KATA MARKON 12

<< KATA MARKON 12 >>
Mark 12 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
 

1 kai ērxato autois en parabolais lalein ampelōna anthrōpos ephuteusen kai periethēken phragmon kai ōruxen upolēnion kai ōkodomēsen purgon kai exedeto auton geōrgois kai apedēmēsen 2 kai apesteilen pros tous geōrgous tō kairō doulon ina para tōn geōrgōn labē apo tōn karpōn tou ampelōnos 3 kai labontes auton edeiran kai apesteilan kenon 4 kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon ekephaliōsan kai ētimasan 5 kai allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollous allous ous men derontes ous de apoktennontes 6 eti ena eichen uion agapēton apesteilen auton eschaton pros autous legōn oti entrapēsontai ton uion mou 7 ekeinoi de oi geōrgoi pros eautous eipan oti outos estin o klēronomos deute apokteinōmen auton kai ēmōn estai ē klēronomia 8 kai labontes apekteinan auton kai exebalon auton exō tou ampelōnos 9 ti {UBS4: [oun] } poiēsei o kurios tou ampelōnos eleusetai kai apolesei tous geōrgous kai dōsei ton ampelōna allois

10 oude tēn graphēn tautēn anegnōte lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenēthē eis kephalēn gōnias

11 para kuriou egeneto autē kai estin thaumastē en ophthalmois ēmōn

12 kai ezētoun auton kratēsai kai ephobēthēsan ton ochlon egnōsan gar oti pros autous tēn parabolēn eipen kai aphentes auton apēlthon

13 kai apostellousin pros auton tinas tōn pharisaiōn kai tōn ērōdianōn ina auton agreusōsin logō 14 kai elthontes legousin autō didaskale oidamen oti alēthēs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn all ep alētheias tēn odon tou theou didaskeis exestin dounai kēnson kaisari ē ou 15 dōmen ē mē dōmen o de eidōs autōn tēn upokrisin eipen autois ti me peirazete pherete moi dēnarion ina idō 16 oi de ēnenkan kai legei autois tinos ē eikōn autē kai ē epigraphē oi de eipan autō kaisaros 17 o de iēsous eipen {UBS4: autois } ta kaisaros apodote kaisari kai ta tou theou tō theō kai exethaumazon ep autō

18 kai erchontai saddoukaioi pros auton oitines legousin anastasin mē einai kai epērōtōn auton legontes 19 didaskale mōusēs egrapsen ēmin oti ean tinos adelphos apothanē kai katalipē gunaika kai mē aphē teknon ina labē o adelphos autou tēn gunaika kai exanastēsē sperma tō adelphō autou 20 epta adelphoi ēsan kai o prōtos elaben gunaika kai apothnēskōn ouk aphēken sperma 21 kai o deuteros elaben autēn kai apethanen mē katalipōn sperma kai o tritos ōsautōs 22 kai oi epta ouk aphēkan sperma eschaton pantōn kai ē gunē apethanen 23 en tē anastasei {UBS4: [otan anastōsin] } tinos autōn estai gunē oi gar epta eschon autēn gunaika 24 ephē autois o iēsous ou dia touto planasthe mē eidotes tas graphas mēde tēn dunamin tou theou 25 otan gar ek nekrōn anastōsin oute gamousin oute gamizontai all eisin ōs angeloi en tois ouranois 26 peri de tōn nekrōn oti egeirontai ouk anegnōte en tē biblō mōuseōs epi tou batou pōs eipen autō o theos legōn egō o theos abraam kai {UBS4: [o] } theos isaak kai {UBS4: [o] } theos iakōb 27 ouk estin theos nekrōn alla zōntōn polu planasthe

28 kai proselthōn eis tōn grammateōn akousas autōn suzētountōn {WH: eidōs } {UBS4: idōn } oti kalōs apekrithē autois epērōtēsen auton poia estin entolē prōtē pantōn 29 apekrithē o iēsous oti prōtē estin akoue israēl kurios o theos ēmōn kurios eis estin 30 kai agapēseis kurion ton theon sou ex olēs {UBS4: tēs } kardias sou kai ex olēs tēs psuchēs sou kai ex olēs tēs dianoias sou kai ex olēs tēs ischuos sou 31 deutera autē agapēseis ton plēsion sou ōs seauton meizōn toutōn allē entolē ouk estin 32  {UBS4: kai } eipen autō o grammateus kalōs didaskale ep alētheias eipes oti eis estin kai ouk estin allos plēn autou 33 kai to agapan auton ex olēs {UBS4: tēs } kardias kai ex olēs tēs suneseōs kai ex olēs tēs ischuos kai to agapan ton plēsion ōs eauton perissoteron estin pantōn tōn olokautōmatōn kai thusiōn 34 kai o iēsous idōn {WH: auton } {UBS4: [auton] } oti nounechōs apekrithē eipen autō ou makran {WH: [ei] } {UBS4: ei } apo tēs basileias tou theou kai oudeis ouketi etolma auton eperōtēsai

35 kai apokritheis o iēsous elegen didaskōn en tō ierō pōs legousin oi grammateis oti o christos uios dauid estin

36 autos dauid eipen en tō pneumati tō agiō eipen kurios tō kuriō mou kathou ek dexiōn mou eōs an thō tous echthrous sou upokatō tōn podōn sou

37 autos dauid legei auton kurion kai pothen autou estin uios kai {WH: o } {UBS4: [o] } polus ochlos ēkouen autou ēdeōs

38 kai en tē didachē autou elegen blepete apo tōn grammateōn tōn thelontōn en stolais peripatein kai aspasmous en tais agorais 39 kai prōtokathedrias en tais sunagōgais kai prōtoklisias en tois deipnois 40 oi katesthiontes tas oikias tōn chērōn kai prophasei makra proseuchomenoi outoi lēmpsontai perissoteron krima

41 kai kathisas katenanti tou gazophulakiou etheōrei pōs o ochlos ballei chalkon eis to gazophulakion kai polloi plousioi eballon polla 42 kai elthousa mia chēra ptōchē ebalen lepta duo o estin kodrantēs 43 kai proskalesamenos tous mathētas autou eipen autois amēn legō umin oti ē chēra autē ē ptōchē pleion pantōn ebalen tōn ballontōn eis to gazophulakion 44 pantes gar ek tou perisseuontos autois ebalon autē de ek tēs usterēseōs autēs panta osa eichen ebalen olon ton bion autēs


<< Mark 12 >>
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Biblos.com Online Bible