PRAXEIS 7
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1eipen de o archiereus ei tauta outōs echei

2o de ephē andres adelphoi kai pateres akousate o theos tēs doxēs ōphthē tō patri ēmōn abraam onti en tē mesopotamia prin ē katoikēsai auton en charran 3kai eipen pros auton exelthe ek tēs gēs sou kai ek tēs sungeneias sou kai deuro eis tēn gēn ēn an soi deixō 4tote exelthōn ek gēs chaldaiōn katōkēsen en charran kakeithen meta to apothanein ton patera autou metōkisen auton eis tēn gēn tautēn eis ēn umeis nun katoikeite 5kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos kai epēngeilato dounai autō eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met auton ouk ontos autō teknou 6elalēsen de outōs o theos oti estai to sperma autou paroikon en gē allotria kai doulōsousin auto kai kakōsousin etē tetrakosia 7kai to ethnos ō ean douleusousin krinō egō o theos eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tō topō toutō 8kai edōken autō diathēkēn peritomēs kai outōs egennēsen ton isaak kai perietemen auton tē ēmera tē ogdoē kai isaak ton iakōb kai iakōb tous dōdeka patriarchas

9kai oi patriarchai zēlōsantes ton iōsēph apedonto eis aigupton kai ēn o theos met autou 10kai exeilato auton ek pasōn tōn thlipseōn autou kai edōken autō charin kai sophian enanti pharaō basileōs aiguptou kai katestēsen auton ēgoumenon ep aigupton kai eph olon ton oikon autou

11ēlthen de limos eph olēn tēn aigupton kai chanaan kai thlipsis megalē kai ouch euriskon chortasmata oi pateres ēmōn 12akousas de iakōb onta sitia eis aigupton exapesteilen tous pateras ēmōn prōton 13kai en tō deuterō anegnōristhē iōsēph tois adelphois autou kai phaneron egeneto tō pharaō to genos autou 14aposteilas de iōsēph metekalesato iakōb ton patera autou kai pasan tēn sungeneian en psuchais ebdomēkonta pente 15kai katebē iakōb eis aigupton kai eteleutēsen autos kai oi pateres ēmōn 16kai metetethēsan eis suchem kai etethēsan en tō mnēmati ō ōnēsato abraam timēs arguriou para tōn uiōn emmōr en suchem

17kathōs de ēngizen o chronos tēs epangelias ēs ōmologēsen o theos tō abraam ēuxēsen o laos kai eplēthunthē en aiguptō 18achri ou anestē basileus eteros ep aigupton os ouk ēdei ton iōsēph 19outos katasophisamenos to genos ēmōn ekakōsen tous pateras tou poiein ta brephē ektheta autōn eis to mē zōogoneisthai 20en ō kairō egennēthē mōusēs kai ēn asteios tō theō os anetraphē mēnas treis en tō oikō tou patros 21ektethentos de autou aneilato auton ē thugatēr pharaō kai anethrepsato auton eautē eis uion 22kai epaideuthē mōusēs en pasē sophia aiguptiōn ēn de dunatos en logois kai ergois autou 23ōs de eplērouto autō tesserakontaetēs chronos anebē epi tēn kardian autou episkepsasthai tous adelphous autou tous uious israēl 24kai idōn tina adikoumenon ēmunato kai epoiēsen ekdikēsin tō kataponoumenō pataxas ton aiguption 25enomizen de sunienai tous adelphous oti o theos dia cheiros autou didōsin sōtērian autois oi de ou sunēkan 26tē te epiousē ēmera ōphthē autois machomenois kai sunēllassen autous eis eirēnēn eipōn andres adelphoi este inati adikeite allēlous 27o de adikōn ton plēsion apōsato auton eipōn tis se katestēsen archonta kai dikastēn eph ēmōn 28mē anelein me su theleis on tropon aneiles echthes ton aiguption 29ephugen de mōusēs en tō logō toutō kai egeneto paroikos en gē madiam ou egennēsen uious duo

30kai plērōthentōn etōn tesserakonta ōphthē autō en tē erēmō tou orous sina angelos en phlogi puros batou 31o de mōusēs idōn ethaumazen to orama proserchomenou de autou katanoēsai egeneto phōnē kuriou 32egō o theos tōn paterōn sou o theos abraam kai isaak kai iakōb entromos de genomenos mōusēs ouk etolma katanoēsai 33eipen de autō o kurios luson to upodēma tōn podōn sou o gar topos eph ō estēkas gē agia estin 34idōn eidon tēn kakōsin tou laou mou tou en aiguptō kai tou stenagmou autōn ēkousa kai katebēn exelesthai autous kai nun deuro aposteilō se eis aigupton

35touton ton mōusēn on ērnēsanto eipontes tis se katestēsen archonta kai dikastēn touton o theos kai archonta kai lutrōtēn apestalken sun cheiri angelou tou ophthentos autō en tē batō 36outos exēgagen autous poiēsas terata kai sēmeia en gē aiguptō kai en eruthra thalassē kai en tē erēmō etē tesserakonta 37outos estin o mōusēs o eipas tois uiois israēl prophētēn umin anastēsei o theos ek tōn adelphōn umōn ōs eme 38outos estin o genomenos en tē ekklēsia en tē erēmō meta tou angelou tou lalountos autō en tō orei sina kai tōn paterōn ēmōn os edexato logia zōnta dounai ēmin 39ō ouk ēthelēsan upēkooi genesthai oi pateres ēmōn alla apōsanto kai estraphēsan en tais kardiais autōn eis aigupton 40eipontes tō aarōn poiēson ēmin theous oi proporeusontai ēmōn o gar mōusēs outos os exēgagen ēmas ek gēs aiguptou ouk oidamen ti egeneto autō 41kai emoschopoiēsan en tais ēmerais ekeinais kai anēgagon thusian tō eidōlō kai euphrainonto en tois ergois tōn cheirōn autōn 42estrepsen de o theos kai paredōken autous latreuein tē stratia tou ouranou kathōs gegraptai en biblō tōn prophētōn mē sphagia kai thusias prosēnenkate moi etē tesserakonta en tē erēmō oikos israēl 43kai anelabete tēn skēnēn tou moloch kai to astron tou theou romphan tous tupous ous epoiēsate proskunein autois kai metoikiō umas epekeina babulōnos

44ē skēnē tou marturiou ēn tois patrasin ēmōn en tē erēmō kathōs dietaxato o lalōn tō mōusē poiēsai autēn kata ton tupon on eōrakei 45ēn kai eisēgagon diadexamenoi oi pateres ēmōn meta iēsou en tē kataschesei tōn ethnōn ōn exōsen o theos apo prosōpou tōn paterōn ēmōn eōs tōn ēmerōn daueid 46os euren charin enōpion tou theou kai ētēsato eurein skēnōma tō oikō iakōb 47salōmōn de oikodomēsen autō oikon 48all ouch o upsistos en cheiropoiētois katoikei kathōs o prophētēs legei

49o ouranos moi thronos ē de gē upopodion tōn podōn mou poion oikon oikodomēsete moi legei kurios ē tis topos tēs katapauseōs mou

50ouchi ē cheir mou epoiēsen tauta panta

51sklērotrachēloi kai aperitmētoi kardiais kai tois ōsin umeis aei tō pneumati tō agiō antipiptete ōs oi pateres umōn kai umeis 52tina tōn prophētōn ouk ediōxan oi pateres umōn kai apekteinan tous prokatangeilantas peri tēs eleuseōs tou dikaiou ou nun umeis prodotai kai phoneis egenesthe 53oitines elabete ton nomon eis diatagas angelōn kai ouk ephulaxate

54akouontes de tauta dieprionto tais kardiais autōn kai ebruchon tous odontas ep auton 55uparchōn de plērēs pneumatos agiou atenisas eis ton ouranon eiden doxan theou kai iēsoun estōta ek dexiōn tou theou 56kai eipen idou theōrō tous ouranous diēnoigmenous kai ton uion tou anthrōpou ek dexiōn estōta tou theou 57kraxantes de phōnē megalē suneschon ta ōta autōn kai ōrmēsan omothumadon ep auton 58kai ekbalontes exō tēs poleōs elithoboloun kai oi martures apethento ta imatia autōn para tous podas neaniou kaloumenou saulou 59kai elithoboloun ton stephanon epikaloumenon kai legonta kurie iēsou dexai to pneuma mou 60theis de ta gonata ekraxen phōnē megalē kurie mē stēsēs autois tēn amartian tautēn kai touto eipōn ekoimēthē saulos de ēn suneudokōn tē anairesei autou

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Acts 6
Top of Page
Top of Page