שמואל ב 22
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר דוד ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל איביו ומכף שאול׃

2ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי לי׃

3אלהי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני׃

4מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע׃

5כי אפפני משברי מות נחלי בליעל יבעתני׃

6חבלי שאול סבני קדמני מקשי מות׃

7בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו׃

8ותגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃

9עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃

10ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃

11וירכב על כרוב ויעף וירא על כנפי רוח׃

12וישת חשך סביבתיו סכות חשרת מים עבי שחקים׃

13מנגה נגדו בערו גחלי אש׃

14ירעם מן שמים יהוה ועליון יתן קולו׃

15וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם׃

16ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו׃

17ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים׃

18יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני׃

19יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי׃

20ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי׃

21יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי׃

22כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃

23כי כל משפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה׃

24ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני׃

25וישב יהוה לי כצדקתי כברי לנגד עיניו׃

26עם חסיד תתחסד עם גבור תמים תתמם׃

27עם נבר תתבר ועם עקש תתפל׃

28ואת עם עני תושיע ועיניך על רמים תשפיל׃

29כי אתה נירי יהוה ויהוה יגיה חשכי׃

30כי בכה ארוץ גדוד באלהי אדלג שור׃

31האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃

32כי מי אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו׃

33האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכו׃

34משוה רגליו כאילות ועל במותי יעמדני׃

35מלמד ידי למלחמה ונחת קשת נחושה זרעתי׃

36ותתן לי מגן ישעך וענתך תרבני׃

37תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי׃

38ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם׃

39ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי׃

40ותזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתני׃

41ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם׃

42ישעו ואין משיע אל יהוה ולא ענם׃

43ואשחקם כעפר ארץ כטיט חוצות אדקם ארקעם׃

44ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדני׃

45בני נכר יתכחשו לי לשמוע אזן ישמעו לי׃

46בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם׃

47חי יהוה וברוך צורי וירם אלהי צור ישעי׃

48האל הנתן נקמת לי ומוריד עמים תחתני׃

49ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממני מאיש חמסים תצילני׃

50על כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר׃

51מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Samuel 21
Top of Page
Top of Page