Romans 16
Hebrew Bible OT and NT

1והנני מזכיר לכם לטוב את פובי אחותנו שהיא משמשת הקהלה אשר בקנכרי׃ 2אשר תקבלוה באדנינו כראוי לקדושים ותעזרו לה בכל אשר תצטרך לכם כי היתה גם היא עזרת לרבים וגם לעצמי׃

3שאלו לשלום פריסקלא ועקילס שהם חברי בעבודת המשיח ישוע׃ 4ואשר מסרו את צוארם בעד נפשי ולא אני לבדי אודה להם כי גם כל קהלות הגוים וגם לשלום הקהלה בביתם׃ 5שאלו לשלום אפינטוס חביבי שהוא ראשית אכיא למשיח׃ 6שאלו לשלום מרים שעמלה עמל רב בעבורנו׃ 7שאלו לשלום אנדרוניקוס ויוניס שהם קרובי ואסורים אתי ולהם שם בשליחים ולפני היו במשיח׃ 8שאלו לשלום אמפליאס חביבי באדנינו׃ 9שאלו לשלום אורבנוס חברנו בעבודת המשיח ולשלום אסטכים חביבי׃ 10שאלו לשלום אפליס הבחון במשיח שאלו לשלום בני ביתו של אריסטובלוס׃ 11שאלו לשלום הורודיון קרובי שאלו לשלום בני ביתו של נרקיסוס אשר הם באדנינו׃ 12שאלו לשלום טרופינה וטרופסה העמלות באדנינו שאלו לשלום פרסיס החביבה שעמלה עמל רב באדנינו׃ 13שאלו לשלום רופוס הנבחר באדנינו ולשלום אמו שהיא כאם לי׃ 14שאלו לשלום אסונקריטוס ופליגון והרמס ופטרובס יהרמיס והאחים אשר אתם׃ 15שאלו לשלום פילולוגוס ויוליא נירוס ואחותו ואולומפס וכל הקדושים אשר אתם׃ 16שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה קהלות המשיח שאלות לשלומכם׃

17ואני מזהיר אתכם אחי לשום פניכם בעשי מחלקות ומכשולים לנגד הלקח אשר למדתם וסורו מהם׃ 18כי אנשים אשר כאלה אינם עבדים את אדנינו ישוע המשיח כי אם את כרשם ובאמרי נעם ושפת חלקות יתעו את לב הפתאים׃ 19כי משמעתכם נודעת לכל לכן אני שמח עליכם אך חפצתי היתכם חכמים להטיב ותמימים לבלתי הרע׃ 20ואלהי השלום הוא ידכא את השטן במהרה תחת רגליכם חסד אדנינו ישוע המשיח עמכם׃

21טימותיוס חברי ולוקיוס ויסון וסוספטרוס קרובי שאלים לשלומכם׃

22אני טרטיוס כותב האגרת הזאת שאל לשלומכם באדנינו׃

23גיוס המארח אותי ואת כל הקהלה שאל לשלומכם ארסטוס סכן העיר וקורטוס אחינו שאלים לשלומכם׃ חסד אדנינו ישוע המשיח עם כלכם אמן׃

25ולאשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר היה מכסה מימות עולם׃ 26ועתה נתפרסם ונודע על ידי כתבי הנביאים כמצות אלהי עולם לכל הגוים להביאם למשמעת האמונה׃ 27לאלהים החכם לבדו לו הכבוד בישוע המשיח לעולמים אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Romans 15
Top of Page
Top of Page