1 Corinthians 1
Hebrew Bible OT and NT

1פולוס המקרא להיות שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וסוסתניס אחינו׃

2אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס אל המקדשים במשיח ישוע הקרואים להיות קדשים עם כל הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל מקום שלהם ושלנו׃

3חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

4אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע׃ 5אשר עשרתם בו בכל בכל דבור ובכל דעת׃ 6באשר עדות המשיח התקימה בכם׃ 7עד כי לא חסרתם כל מתן החסד והנכם מחכים להתגלות אדנינו ישוע המשיח׃ 8אשר גם יקים אתכם ער עת קץ להיות נקיים ביום אדנינו ישוע המשיח׃ 9נאמן הוא האלהים אשר על פיו נקראתם לחברת בנו ישוע המשיח אדנינו׃

10והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃ 11כי הגד לי עליכם ביד בני בית כלואה כי יש מריבות ביניכם׃ 12וזאת אני אמר כי איש איש מכם זה אמר לפולוס וזה לאפולוס וזה לכיפא וזה למשיח הנני׃ 13הכי חלק המשיח הכי פולוס נצלב בעדכם או לשם פולוס נטבלתם׃ 14אודה לאלהים שלא טבלתי איש מכם כי אם את קרספוס ואת גיוס׃ 15פן יאמרו כי לשמי טבלתי׃ 16אך טבלתי גם את בני בית אסטפנוס ומלבד אלה אינני ידע אם טבלתי עוד איש אחר׃ 17כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם לבשר לא בחכמת דברים למען אשר לא יהיה לריק צלב המשיח׃

18כי דבר הצלב סכלות הוא לאבדים אבל לנו הנושעים גבורת אלהים הוא׃

19כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר׃

20איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃ 21כי אחרי אשר בחכמת האלהים לא ידע העולם את האלהים בחכמה היה רצון לפניו להושיע בסכלות הקריאה את המאמינים׃ 22כי היהודים שאלים להם אות והיונים מבקשים חכמה׃ 23ואנחנו משמיעים את המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסכלות ליונים׃ 24אבל למקראים הן מיהודים הן מיונים את המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים׃

25יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם׃

26כי ראו נא אחי את קריאתכם שלא רבים המה החכמים לפי הבשר לא רבים השליטים ולא רבים החרים׃ 27כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק׃ 28ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃ 29כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃ 30וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדוש ולפדיון׃ 31ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Romans 16
Top of Page
Top of Page