Romans 15
Hebrew Bible OT and NT

1ועלינו החזקים לשאת חלשות הכשלים ואל נבקש הנאת עצמנו׃ 2כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃ 3כי גם המשיח לא בקש הנאת עצמו אלא ככתוב חרפות חורפיך נפלו עלי׃ 4כי כל אשר נכתב מלפנים ללמדנו נכתב למען תהיה לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים׃ 5ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃ 6אשר תכבדו בנפש אחת ובפה אחד את האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח׃

7על כן תקבלו איש את אחיו כאשר גם המשיח קבל אתנו לכבוד האלהים׃

8ואני אמר כי ישוע המשיח היה למשרת בני המילה למען אמת האלהים לקים את ההבטחות אשר לאבות׃

9והגוים המה יכבדו את האלהים למען רחמיו ככתוב על כן אודך בגוים ולשמך אזמרה׃

10ואומר הרנינו גוים עמו׃

11ואומר הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃

12וישעיהו אמר והיה שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים יקוו׃

13ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃

14והנה אחי מבטח אני בכם כי גם אתם בעצמכם מלאי אהבת חסד ממלאים כל דעת ותוכלו להוכיח איש את רעהו׃ 15אך העזתי מעט בכתבי אליכם הנה והנה כמזכיר אתכם על פי החסד הנתון לי מאת האלהים׃ 16להיותי משרת ישוע המשיח לגוים ולכהן בבשורת האלהים למען יהיה קרבן הגוים רצוי ומקדש ברוח הקדש׃ 17על כן יש לי להתהלל במשיח ישוע נגד האלהים׃ 18כי לא אעז פני לדבר דבר זולתי אשר עשה המשיח בידי למען הטות באמר ובמעשה את לב הגוים לסור למשמעתו׃ 19בגבורת אתות ומופתים ובגבורת רוח אלהים עד כי מלאתי מירושלים וסביבותיה ועד לאלוריקון את בשורת המשיח׃ 20בהשתדלי להגיד את הבשורה לא במקמות אשר שם כבר נקרא שם המשיח לבלתי בנות על יסוד אחרים׃

21כי אם ככתוב אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו׃

22וזה הוא הדבר אשר נעצרתי בגללו פעם ושתים מבוא אליכם׃

23אבל כעת אשר אין עוד מקום לי בגלילות האלה ונכסף נכספתי לבא אליכם זה שנים רבות׃ 24אבוא אליכם בלכתי לאספמיא כי מקוה אנכי לראותכם בעברי ואתם תשלחוני שמה ואשבעה מעט מכם בראשונה׃ 25אמנם עתה אלכה ירושלימה לעזור את הקדושים׃ 26כי מקדוניא ואכיא הואילו לתת משאת נדבה לאביוני הקדושים אשר בירושלים׃ 27כי הואילו ואף מחיבים הם להם כי אם היה לגוים חלק בדברי הרוח אשר להם הלא עליהם לעזרם גם בדברי הגוף׃ 28לכן כשגמרתי את זאת וחתמתי להם הפרי הזה אז אעברה דרך ארצכם לאספמיא׃ 29ויודע אנכי כי בבאי אליכם אבוא במלא ברכת בשורת המשיח׃

30ואני מעורר אתכם אחי באדנינו ישוע המשיח ובאהבת הרוח להתאמץ אתי בהעתיר בעדי אל האלהים׃ 31למען אשר אנצל מהסוררים בארץ יהודה ויערב על הקדושים שמושי לשם ירושלים׃ 32ואשר אבוא אליכם במשחה ברצון אלהים ואנפש עמכם׃ 33ואלהי השלום עם כלכם אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Romans 14
Top of Page
Top of Page