KATA LOUKAN 24
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1tē de mia tōn sabbatōn orthrou batheos ēlthon epi to mnēma pherousai a ētoimasan arōmata kai tines sun autais 2euron de ton lithon apokekulismenon apo tou mnēmeiou 3kai eiselthousai ouch euron to sōma tou kuriou iēsou 4kai egeneto en tō diaporeisthai autas peri toutou kai idou duo andres epestēsan autais en esthēsesin astraptousais 5emphobōn de genomenōn autōn kai klinousōn to prosōpon eis tēn gēn eipon pros autas ti zēteite ton zōnta meta tōn nekrōn 6ouk estin ōde all ēgerthē mnēsthēte ōs elalēsen umin eti ōn en tē galilaia 7legōn oti dei ton uion tou anthrōpou paradothēnai eis cheiras anthrōpōn amartōlōn kai staurōthēnai kai tē tritē ēmera anastēnai 8kai emnēsthēsan tōn rēmatōn autou 9kai upostrepsasai apo tou mnēmeiou apēngeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois 10ēsan de ē magdalēnē maria kai iōanna kai maria iakōbou kai ai loipai sun autais ai elegon pros tous apostolous tauta 11kai ephanēsan enōpion autōn ōsei lēros ta rēmata autōn kai ēpistoun autais 12o de petros anastas edramen epi to mnēmeion kai parakupsas blepei ta othonia keimena mona kai apēlthen pros eauton thaumazōn to gegonos

13kai idou duo ex autōn ēsan poreuomenoi en autē tē ēmera eis kōmēn apechousan stadious exēkonta apo ierousalēm ē onoma emmaous 14kai autoi ōmiloun pros allēlous peri pantōn tōn sumbebēkotōn toutōn 15kai egeneto en tō omilein autous kai suzētein kai autos o iēsous engisas suneporeueto autois 16oi de ophthalmoi autōn ekratounto tou mē epignōnai auton 17eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros allēlous peripatountes kai este skuthrōpoi 18apokritheis de o eis ō onoma kleopas eipen pros auton su monos paroikeis en ierousalēm kai ouk egnōs ta genomena en autē en tais ēmerais tautais 19kai eipen autois poia oi de eipon autō ta peri iēsou tou nazōraiou os egeneto anēr prophētēs dunatos en ergō kai logō enantion tou theou kai pantos tou laou 20opōs te paredōkan auton oi archiereis kai oi archontes ēmōn eis krima thanatou kai estaurōsan auton 21ēmeis de ēlpizomen oti autos estin o mellōn lutrousthai ton israēl alla ge sun pasin toutois tritēn tautēn ēmeran agei sēmeron aph ou tauta egeneto 22alla kai gunaikes tines ex ēmōn exestēsan ēmas genomenai orthriai epi to mnēmeion 23kai mē eurousai to sōma autou ēlthon legousai kai optasian angelōn eōrakenai oi legousin auton zēn 24kai apēlthon tines tōn sun ēmin epi to mnēmeion kai euron outōs kathōs kai ai gunaikes eipon auton de ouk eidon

25kai autos eipen pros autous ō anoētoi kai bradeis tē kardia tou pisteuein epi pasin ois elalēsan oi prophētai 26ouchi tauta edei pathein ton christon kai eiselthein eis tēn doxan autou 27kai arxamenos apo mōseōs kai apo pantōn tōn prophētōn diērmēneuen autois en pasais tais graphais ta peri eautou

28kai ēngisan eis tēn kōmēn ou eporeuonto kai autos prosepoieito porrōterō poreuesthai 29kai parebiasanto auton legontes meinon meth ēmōn oti pros esperan estin kai kekliken ē ēmera kai eisēlthen tou meinai sun autois 30kai egeneto en tō kataklithēnai auton met autōn labōn ton arton eulogēsen kai klasas epedidou autois 31autōn de diēnoichthēsan oi ophthalmoi kai epegnōsan auton kai autos aphantos egeneto ap autōn 32kai eipon pros allēlous ouchi ē kardia ēmōn kaiomenē ēn en ēmin ōs elalei ēmin en tē odō kai ōs diēnoigen ēmin tas graphas 33kai anastantes autē tē ōra upestrepsan eis ierousalēm kai euron sunēthroismenous tous endeka kai tous sun autois 34legontas oti ēgerthē o kurios ontōs kai ōphthē simōni 35kai autoi exēgounto ta en tē odō kai ōs egnōsthē autois en tē klasei tou artou

36tauta de autōn lalountōn autos o iēsous estē en mesō autōn kai legei autois eirēnē umin 37ptoēthentes de kai emphoboi genomenoi edokoun pneuma theōrein 38kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai dia ti dialogismoi anabainousin en tais kardiais umōn 39idete tas cheiras mou kai tous podas mou oti autos egō eimi psēlaphēsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk echei kathōs eme theōreite echonta 40kai touto eipōn epedeixen autois tas cheiras kai tous podas 41eti de apistountōn autōn apo tēs charas kai thaumazontōn eipen autois echete ti brōsimon enthade 42oi de epedōkan autō ichthuos optou meros kai apo melissiou kēriou 43kai labōn enōpion autōn ephagen

44eipen de autois outoi oi logoi ous elalēsa pros umas eti ōn sun umin oti dei plērōthēnai panta ta gegrammena en tō nomō mōseōs kai prophētais kai psalmois peri emou 45tote diēnoixen autōn ton noun tou sunienai tas graphas 46kai eipen autois oti outōs gegraptai kai outōs edei pathein ton christon kai anastēnai ek nekrōn tē tritē ēmera 47kai kēruchthēnai epi tō onomati autou metanoian kai aphesin amartiōn eis panta ta ethnē arxamenon apo ierousalēm 48umeis de este martures toutōn 49kai idou egō apostellō tēn epangelian tou patros mou eph umas umeis de kathisate en tē polei ierousalēm eōs ou endusēsthe dunamin ex upsous

50exēgagen de autous exō eōs eis bēthanian kai eparas tas cheiras autou eulogēsen autous 51kai egeneto en tō eulogein auton autous diestē ap autōn kai anephereto eis ton ouranon 52kai autoi proskunēsantes auton upestrepsan eis ierousalēm meta charas megalēs 53kai ēsan diapantos en tō ierō ainountes kai eulogountes ton theon amēn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Luke 23
Top of Page
Top of Page