Shemot 23
Exodus 23 Aleppo Codex
1א לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס 2ב לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים--להטת 3ג ודל לא תהדר בריבו  {ס}

4ד כי תפגע שור איבך או חמרו--תעה  השב תשיבנו לו  {ס} 5ה כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו--עזב תעזב עמו  {ס}

6ו לא תטה משפט אבינך בריבו 7ז מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע

8ח ושחד לא תקח  כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים

9ט וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר--כי גרים הייתם בארץ מצרים

10י ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה 11יא והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך

12יב ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת--למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר 13יג ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך

14יד שלש רגלים תחג לי בשנה 15טו את חג המצות תשמר--שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם 16טז וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה 17יז שלש פעמים בשנה--יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה

18יח לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר

19יט ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו  {פ}

20כ הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי 21כא השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו  כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו 22כב כי אם שמוע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר--ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך 23כג כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו 24כד לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם  כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם 25כה ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך  {ס} 26כו לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא 27כז את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף 28כח ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי--מלפניך 29כט לא אגרשנו מפניך בשנה אחת  פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה 30ל מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ 31לא ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר  כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך 32לב לא תכרת להם ולאלהיהם ברית 33לג לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי  כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 22
Top of Page
Top of Page