תהילים 22
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃

2אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃

3ואתה קדוש יושב תהלות ישראל׃

4בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו׃

5אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו׃

6ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם׃

7כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃

8גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃

9כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שדי אמי׃

10עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃

11אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר׃

12סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני׃

13פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג׃

14כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃

15יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני׃

16כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃

17אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי׃

18יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל׃

19ואתה יהוה אל תרחק אילותי לעזרתי חושה׃

20הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי׃

21הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני׃

22אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃

23יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל׃

24כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃

25מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃

26יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃

27יזכרו וישבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גוים׃

28כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים׃

29אכלו וישתחוו כל דשני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה׃

30זרע יעבדנו יספר לאדני לדור׃

31יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 21
Top of Page
Top of Page