PRAXEIS 7
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1eipen de o archiereus ei ara tauta outōs echei

2o de ephē andres adelphoi kai pateres akousate o theos tēs doxēs ōphthē tō patri ēmōn abraam onti en tē mesopotamia prin ē katoikēsai auton en charran 3kai eipen pros auton exelthe ek tēs gēs sou kai ek tēs sungeneias sou kai deuro eis gēn ēn an soi deixō 4tote exelthōn ek gēs chaldaiōn katōkēsen en charran kakeithen meta to apothanein ton patera autou metōkisen auton eis tēn gēn tautēn eis ēn umeis nun katoikeite 5kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos kai epēngeilato autō dounai eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met auton ouk ontos autō teknou 6elalēsen de outōs o theos oti estai to sperma autou paroikon en gē allotria kai doulōsousin auto kai kakōsousin etē tetrakosia 7kai to ethnos ō ean douleusōsin krinō egō eipen o theos kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tō topō toutō 8kai edōken autō diathēkēn peritomēs kai outōs egennēsen ton isaak kai perietemen auton tē ēmera tē ogdoē kai o isaak ton iakōb kai o iakōb tous dōdeka patriarchas

9kai oi patriarchai zēlōsantes ton iōsēph apedonto eis aigupton kai ēn o theos met autou 10kai exeileto auton ek pasōn tōn thlipseōn autou kai edōken autō charin kai sophian enantion pharaō basileōs aiguptou kai katestēsen auton ēgoumenon ep aigupton kai olon ton oikon autou

11ēlthen de limos eph olēn tēn gēn aiguptou kai chanaan kai thlipsis megalē kai ouch euriskon chortasmata oi pateres ēmōn 12akousas de iakōb onta sita en aiguptō exapesteilen tous pateras ēmōn prōton 13kai en tō deuterō anegnōristhē iōsēph tois adelphois autou kai phaneron egeneto tō pharaō to genos tou iōsēph 14aposteilas de iōsēph metekalesato ton patera autou iakōb kai pasan tēn sungeneian autou en psuchais ebdomēkonta pente 15katebē de iakōb eis aigupton kai eteleutēsen autos kai oi pateres ēmōn 16kai metetethēsan eis sichem kai etethēsan en tō mnēmati o ōnēsato abraam timēs arguriou para tōn uiōn tou suchem sichem

17kathōs de ēngizen o chronos tēs epangelias ēs ōmosen o theos tō abraam ēuxēsen o laos kai eplēthunthē en aiguptō 18achris ou anestē basileus eteros os ouk ēdei ton iōsēph 19outos katasophisamenos to genos ēmōn ekakōsen tous pateras ēmōn tou poiein ektheta ta brephē autōn eis to mē zōogoneisthai 20en ō kairō egennēthē mōsēs kai ēn asteios tō theō os anetraphē mēnas treis en tō oikō tou patros autou 21ektethenta de auton aneileto auton ē thugatēr pharaō kai anethrepsato auton eautē eis uion 22kai epaideuthē mōsēs pasē sophia aiguptiōn ēn de dunatos en logois kai en ergois 23ōs de eplērouto autō tessarakontaetēs chronos anebē epi tēn kardian autou episkepsasthai tous adelphous autou tous uious israēl 24kai idōn tina adikoumenon ēmunato kai epoiēsen ekdikēsin tō kataponoumenō pataxas ton aiguption 25enomizen de sunienai tous adelphous autou oti o theos dia cheiros autou didōsin autois sōtērian oi de ou sunēkan 26tē de epiousē ēmera ōphthē autois machomenois kai sunēlasen autous eis eirēnēn eipōn andres adelphoi este umeis ina ti adikeite allēlous 27o de adikōn ton plēsion apōsato auton eipōn tis se katestēsen archonta kai dikastēn eph ēmas 28mē anelein me su theleis on tropon aneiles chthes ton aiguption 29ephugen de mōsēs en tō logō toutō kai egeneto paroikos en gē madiam ou egennēsen uious duo

30kai plērōthentōn etōn tessarakonta ōphthē autō en tē erēmō tou orous sina angelos kuriou en phlogi puros batou 31o de mōsēs idōn ethaumasen to orama proserchomenou de autou katanoēsai egeneto phōnē kuriou pros auton 32egō o theos tōn paterōn sou o theos abraam kai o theos isaak kai o theos iakōb entromos de genomenos mōsēs ouk etolma katanoēsai 33eipen de autō o kurios luson to upodēma tōn podōn sou o gar topos en ō estēkas gē agia estin 34idōn eidon tēn kakōsin tou laou mou tou en aiguptō kai tou stenagmou autōn ēkousa kai katebēn exelesthai autous kai nun deuro apostelō se eis aigupton

35touton ton mōusēn on ērnēsanto eipontes tis se katestēsen archonta kai dikastēn touton o theos archonta kai lutrōtēn apesteilen en cheiri angelou tou ophthentos autō en tē batō 36outos exēgagen autous poiēsas terata kai sēmeia en gē aiguptou kai en eruthra thalassē kai en tē erēmō etē tessarakonta 37outos estin o mōusēs o eipōn tois uiois israēl prophētēn umin anastēsei kurios o theos umōn ek tōn adelphōn umōn ōs eme autou akousesthe 38outos estin o genomenos en tē ekklēsia en tē erēmō meta tou angelou tou lalountos autō en tō orei sina kai tōn paterōn ēmōn os edexato logia zōnta dounai ēmin 39ō ouk ēthelēsan upēkooi genesthai oi pateres ēmōn all apōsanto kai estraphēsan tais kardiais autōn eis aigupton 40eipontes tō aarōn poiēson ēmin theous oi proporeusontai ēmōn o gar mōsēs outos os exēgagen ēmas ek gēs aiguptou ouk oidamen ti gegonen autō 41kai emoschopoiēsan en tais ēmerais ekeinais kai anēgagon thusian tō eidōlō kai euphrainonto en tois ergois tōn cheirōn autōn 42estrepsen de o theos kai paredōken autous latreuein tē stratia tou ouranou kathōs gegraptai en biblō tōn prophētōn mē sphagia kai thusias prosēnenkate moi etē tessarakonta en tē erēmō oikos israēl 43kai anelabete tēn skēnēn tou moloch kai to astron tou theou umōn remphan tous tupous ous epoiēsate proskunein autois kai metoikiō umas epekeina babulōnos

44ē skēnē tou marturiou ēn tois patrasin ēmōn en tē erēmō kathōs dietaxato o lalōn tō mōsē poiēsai autēn kata ton tupon on eōrakei 45ēn kai eisēgagon diadexamenoi oi pateres ēmōn meta iēsou en tē kataschesei tōn ethnōn ōn exōsen o theos apo prosōpou tōn paterōn ēmōn eōs tōn ēmerōn dabid 46os euren charin enōpion tou theou kai ētēsato eurein skēnōma tō theō iakōb 47solomōn de ōkodomēsen autō oikon 48all ouch o upsistos en cheiropoiētois naois katoikei kathōs o prophētēs legei

49o ouranos moi thronos ē de gē upopodion tōn podōn mou poion oikon oikodomēsete moi legei kurios ē tis topos tēs katapauseōs mou

50ouchi ē cheir mou epoiēsen tauta panta

51sklērotrachēloi kai aperitmētoi tē kardia kai tois ōsin umeis aei tō pneumati tō agiō antipiptete ōs oi pateres umōn kai umeis 52tina tōn prophētōn ouk ediōxan oi pateres umōn kai apekteinan tous prokatangeilantas peri tēs eleuseōs tou dikaiou ou nun umeis prodotai kai phoneis gegenēsthe 53oitines elabete ton nomon eis diatagas angelōn kai ouk ephulaxate

54akouontes de tauta dieprionto tais kardiais autōn kai ebruchon tous odontas ep auton 55uparchōn de plērēs pneumatos agiou atenisas eis ton ouranon eiden doxan theou kai iēsoun estōta ek dexiōn tou theou 56kai eipen idou theōrō tous ouranous aneōgmenous kai ton uion tou anthrōpou ek dexiōn estōta tou theou 57kraxantes de phōnē megalē suneschon ta ōta autōn kai ōrmēsan omothumadon ep auton 58kai ekbalontes exō tēs poleōs elithoboloun kai oi martures apethento ta imatia autōn para tous podas neaniou kaloumenou saulou 59kai elithoboloun ton stephanon epikaloumenon kai legonta kurie iēsou dexai to pneuma mou 60theis de ta gonata ekraxen phōnē megalē kurie mē stēsēs autois tēn amartian tautēn kai touto eipōn ekoimēthē

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Acts 6
Top of Page
Top of Page