KATA IOANNEN 13
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1pro de tēs eortēs tou pascha eidōs o iēsous oti ēlthen autou ē ōra ina metabē ek tou kosmou toutou pros ton patera agapēsas tous idious tous en tō kosmō eis telos ēgapēsen autous 2kai deipnou ginomenou tou diabolou ēdē beblēkotos eis tēn kardian ina paradoi auton ioudas simōnos iskariōtēs 3eidōs oti panta edōken autō o patēr eis tas cheiras kai oti apo theou exēlthen kai pros ton theon upagei 4egeiretai ek tou deipnou kai tithēsin ta imatia kai labōn lention diezōsen eauton

5eita ballei udōr eis ton niptēra kai ērxato niptein tous podas tōn mathētōn kai ekmassein tō lentiō ō ēn diezōsmenos 6erchetai oun pros simōna petron legei autō kurie su mou nipteis tous podas 7apekrithē iēsous kai eipen autō o egō poiō su ouk oidas arti gnōsē de meta tauta 8legei autō petros ou mē nipsēs mou tous podas eis ton aiōna apekrithē iēsous autō ean mē nipsō se ouk echeis meros met emou 9legei autō simōn petros kurie mē tous podas mou monon alla kai tas cheiras kai tēn kephalēn 10legei autō iēsous o leloumenos ouk echei chreian nipsasthai all estin katharos olos kai umeis katharoi este all ouchi pantes 11ēdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen oti ouchi pantes katharoi este

12ote oun enipsen tous podas autōn kai elaben ta imatia autou kai anepesen palin eipen autois ginōskete ti pepoiēka umin 13umeis phōneite me o didaskalos kai o kurios kai kalōs legete eimi gar 14ei oun egō enipsa umōn tous podas o kurios kai o didaskalos kai umeis opheilete allēlōn niptein tous podas 15upodeigma gar dedōka umin ina kathōs egō epoiēsa umin kai umeis poiēte 16amēn amēn legō umin ouk estin doulos meizōn tou kuriou autou oude apostolos meizōn tou pempsantos auton 17ei tauta oidate makarioi este ean poiēte auta

18ou peri pantōn umōn legō egō oida tinas exelexamēn all ina ē graphē plērōthē o trōgōn met emou ton arton epērken ep eme tēn pternan autou 19aparti legō umin pro tou genesthai ina pisteusēte otan genētai oti egō eimi 20amēn amēn legō umin o lambanōn an tina pempsō eme lambanei o de eme lambanōn lambanei ton pempsanta me

21tauta eipōn iēsous etarachthē tō pneumati kai emarturēsen kai eipen amēn amēn legō umin oti eis ex umōn paradōsei me 22eblepon eis allēlous oi mathētai aporoumenoi peri tinos legei 23ēn anakeimenos eis ek tōn mathētōn autou en tō kolpō tou iēsou on ēgapa o iēsous 24neuei oun toutō simōn petros kai legei autō eipe tis estin peri ou legei 25epipesōn oun ekeinos outōs epi to stēthos tou iēsou legei autō kurie tis estin 26apokrinetai o iēsous ekeinos estin ō egō bapsō to psōmion kai dōsō autō bapsas oun to psōmion lambanei kai didōsin iouda simōnos iskariōtou 27kai meta to psōmion tote eisēlthen eis ekeinon o satanas legei oun autō iēsous o poieis poiēson tachion 28touto de oudeis egnō tōn anakeimenōn pros ti eipen autō 29tines gar edokoun epei to glōssokomon eichen ioudas oti legei autō iēsous agorason ōn chreian echomen eis tēn eortēn ē tois ptōchois ina ti dō 30labōn oun to psōmion ekeinos exēlthen euthus ēn de nux

31ote oun exēlthen legei iēsous nun edoxasthē o uios tou anthrōpou kai o theos edoxasthē en autō 32ei o theos edoxasthē en autō kai o theos doxasei auton en autō kai euthus doxasei auton 33teknia eti mikron meth umōn eimi zētēsete me kai kathōs eipon tois ioudaiois oti opou egō upagō umeis ou dunasthe elthein kai umin legō arti 34entolēn kainēn didōmi umin ina agapate allēlous kathōs ēgapēsa umas ina kai umeis agapate allēlous 35en toutō gnōsontai pantes oti emoi mathētai este ean agapēn echēte en allēlois

36legei autō simōn petros kurie pou upageis apekrithē iēsous opou egō upagō ou dunasai moi nun akolouthēsai akolouthēseis de usteron 37legei autō petros kurie diati ou dunamai soi akolouthēsai arti tēn psuchēn mou uper sou thēsō 38apokrinetai iēsous tēn psuchēn sou uper emou thēseis amēn amēn legō soi ou mē alektōr phōnēsē eōs ou arnēsē me tris

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

John 12
Top of Page
Top of Page