שמואל ב 23
Hebrew Bible OT and NT

1ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל׃

2רוח יהוה דבר בי ומלתו על לשוני׃

3אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים׃

4וכאור בקר יזרח שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ׃

5כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח׃

6ובליעל כקוץ מנד כלהם כי לא ביד יקחו׃

7ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת׃

8אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו על שמנה מאות חלל בפעם אחד׃ 9ואחרו אלעזר בן דדי בן אחחי בשלשה גברים עם דוד בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל׃ 10הוא קם ויך בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך לפשט׃

11ואחריו שמא בן אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים׃ 12ויתיצב בתוך החלקה ויצילה ויך את פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה׃

13וירדו שלשים מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים׃ 14ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם׃ 15ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית לחם אשר בשער׃ 16ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה׃ 17ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים׃

18ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשי והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולו שם בשלשה׃ 19מן השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד השלשה לא בא׃

20ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה בתוך הבאר ביום השלג׃ 21והוא הכה את איש מצרי אשר מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו׃ 22אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הגברים׃ 23מן השלשים נכבד ואל השלשה לא בא וישמהו דוד אל משמעתו׃

24עשה אל אחי יואב בשלשים אלחנן בן דדו בית לחם׃ 25שמה החרדי אליקא החרדי׃ 26חלץ הפלטי עירא בן עקש התקועי׃ 27אביעזר הענתתי מבני החשתי׃ 28צלמון האחחי מהרי הנטפתי׃ 29חלב בן בענה הנטפתי אתי בן ריבי מגבעת בני בנימן׃ 30בניהו פרעתני הדי מנחלי געש׃ 31אבי עלבון הערבתי עזמות הברחמי׃ 32אליחבא השעלבני בני ישן יהונתן׃ 33שמה ההררי אחיאם בן שרר האררי׃ 34אליפלט בן אחסבי בן המעכתי אליעם בן אחיתפל הגלני׃ 35חצרו הכרמלי פערי הארבי׃ 36יגאל בן נתן מצבה בני הגדי׃ 37צלק העמני נחרי הבארתי נשאי כלי יואב בן צריה׃ 38עירא היתרי גרב היתרי׃ 39אוריה החתי כל שלשים ושבעה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Samuel 22
Top of Page
Top of Page