Akhah 3
Lamentations 3 WLC
1אני הגבר ראה עני בשבט עברתו׃

2אותי נהג וילך חשך ולא־אור׃

3אך בי ישב יהפך ידו כל־היום׃ ס

4בלה בשרי ועורי שבר עצמותי׃

5בנה עלי ויקף ראש ותלאה׃

6במחשכים הושיבני כמתי עולם׃ ס

7גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי׃

8גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׃

9גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה׃ ס

10דב ארב הוא לי [אריה כ] (ארי ק) במסתרים׃

11דרכי סורר ויפשחני שמני שמם׃

12דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ׃ ס

13הביא בכליותי בני אשפתו׃

14הייתי שחק לכל־עמי נגינתם כל־היום׃

15השביעני במרורים הרוני לענה׃ ס

16ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר׃

17ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה׃

18ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה׃ ס

19זכר־עניי ומרודי לענה וראש׃

20זכור תזכור [ותשיח כ] (ותשוח ק) עלי נפשי׃

21זאת אשיב אל־לבי על־כן אוחיל׃ ס

22חסדי יהוה כי לא־תמנו כי לא־כלו רחמיו׃

23חדשים לבקרים רבה אמונתך׃

24חלקי יהוה אמרה נפשי על־כן אוחיל לו׃ ס

25טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃

26טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃

27טוב לגבר כי־ישא על בנעוריו׃ ס

28ישב בדד וידם כי נטל עליו׃

29יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה׃

30יתן למכהו לחי ישבע בחרפה׃ ס

31כי לא יזנח לעולם אדני׃

32כי אם־הוגה ורחם כרב [חסדו כ] (חסדיו׃ ק)

33כי לא ענה מלבו ויגה בני־איש׃ ס

34לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ׃

35להטות משפט־גבר נגד פני עליון׃

36לעות אדם בריבו אדני לא ראה׃ ס

37מי זה אמר ותהי אדני לא צוה׃

38מפי עליון לא תצא הרעות והטוב׃

39מה־יתאונן אדם חי גבר על־ [חטאו כ] (חטאיו׃ ק) ס

40נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד־יהוה׃

41נשא לבבנו אל־כפים אל־אל בשמים׃

42נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת׃ ס

43סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת׃

44סכותה בענן לך מעבור תפלה׃

45סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים׃ ס

46פצו עלינו פיהם כל־איבינו׃

47פחד ופחת היה לנו השאת והשבר׃

48פלגי־מים תרד עיני על־שבר בת־עמי׃ ס

49עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות׃

50עד־ישקיף וירא יהוה משמים׃

51עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי׃ ס

52צוד צדוני כצפור איבי חנם׃

53צמתו בבור חיי וידו־אבן בי׃

54צפו־מים על־ראשי אמרתי נגזרתי׃ ס

55קראתי שמך יהוה מבור תחתיות׃

56קולי שמעת אל־תעלם אזנך לרוחתי לשועתי׃

57קרבת ביום אקראך אמרת אל־תירא׃ ס

58רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי׃

59ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי׃

60ראיתה כל־נקמתם כל־מחשבתם לי׃ ס

61שמעת חרפתם יהוה כל־מחשבתם עלי׃

62שפתי קמי והגיונם עלי כל־היום׃

63שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם׃ ס

64תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם׃

65תתן להם מגנת־לב תאלתך להם׃

66תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Lamentations 2
Top of Page
Top of Page