 לז כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו--חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת

2א אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת--אין לו דמים 3ב אם זרחה השמש עליו דמים לו  שלם ישלם--אם אין לו ונמכר בגנבתו 4ג אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה--חיים  שנים ישלם  {ס}

5ד כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר--מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם  {ס}

6ה כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה--שלם ישלם המבער את הבערה  {ס}

7ו כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש--אם ימצא הגנב ישלם שנים 8ז אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים  אם לא שלח ידו במלאכת רעהו 9ח על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה--עד האלהים יבא דבר שניהם  אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו  {ס}

10ט כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה--לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה 11י שבעת יהוה תהיה בין שניהם--אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם 12יא ואם גנב יגנב מעמו--ישלם לבעליו 13יב אם טרף יטרף יבאהו עד  הטרפה לא ישלם  {פ}

14יג וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם 15יד אם בעליו עמו לא ישלם  אם שכיר הוא בא בשכרו  {ס}

16טו וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה--ושכב עמה  מהר ימהרנה לו לאשה 17טז אם מאן ימאן אביה לתתה לו--כסף ישקל כמהר הבתולת  {ס}

18יז מכשפה לא תחיה

19יח כל שכב עם בהמה מות יומת  {ס}

20יט זבח לאלהים יחרם--בלתי ליהוה לבדו

21כ וגר לא תונה ולא תלחצנו  כי גרים הייתם בארץ מצרים 22כא כל אלמנה ויתום לא תענון 23כב אם ענה תענה אתו--כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו 24כג וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים  {פ}

25כד אם כסף תלוה את עמי את העני עמך--לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך 26כה אם חבל תחבל שלמת רעך--עד בא השמש תשיבנו לו 27כו כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב--והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני  {ס}

28כז אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר

29כח מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי 30כט כן תעשה לשרך לצאנך  שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי

31ל ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 21
Top of Page
Top of Page