שמות 22
Hebrew Bible OT and NT

1כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה׃

2אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים׃ 3אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו׃ 4אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם׃

5כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם׃

6כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה׃

7כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים׃ 8אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו׃ 9על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו׃

10כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה׃ 11שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם׃ 12ואם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו׃ 13אם טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם׃

14וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם׃ 15אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא בא בשכרו׃

16וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה׃ 17אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת׃

18מכשפה לא תחיה׃

19כל שכב עם בהמה מות יומת׃

20זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו׃

21וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים׃ 22כל אלמנה ויתום לא תענון׃ 23אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו׃ 24וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים׃

25אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך׃ 26אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו׃ 27כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני׃

28אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר׃

29מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי׃ 30כן תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי׃

31ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Exodus 21
Top of Page
Top of Page