1 Corinthians 16
Hebrew Bible OT and NT

1ועל דבר קבוץ התרומות לעזרת הקדושים כאשר תקנתי לקהלות אשר בגלטיא כן תעשו גם אתם׃ 2בכל אחד בשבת יניח אצלו איש איש מכם ויאצר את אשר עלה בידו למען אשר בבאי לא יקבץ עוד׃ 3ואני בבאי את אשר תמצאו נאמנים עם אגרות אשלח אתם להביא את נדבתכם לירושלים׃ 4ואם שוה הטרח שגם אנכי אלך שמה אתי ילכו׃

5ואני אבא אליכם אחרי עברי את מקדוניא כי את מקדוניא אעברה׃ 6ואולי אשב עמכם ימים אחדים או כל ימי הסתו למען תלוני אל אשר אלך שמה׃ 7כי כעת אין רצוני לראתכם אך בעברי כי אקוה לשבת אצלכם זמן מה אם ירצה יהוה׃ 8אבל אשב באפסוס עד חג השבועות׃ 9כי נפתח לי פתח גדול ורב פעלים ורבים המתקוממים׃

10וכי יבוא אליכם טימותיוס ראו נא שיהיה עמכם בלי פחד כי מלאכת יהוה הוא עשה כמו גם אני׃ 11על כן איש אל יבז אתו אך שלחהו בשלום למען יבא אלי כי אחכה לו עם האחים׃

12ואפולוס האח הנה פצרתי בו לבוא אליכם עם האחים אך לא היה ברצונו לבוא עתה אמנם בוא יבוא במצאו עת נכונה׃

13שקדו ועמדו באמונה התאששו והתחזקו׃ 14וכל דבריכם יעשו באהבה׃

15ואבקשה מכם אחי הלא ידעתם את בית אסטפנוס שהוא ראשית אכיא ויתנו את נפשם לשרות הקדשים׃ 16לכן הכנעו גם אתם מפני אנשים כאלה ומפני כל אשר יעבד עמהם ויעמלו׃ 17והנני שמח בביאת אסטפנוס ופרטונטוס ואכיקוס כי המה מלאו את אשר חסרתי אתכם׃ 18ויניחו את רוחי ואת רוחכם על כן הכירו אנשים כאלה׃

19הקהלות אשר באסיא שאלות לשלומכם עקילס ופריסקלא וגם הקהלה אשר בביתם מרבים לשאל לשלומכם באדנינו׃ 20האחים כלם שאלים לשלומכם שאלו לשלום איש את רעהו בנשקה הקדושה׃

21שאלת שלומכם בידי אני פולוס׃ 22מי שלא יאהב את האדון ישוע המשיח יחרם מרן אתא׃ 23חסד ישוע המשיח אדנינו יהי עמכם׃ 24ואהבתי את כלכם במשיח ישוע אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Corinthians 15
Top of Page
Top of Page