Numbers 20
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ya·vo·'u ve·nei-yis·ra·'el kol-ha·'e·dah mid·bar-tzin ba·cho·desh ha·ri·sho·vn, vai·ye·shev ha·'am be·ka·desh; vat·ta·mat sham mir·yam, vat·tik·ka·ver sham.

2ve·lo-ha·yah ma·yim la·'e·dah; vai·yik·ka·ha·lu, al-mo·sheh ve·'al-a·ha·ron. 3vai·ya·rev ha·'am im-mo·sheh; vai·yo·me·ru le·mor, ve·lu ga·va'·nu big·va a·chei·nu lif·nei ha·shem. 4ve·la·mah ha·ve·tem et-ke·hal ha·shem, el-ham·mid·bar haz·zeh; la·mut sham, a·nach·nu u·ve·'i·re·nu. 5ve·la·mah he·'e·li·tu·nu mim·mitz·ra·yim, le·ha·vi o·ta·nu, el-ham·ma·ko·vm ha·ra haz·zeh; lo me·ko·vm ze·ra u·te·'e·nah ve·ge·fen ve·rim·mo·vn, u·ma·yim a·yin lish·to·vt. 6vai·ya·vo mo·sheh ve·'a·ha·ron mip·pe·nei hak·ka·hal el-pe·tach o·hel mo·v·'ed, vai·yip·pe·lu al-pe·nei·hem; vai·ye·ra che·vo·vd-ha·shem a·lei·hem. f 7vay·dab·ber ha·shem el-mo·sheh le·mor.

8kach et-ham·mat·teh ve·hak·hel et-ha·'e·dah at·tah ve·'a·ha·ron a·chi·cha, ve·dib·bar·tem el-has·se·la le·'ei·nei·hem ve·na·tan mei·mav; ve·ho·v·tze·ta la·hem ma·yim min-has·se·la, ve·hish·ki·ta et-ha·'e·dah ve·'et-be·'i·ram.

9vai·yik·kach mo·sheh et-ham·mat·teh mil·lif·nei ha·shem; ka·'a·sher tziv·va·hu. 10vai·yak·hi·lu mo·sheh ve·'a·ha·ron et-hak·ka·hal el-pe·nei has·sa·la; vai·yo·mer la·hem shim·'u-na ham·mo·rim, ha·min-has·se·la haz·zeh, no·v·tzi la·chem ma·yim. 11vai·ya·rem mo·sheh et-ya·dov vai·yach et-has·se·la be·mat·te·hu pa·'a·ma·yim; vai·ye·tze·'u ma·yim rab·bim, vat·te·she·te ha·'e·dah u·ve·'i·ram. s 12vai·yo·mer ha·shem el-mo·sheh ve·'el-a·ha·ron ya·'an lo-he·'e·man·tem bi, le·hak·di·she·ni, le·'ei·nei be·nei yis·ra·'el; la·chen lo ta·vi·'u et-hak·ka·hal haz·zeh, el-ha·'a·retz a·sher-na·tat·ti la·hem. 13hem·mah mei me·ri·vah, a·sher-ra·vu ve·nei-yis·ra·'el et-ha·shem; vai·yik·ka·desh bam. s

14vai·yish·lach mo·sheh mal·'a·chim mik·ka·desh el-me·lech e·do·vm; koh a·mar a·chi·cha yis·ra·'el, at·tah ya·da'·ta, et kol-hat·te·la·'ah a·sher me·tza·'a·te·nu. 15vai·ye·re·du a·vo·tei·nu mitz·ray·mah, van·ne·shev be·mitz·ra·yim ya·mim rab·bim; vai·ya·re·'u la·nu mitz·ra·yim ve·la·'a·vo·tei·nu. 16van·nitz·'ak el-ha·shem vai·yish·ma ko·le·nu, vai·yish·lach mal·'ach, vai·yo·tzi·'e·nu mim·mitz·ra·yim; ve·hin·neh a·nach·nu ve·ka·desh, ir ke·tzeh ge·vu·le·cha. 17na'·be·rah-na ve·'ar·tze·cha lo na·'a·vor be·sa·deh u·ve·che·rem, ve·lo nish·teh mei ve·'er; de·rech ham·me·lech ne·lech lo nit·teh ya·min u·se·mo·vl, ad a·sher-na·'a·vor ge·vu·le·cha.

18vai·yo·mer e·lav e·do·vm, lo ta·'a·vor bi; pen-ba·che·rev e·tze lik·ra·te·cha. 19vai·yo·me·ru e·lav be·nei-yis·ra·'el bam·sil·lah na·'a·leh ve·'im-mei·mei·cha nish·teh a·ni u·mik·nai, ve·na·tat·ti mich·ram; rak ein-da·var be·rag·lai e·'e·vo·rah. 20vai·yo·mer lo ta·'a·vor; vai·ye·tze e·do·vm lik·ra·tov, be·'am ka·ved u·ve·yad cha·za·kah. 21vay·ma·'en e·do·vm ne·ton et-yis·ra·'el, a·vor big·vu·lov; vai·yet yis·ra·'el me·'a·lav. f

22vai·yis·'u mik·ka·desh; vai·ya·vo·'u ve·nei-yis·ra·'el kol-ha·'e·dah hor ha·har.

23vai·yo·mer ha·shem el-mo·sheh ve·'el-a·ha·ron be·hor ha·har; al-ge·vul e·retz-e·do·vm le·mor. 24ye·'a·sef a·ha·ron el-am·mav, ki lo ya·vo el-ha·'a·retz, a·sher na·tat·ti liv·nei yis·ra·'el; al a·sher-me·ri·tem et-pi le·mei me·ri·vah. 25kach et-a·ha·ron, ve·'et-el·'a·zar be·nov; ve·ha·'al o·tam hor ha·har. 26ve·haf·shet et-a·ha·ron et-be·ga·dav, ve·hil·bash·tam et-el·'a·zar be·nov; ve·'a·ha·ron ye·'a·sef u·met sham. 27vai·ya·'as mo·sheh, ka·'a·sher tziv·vah ha·shem; vai·ya·'a·lu el-hor ha·har, le·'ei·nei kol-ha·'e·dah. 28vai·yaf·shet mo·sheh et-a·ha·ron et-be·ga·dav vai·yal·besh o·tam et-el·'a·zar be·nov, vai·ya·mat a·ha·ron sham be·rosh ha·har; vai·ye·red mo·sheh ve·'el·'a·zar min-ha·har. 29vai·yir·'u kol-ha·'e·dah, ki ga·va a·ha·ron; vai·yiv·ku et-a·ha·ron she·lo·shim yo·vm, kol beit yis·ra·'el. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Numbers 19
Top of Page
Top of Page