שמות 23
Hebrew Bible OT and NT

1לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃ 2לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת׃ 3ודל לא תהדר בריבו׃

4כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו׃ 5כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו׃

6לא תטה משפט אבינך בריבו׃ 7מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע׃

8ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים׃

9וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃

10ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה׃ 11והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך׃

12ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר׃ 13ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך׃

14שלש רגלים תחג לי בשנה׃ 15את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם׃ 16וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה׃ 17שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה׃

18לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר׃

19ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃

20הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי׃ 21השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו׃ 22כי אם שמע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך׃ 23כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו׃ 24לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם׃ 25ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך׃ 26לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא׃ 27את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף׃ 28ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך׃ 29לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה׃ 30מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ׃ 31ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך׃ 32לא תכרת להם ולאלהיהם ברית׃ 33לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Exodus 22
Top of Page
Top of Page