1 Corinthians 15
Hebrew Bible OT and NT

1ואני אחי אודיעכם את הבשורה אשר בשרתי אתכם אשר גם קבלתם אתה וגם עמדתם בה׃ 2אשר גם תושעו בה אם תחזיקו בדבר אשר בשרתי אתכם אך אם לא לשוא האמנתם׃

3כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קבלתי כי המשיח מת בעד חטאתינו כפי הכתובים׃ 4וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים׃ 5וכי נראה אל כיפא ואחריו אל שנים העשר׃ 6ואחרי כן נראה ליותר מחמש מאות אחים כאחד אשר רבם עודם בחיים ומקצתם ישנו׃ 7ואחרי כן נראה אל יעקב ואחריו אל כל השליחים׃ 8ואחרי כלם נראה גם אלי כמו אל הנפל׃ 9כי אני הצעיר בשליחים ואינני כדי להקרא שליח באשר רדפתי את קהל האלהים׃ 10אבל בחסד אלהים הייתי מה שהייתי וחסדו עלי לא היה לריק כי יותר מכלם עבדתי ולא אני כי אם חסד אלהים אשר עמדי׃ 11והנה גם אני גם המה ככה משמיעים וככה האמנתם׃

12ואם הגד הגד כי הוקם המשיח מן המתים איך יאמרו אנשים מכם כי אין תחיה למתים׃ 13אם אין תחיה למתים גם המשיח לא הוקם׃ 14ואם המשיח לא הוקם כי עתה ריק שמועתנו וגם ריק אמונתכם׃ 15וגם נמצא עדי שקר לאלהים יען אשר העידנו את האלהים כי הקים את המשיח אשר לא הקימו אם אמת הוא שהמתים לא יקומו׃ 16כי אם המתים לא יקומו גם המשיח לא קם׃ 17ואם המשיח לא קם הבל אמונתכם ועודכם בחטאתיכם׃ 18אזי גם אשר ישנו במשיח אבד אבדו׃ 19ואם בחיים האלה לבד בטחים אנחנו במשיח אמללים אנחנו מכל אדם׃

20ועתה המשיח הוקם מן המתים ויהי לראשית הישנים׃ 21כי אחרי אשר בא המות על ידי אדם אחד גם תחית המתים באה על ידי אדם אחד׃ 22כי כאשר באדם מתים כלם כן גם יחיו כלם במשיח׃ 23וכל אחד ואחד בסדרו ראשית כלם המשיח ואחרי כן אשר הם למשיח בבואו׃ 24ואחרי כן הקץ כשימסר את המלכות אל האלהים האב אחרי בטלו כל משרה וכל שלטן וגבורה׃ 25כי הוא מלך ימלך עד כי ישית את כל איביו תחת רגליו׃ 26ואחרון האיבים אשר יבטל הוא המות׃ 27כי כל שת תחת רגליו ובאמרו כל הושת תחתיו ברור הוא שהשת כל תחתיו איננו בכלל׃ 28וכאשר יושת הכל תחתיו אז הבן גם הוא יושת תחת השת כל תחתיו למען יהיה האלהים הכל בכל׃

29כי מה יעשו הנטבלים בעד המתים אם אמת הוא שהמתים קום לא יקומו למה זה יטבלו בעד המתים׃ 30ולמה זה אנחנו בסכנה בכל שעה׃ 31בתהלתנו אשר יש לי במשיח ישוע אדנינו מעיד אני עלי כי מת אנכי בכל יום ויום׃ 32אם לפי ררכו של אדם נלחמתי עם החיות הרעות באפסוס מה תועלת יש לי אם המתים לא יקומו נאכלה ונשתה כי מחר נמות׃ 33אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃ 34הקיצו במישרים משכרון ואל תחטאו כי יש אנשים אשר אין בהם דעת אלהים לבשתכם אני אמר זאת׃

35ואם יאמר איש איך יקומו המתים ובאי זה גוף יבואו׃ 36אתה הסכל הן מה שתזרע לא יחיה בלתי אם ימות׃ 37ומה שתזרע אינך זרע את הגוף אשר יהיה כי אם כגרגר ערם של חטה או של אחד הזרעים׃ 38והאלהים יתן לו גוף כפי רצונו ולכל זרע וזרע את גופו למינהו׃ 39לא כל הבשר באשר אחד הוא כי מין אחר הוא בשר האדם ומין אחר בשר הבהמה ומין אחר בשר הדגה ומין אחר בשר העוף׃ 40ויש גופות שבשמים וגופות שבארץ אבל אחר הוא כבוד הגופות שבשמים וגופות שבארץ אבל אחר הוא כבוד הגופות שבשמים ואחר הוא כבוד הגופות שבארץ׃ 41אחר הוא כבוד השמש ואחר הוא כבוד הירח ואחר הוא כבוד הכוכבים כי כוכב מכוכב נבדל בכבודו׃

42וכן גם בתחיה המתים הן יזרע בכליון ויקום בלא כליון׃ 43יזרע בבזיון ויקום בכבוד יזרע בחלשה ויקום בגבורה׃ 44יזרע גוף נפשי ויקום גוף רוחני יש גוף נפשי ויש גוף רוחני׃ 45כן גם כתוב ויהי האדם הוא אדם הראשון לנפש חיה אדם האחרון לרוח מחיה׃ 46אבל לא של הרוח היא הראשונה אלא של הנפש ואחרי כן של הרוח׃ 47האדם הראשון מן האדמה הוא של עפר והאדם השני הוא האדון מן השמים׃ 48וכמו אשר הוא מעפר ככה גם אשר הם מעפר וכמו אשר הוא מן השמים ככה גם אשר הם מן השמים׃ 49וכאשר לבשנו דמות האדם אשר מעפר כן נלבש גם דמות האדם אשר מן השמים׃

50וזאת אני אמר אחי כי בשר ודם לא יוכל לרשת את מלכות האלהים ואשר יכלה לא יירש את אשר לא יכלה׃ 51הנה סוד אגידה לכם הן לא כלנו נישן המות אבל כלנו נתחלף׃ 52ברגע אחד כהרף עין כתקע השופר האחרון כי יתקע בשופר והמתים יחיו בלי כליון ואנחנו נתחלף׃ 53כי מה שעתה לכליון לבוש ילבש אל כליון ואמר ימות יבוש ילבש אל מות׃ 54וכשילבש מה שעתה לכליון אל כליון ומה שעתה למות ילבש אל מות אז יהיה דבר הכתוב בלע המות לנצח׃ 55איה עקצף המות איה שאול בצחונך׃ 56עקץ המות הוא החטא וכח החטא היא התורה׃ 57אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃

58על כן אחי חביבי התכוננו בל תמוטו והעדיפו בכל עת במעשה אדנינו מדעתכם כי לא לריק עמלכם באדנינו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Corinthians 14
Top of Page
Top of Page