KATA LOUKAN 24
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1tē de mia tōn sabbatōn orthrou batheōs epi to mnēma ēlthon pherousai a ētoimasan arōmata 2euron de ton lithon apokekulismenon apo tou mnēmeiou 3eiselthousai de ouch euron to sōma [[tou kuriou iēsou]] 4kai egeneto en tō aporeisthai autas peri toutou kai idou andres duo epestēsan autais en esthēti astraptousē 5emphobōn de genomenōn autōn kai klinousōn ta prosōpa eis tēn gēn eipan pros autas ti zēteite ton zōnta meta tōn nekrōn 6 [[ouk estin ōde alla ēgerthē]] mnēsthēte ōs elalēsen umin eti ōn en tē galilaia 7legōn ton uion tou anthrōpou oti dei paradothēnai eis cheiras anthrōpōn amartōlōn kai staurōthēnai kai tē tritē ēmera anastēnai 8kai emnēsthēsan tōn rēmatōn autou 9kai upostrepsasai [apo tou mnēmeiou] apēngeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois 10ēsan de ē magdalēnē maria kai iōanna kai maria ē iakōbou kai ai loipai sun autais elegon pros tous apostolous tauta 11kai ephanēsan enōpion autōn ōsei lēros ta rēmata tauta kai ēpistoun autais 12 [[o de petros anastas edramen epi to mnēmeion kai parakupsas blepei ta othonia mona kai apēlthen pros eauton thaumazōn to gegonos]]

13kai idou duo ex autōn en autē tē ēmera ēsan poreuomenoi eis kōmēn apechousan stadious exēkonta apo ierousalēm ē onoma emmaous 14kai autoi ōmiloun pros allēlous peri pantōn tōn sumbebēkotōn toutōn 15kai egeneto en tō omilein autous kai suzētein [kai] autos iēsous engisas suneporeueto autois 16oi de ophthalmoi autōn ekratounto tou mē epignōnai auton 17eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros allēlous peripatountes kai estathēsan skuthrōpoi 18apokritheis de eis onomati kleopas eipen pros auton su monos paroikeis ierousalēm kai ouk egnōs ta genomena en autē en tais ēmerais tautais 19kai eipen autois poia oi de eipan autō ta peri iēsou tou nazarēnou os egeneto anēr prophētēs dunatos en ergō kai logō enantion tou theou kai pantos tou laou 20opōs te paredōkan auton oi archiereis kai oi archontes ēmōn eis krima thanatou kai estaurōsan auton 21ēmeis de ēlpizomen oti autos estin o mellōn lutrousthai ton israēl alla ge kai sun pasin toutois tritēn tautēn ēmeran agei aph ou tauta egeneto 22alla kai gunaikes tines ex ēmōn exestēsan ēmas genomenai orthrinai epi to mnēmeion 23kai mē eurousai to sōma autou ēlthon legousai kai optasian angelōn eōrakenai oi legousin auton zēn 24kai apēlthon tines tōn sun ēmin epi to mnēmeion kai euron outōs kathōs ai gunaikes eipon auton de ouk eidon

25kai autos eipen pros autous ō anoētoi kai bradeis tē kardia tou pisteuein epi pasin ois elalēsan oi prophētai 26ouchi tauta edei pathein ton christon kai eiselthein eis tēn doxan autou 27kai arxamenos apo mōuseōs kai apo pantōn tōn prophētōn diermēneusen autois en pasais tais graphais ta peri eautou

28kai ēngisan eis tēn kōmēn ou eporeuonto kai autos prosepoiēsato porrōteron poreuesthai 29kai parebiasanto auton legontes meinon meth ēmōn oti pros esperan estin kai kekliken ēdē ē ēmera kai eisēlthen tou meinai sun autois 30kai egeneto en tō kataklithēnai auton met autōn labōn ton arton eulogēsen kai klasas epedidou autois 31autōn de diēnoichthēsan oi ophthalmoi kai epegnōsan auton kai autos aphantos egeneto ap autōn 32kai eipan pros allēlous ouchi ē kardia ēmōn kaiomenē ēn ōs elalei ēmin en tē odō ōs diēnoigen ēmin tas graphas 33kai anastantes autē tē ōra upestrepsan eis ierousalēm kai euron ēthroismenous tous endeka kai tous sun autois 34legontas oti ontōs ēgerthē o kurios kai ōphthē simōni 35kai autoi exēgounto ta en tē odō kai ōs egnōsthē autois en tē klasei tou artou

36tauta de autōn lalountōn autos estē en mesō autōn [[kai legei autois eirēnē umin]] 37ptoēthentes de kai emphoboi genomenoi edokoun pneuma theōrein 38kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai dia ti dialogismoi anabainousin en tē kardia umōn 39idete tas cheiras mou kai tous podas mou oti egō eimi autos psēlaphēsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk echei kathōs eme theōreite echonta 40 [[kai touto eipōn edeixen autois tas cheiras kai tous podas]] 41eti de apistountōn autōn apo tēs charas kai thaumazontōn eipen autois echete ti brōsimon enthade 42oi de epedōkan autō ichthuos optou meros 43kai labōn enōpion autōn ephagen

44eipen de pros autous outoi oi logoi mou ous elalēsa pros umas eti ōn sun umin oti dei plērōthēnai panta ta gegrammena en tō nomō mōuseōs kai tois prophētais kai psalmois peri emou 45tote diēnoixen autōn ton noun tou sunienai tas graphas 46kai eipen autois oti outōs gegraptai pathein ton christon kai anastēnai ek nekrōn tē tritē ēmera 47kai kēruchthēnai epi tō onomati autou metanoian eis aphesin amartiōn eis panta ta ethnē arxamenoi apo ierousalēm 48umeis martures toutōn 49kai idou egō exapostellō tēn epangelian tou patros mou eph umas umeis de kathisate en tē polei eōs ou endusēsthe ex upsous dunamin

50exēgagen de autous eōs pros bēthanian kai eparas tas cheiras autou eulogēsen autous 51kai egeneto en tō eulogein auton autous diestē ap autōn [[kai anephereto eis ton ouranon]] 52kai autoi [[proskunēsantes auton]] upestrepsan eis ierousalēm meta charas megalēs 53kai ēsan dia pantos en tō ierō eulogountes ton theon

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Luke 23
Top of Page
Top of Page