שמות 24
Hebrew Bible OT and NT

1ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק׃ 2ונגש משה לבדו אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו׃

3ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה׃ 4ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל׃ 5וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים׃ 6ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח׃ 7ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע׃ 8ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה׃

9ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל׃ 10ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר׃ 11ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו׃

12ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם׃ 13ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים׃ 14ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אלהם׃ 15ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר׃ 16וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן׃ 17ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל׃ 18ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Exodus 23
Top of Page
Top of Page